Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/165

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


zitorius, 1885 Lvive išleidęs Vinok z narod-nich melodij ir kt.

Andrews Charles McLean (1863—1943) tyrinėjęs Amerikos kolonizavimo meto istoriją Amerikos istorikas. Išsp. The Colonial Period of American History 1934— 1938, Colonial Seií-Governement 1652— 1689, 1904, The Colonial Background of the American Revolution 1924 ir kt.

Andria p. Italijos Bari prov. mst. 66.000 gyv. (1951).

Andrian Leopoldas (1875—1951) austrų poetas, priklausęs Stepono George grupei, 1938 emigravo į Šveicariją. Išspausdinta Die Staendeordnung des Alls 1930 ir kt.

Andriam Jonas Baptistas (1604—1675) iš Italijos Lietuvon atvykęs jėzuitas, Vilniaus akademijos filosofijos prof. ir jėzuitų professų namų rektorius.

Andrias scheuchzeri, 1 m ilgio fosilinė salamandra iš viršutinio eoceno kalkių prie Bodeno ežero Šveicarijoje. 1726 Scheuchzer, radęs šio gyv'io atspaudą, manė, kad tai liekana žuvusio per tvaną žmogaus ir pavadino Homo diluvii testis — žmogus tvano liudininkas.

Andriaus sala, maža salelė v. Afrikoje (Gambijoje) ties A. upės žiotimis. Ją Kuršo kunigaikštis Jokūbas buvo įsigijęs (1651—1661) kurti ten Kuršo kolonijai. Čia būvio pastatyta tvirtovė, saugojusi ir A. upės baseiną ir į vakarus išsikišusius Afrikos pakraščius. Kolonistai vertėsi juodųjų vergų prekyba.

Andricus galius plėviasparnių (Hypme-noptera) gentis.

Andriejavas (tarmiškai Indriejavas, bet dėsningai Endriejavas) to paties vardo vi. centras, 22 km nuo Laukgalio glž. stoties. Kat. tiažnyčia statyta 1780.

Andriekus Kazimieras Leonardas (g. 1914 VII 15 Barstyčiuose Mažeikių aps.). 1934 Leonardo vardu stojo į Pranciškonu vienuoliją. 1937—1939 studijavo teologiją Austrijoje, 1939 išvyko į Jugoslaviją, karui prasidėjus į Italiją, 1940 VI 29 įšv. kunigu. 1945 šv. Antano univ. Romoje teol. dr. 1945 Italijoje leisto Lietuvių Balso redakcijos narys. Nuo 1946 JAV lietuvių pranciškonų tarpe eina įvairias pareigas. 1948—1952 Šv. Pranciškaus Varpelio red. Nuo 1949 Aidų, Brooklyne, N. Y. techn. red., 1950 suredagavo pranciškonų Metraštį. Bendr. Aiduose, Lux Christi ir kt., rašydamas straipsnius ir eilėraščius. Andrijauskas Ignias (g. 1915 V 29 Petrapilyje) pianistas, kompozitorius. 1929 atvyko Argentinon ir čia 1935 baigė konservatoriją Buenos Airese. Argentinoje vadovavo Liet. Liaudies Teatro ir gudų chorams. Parašė a. 40 solo ir duetų dainų, 2 sonatas pianui, Lietuvišką rapsodiją, operetę Violetą 1941, operą Magdaleną ir kt. Nuo 1953 Fracas'i konservatorijos Buenos Airese mokytojas.

Andrijava Šiaulių vi. dv. 3 km nuo Šiaulių. čia XX a. pradžioje buvo suruoštos kelios vad. „Šiaulių gegužinės”, kuriose vyko slapti lietuvių šviesuomenės ir jaunuomenės suvažiavimai.

Andrioli Mykolas Elviras (1836 XI 2/14 Vilniuje — 1893 VIII 23) dailininkas tapytojas. Baigęs gimn. Vilniuje, Maskvos univ. studijavo mediciną ir kartu stojo į meno mokyklą. Paskiau metė mediciną, išsikėlė į Petrapilio meno akademiją, kurią baigė 1857. Iš Vilniaus išvyko Italijon studijuoti meną šv. Luko akademijoje. Iš Italijos nuvyko į Paryžių ir Londoną. 1862 grįžo į Vilnių ir 1863 išėjo į sukilimą, kuriame veikė Kieto Korevos būryje. Sukilimą numalšinus, bėgo į užsienį. 1866 grįžo į Vilnių ir už dalyvavimą sukilime 5 metams 'ištremtas į Viatką. 1871 apsigyveno ties Minsku. 1883 spaustuvininko Didoto pakviestas į Paryžių kaipo iliustratorius. 1887 grįžo. 1890—1891 Kauno katedrai nu-

T. L. Andriekus, O. F. M.

M. E. Andrioli Gediminas įkuria Vilnių

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai