Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/143

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Spaudos draudimo metu aktyvus lietuvių kovotojas ir lietuviškos spaudos platintojas. Tarnavo Šiauliuose telegrafistu, iš ten, kaip politiškai valdžiai nepatikimas, pašalintas, tarnavo Šiauliuos Zubovų ekspeditorium. 1901 už lietuvišką darbą ištremtas dviems metams i Viatkos gub., kur gyveno Kbteln'iče ir Nolinske. Lietuvon grįžęs, aktyviai dalyvavo Šiaulių lietuvių politiniame ir kultūriniame c’nrbe. I Didž. karo metu Vilniuje dirbo Liet. Kom. nuk. dėl karo šelpti, Dėdės, Kapla-dančio, Pastumdėlio, Valkatos ir kt. slapyvardžiais bendr. Vilniaus žiniose, Naujojoje Gadynėje, Lietuvos Ūkininke ir kt.

3) Kazimieras (1859 XII 25 Balandžių k. Eržvilko vi. — apie 1943) kunigas. 1882 mokėsi “švedu” Šiauliuose.

Juos rusų valdžiai Iš Šiaulių ištrėmus, Maskvoje išl. 4 kl. egzaminus. 1886 stojo į Vilniaus dvasinę seminariją, bet už liet. raštų platinimą inspektoriaus kun. Kliučinsklo iš seminarijos pašalintas, keletą metų gyveno Rusijoje. 1895 išvyko į JAV. 1896 — 1898 mokėsi Shenandaoh ir Milwaucke dvas. seminarijose. 1898 įšv. kunigu. Kunigo pareigas ėjo Westville, Springvalley

III., Kenoshoje, Sheboygan Wis., kur organizavo pirmąsias liet. parapijas. Nuo 1904 Chicagoje org. Aušros Vartų parapiją, taip pat Chicago Heights, Nekalto Prasidėjimo par. Chicagoje, 1914 paliko Ch'ica-gą. 1924 grįžo į Lietuvą. Amerikoje bendr. Katalike, žvaigždėje, Lietuvoje ir kt. Nuo 1913 rengė naujas kantičkas, kurias nuo 1925 skelbė Gijsmių lobyno vardu. 1926 išsp. Dajną laisvės varpui, 1927 Apskritų metų įvairenybes, 1929 Kalbos sanskritą. Savo knygas spausdino savo sugalvota 'ir savo vieno tevartota rašyba.

4) Kazimieras (g. 1892 II 14 Ro-tuliuose Jurbarko vi.). 1912 išl. pr. mokytojo egz., 1914 mokytojavo, 1916 Maskvoje išl.gimn. kurso egz., 1916 — 1918 studijavo Maskvos univ. ist. fil. fak. Nuo 1918 Vilniuje dirbo lietuvių kalbos žodyno komisijoje. 1920 St. Seimo narys, I-II Šelmio prezidiumo sekretorius, III seimo vicepirmininkas. 1923—1925 Friburgo univ. filos. daktaras. Darbo federacijos pirmininkas. 1929 Varnių koncentracijos stovykloje. 1931 įst. Liet. Darbo Jaunimo Sąjungą. Publicistikoje bendrdarb'iavo Ateity, Viltyje, Laisvėje (Kaune), Tėvynės Sarge (Vilniuje), Logose ir kt. Atskirai 'išsp Die Staatslehre W. Solowjews 1927 (disertacija), Dirbančiųjų nuodėmės 1925 ir kt. 1941 ištremtas į Sibirą.

5) K a z y s (g.1918 IV 23 Naukaimio k. Šimkaičių vi.) 1938 baigė Raseinių gimn., 1940—1944 išėjo VDU med. fakultetą. 1940 Pavasario Są-gos sporto vadas 'ir Centro valdybos narys. 1944 korp. Gaja pirmininkas. Aktyviai dalyvavo rezistencijoje. 1945 stud, ateitininkų sąjungos Vokietijoje pirmininkas. 1947 Tuebingeno univ. med. dr. 1950—195.1 redagavo Ateitį Brooklyne, N. Y. 1953 specializavosi rentgenologijoje New Yorke.

Ambrozas Jurgis (g.1894 X 11 Gedeliš-kės k. Tauragės aps.). 1930 baigė VDU matėm, gamtos fak. Nuo 1930 IV 15 VDU anatomijos kat. vyr. laborantas, 1930 XII 1 fiziologijos kat. jaun. asistentas.

Ambrozevičius (Ambroze) 1) Vincas (g. 1864 XI 9 Daukšiuose Padovinio vi.). Mokėsi Daukšių pr. mok. 'ir Marijampolės gimn. 1886 emigravo Londonan, iš čia 1887 VI į JAV. Kurį laiką dirbo Pittsbur-ge ir Baltimorėje. 1888—1890 Newarke ir Elizabethe, N. J., lankė vakarinius kursus, 1903—1933 Newarko miesto teismų oficialus vertėjas, 1905 viešasis notaras, paskiau ir laivakorčių agentas. Nuo pat atvykimo į JAV aktyvus vietos lietuvių kultūrinio ir politinio gyvenimo dalyvis. 1892 įkūrė Elizabethe Jogailos demokratinį politinį klubą, 1893 vienas organizatorių šv. Petro ir Povilo liet. parapijos. 1894 Philadelphijoje apsigyvenęs, iš čia bendradarbiavo Vien. Liet., Garse Amerikos Lietuvių, Lietuvoje. 1895 organizavo Phi-ladelphijos Lietuvių Piliečių Klubą, 1896 Ged!miro Politinį Klubą ir SLA 10 kuopą, 1897 Tėv. Myl. Dr. kuopą. 1891 org. Elizabethe šv. Kazimiero pašalpos dr. ir ją pavertė SLA 2 kuopa. Nuo 1899 gyvena Newarke, N. J. Nuo 1896 visų SLA seimų dalyvis, 1903 SLA vicepirmininkas, 1905 iždo globėjas, spaudos ir daugelio kitų ko-misijij narys. Nuo 1908 jo iniciatyva sukurtos SLA 'imigrantų komisijos narys. 1936 SLA narys veteranas. 1906 Amerikos Lietuvių Seimo narys, ALT Sandaros narys kūrėjas ir 1918

C. V. pirmininkas.

1918—1918 Tautinės Tarybos iždininkas.

Aktyvus organizatorius JAV viešųjų pasirodymų ir kovos už Lietuvos atstatymą.

Vincas Ambrozevičius 1942;

Kun. K. Ambrozaitis

Vincas Ambrozevičius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai