Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/102

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


roliai, vad. d i a d o c h a i, A n t i g o -n a s, S e 1 e u k a s, P t o 1 e m ė j a s, L y s i m a c h a s ir kt.

U. Wilcken A. der Grosse 1931; W. W. Tam A. 1948.

Aleksandras Halietis (g. Anglijoje a. 1180 —■ 1245) angių teologas ir filosofas. Mokėsi Halės, Oksfordo ir Paryžiaus u-niv.Apie 1230 stojo j pranciškonų vienuoliją. žymiausias jo veikalas: Summa universalis theologiae. Parašė komentarus Aristotelio veikalams Methaphysica ir De anima. XIV a. A. pradėta vadinti theolo-gorum monarchia. Naudojosi Abelardo ir Hugo A. S. Victore scholastiniu metodu, kurį toliau tobulino. Aristotelio filosofija jis grindė teologijai pagrindą.

Aleksandras JPolyhistoras iš Mileto (I a. pr. Kr.) Sullos atleistinis, parašęs raštų iš filosofijos, mitologijos ir geografijos sričių.

Aleksandras ¡Severas (Marcus Aureliui Severus Alexander). Romos imperatorius (222—235), kovojo su persais ir germanais ties Reinu, kur buvo kareivių sukilėlių nužudytas.

Aleksandras Tralesietis VI a. Bizantijoj gyvenęs graiKų gydytojas. Jo 11 knygų apie vidaus ligas buvo išversta į lotynų, sirų, arabų ir hebrajų kalbas.

Aleksandras 1) Nevietis (Nevskij) (1220 — 1263) Vladimiro kunigaikštystės kun-ščio Jaroslavo sūnus, 1238—1247 Naugardo kunigaikštis, 1252 did. kunigaikštis, 1240 sumušė švedus ties Nevos upe, 1242 kalavininkus ant Peipuso ežero.

2) Tverietis Mykolo sūnus (1301 — 1339), 1325 -1327 Vladimiro did. kunigaikštis. Nuo chano Uzbeko bėgo į Pskovą ir ten valdė iki 1333. 1334 vėl Tverės miesto kunigaikštis, bet Jono Kalitos apkaltintas, buvo totorių nužudytas.

3) Battenberg (1875—1893) 1879 nacionalinio Tirnovo susirinkimo išrinktas Bulgarijos kunigaikščiu. Dėl rusų kišimosi į Bulgarijos reikalus, 1886 atsižadėjo sosto.

Aleksandravėlė Rokiškio aps. Obelių vi. miestelis; katalikų bažnyčia įkurta 1796.

Aleksandravičius

1) Andrius 1492 —1495 Lietuvos pa-iždininkas; mirė apie 1497.

2) Antanas (g. 1885 XII 3 Glųosni-ninkų k. Alytaus aps.) mokslus ėjo Simne, Suvalkuose, Varšuvoje ir Chica-goje aukšt. meno institute, kurį 1910 baigė skulptorium ir medžio drožėju. Pa- gamino daugiau kaip 500 įvairių skulptūros darbų, lietuvių visuomenės veikėjų ir didžiųjų kunigaikščių biustų. 1923 pasirodė jo Braiži-nėliai ir paišinėliai pradžios mokykloms.

3) Jurgis, tikrai Aleksa (1819 I 1 Ku-metišk'iuose, Marijampolės aps.-1894).

Baigęs Seinų gimn.,

1839 stojo į Petrapilio univ. fizikos-mat. fak. Už darbą Erica-ceae Semeistvo vereskovych dar studentu būdamas gavo aukso medalį. 1843 baigęs univ. buvo Varšuvos gimn. mokytojas ir tuo pačiu laiku dėstė anatomiją meno mokykloje. Nuo 1857 Varšuvos med. ir chirurg. akademijos botanikos, zoologijos ir lyg. anatomijos prof. 1862 perėjo į naujai įkurtą Varšuvos Vyriaus. Mokyklą. Buvo Varšuvos Botanikos sodo dir. 1869 perėjo į Varšuvos univ.; 1872 už darbą Stro-enie i razvitie sporosovmestilišč mikromi-cetov gavo daktaro laipsnį; kurį laiką buvo fakulteto dekanu. 1878 atsistatydino ir vertėsi miškininkyste, daržininkyste; ligi 1886 buvo Varšuvos pomologinio sodo direktoriumi. Bendr. Wszechswiat, Pamięt-nik Fizyograficzny, Wielka Encyklopedi-ja Ilustrowana. Savo lietuviškumą slėpė.

4) Kazimieras (1822 —1884 VIII 5 Žagarėje) Žagarės klebonas. 1883 išv. J. Korzeniovskio komediją Sziauczius ir jo szeimyniksztis, kuri buvo išsp. 1890 Varpe.

5) P e t r a s (g. 1906 X 25 Vartų k. Marijampolės aps.) skulptorius. 1933 baigė Kauno Meno Mokyklą. Nuo 1935 dalyvavo daugelyje Lietuvoje rengtų meno parodų. 1937 lietuvių dailės parodoje Rygoje ir Ta line ir tarptautinėje dekoratyvinio meno parodoje Paryžiuje. Jo skulptūrų yra Vytauto Didžiojo Kultūros Muzėjuje Kaune, Vilniaus Dailės Muzėjuje, Aušros Muzėjuje Šiauliuose, Alkos Muzėjuje Telšiuose. Nuo 1940 dėstė skulptūrą Vilniaus Dailės Akademijoje.

6)Simanas (g. a. 1745 Krikštėnų aka-l'icoje) mokėsi Kražiuose. 1768—1769 mokytojas Joniškio mokykloje. Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimo metu 1769 buvo vienas vadovų. Suimtas sukilimą numalšinus, buvo perkeltas į Raseinius. A. likimas nežinomas.

A. Janulaitis Valstiečiu sukilimas XVIII a. Lietuvoje 1910.

7) Vincas (1865 I 28 Pediškių k. Krosnos par. Marijampolės aps.—1952 IV 15 Gudeliuose) kanauninkas, kompozitorius, Petrapilio dvas. akad. teol. mag, Pa-

A. Aleksandravičius

V. Aleksandravičius — dail. V. Vizgirdos biustas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai