Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/173

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


dyti šv. Rašto ir krikščionių tradicijos. A. buvo Dievo leisti ir pakelti i antgamtinę malonės tvarką. Bandymo metu jų daugelis nupuolė (ž. Velniai); likę ištikimi regi Dievą ir siunčiami pasiuntiniais žmonėms saugoti (angelai sargai). Senoviniame krikščionių mene vaizduojami kaip vyriški stiprūs jaunuoliai, apsisiautę tunika ir pai-liumi. Nuo IV a. galo tapyboje kaip Dievo pasiuntiniai su nimbu ir sparnais, nuo VI a. dar ir su ramsčiu. Nuo vid. amžių pabaigos simbolizuojami kaip pliki vaikiukai ir sparnuotos galvutės ir vis labiau įsigali moteriškasis tipas. Skirstymas A. į klases pradėtas Bizantijos mene: čia vienas A. choras liturgijos drabužiais tarnauja liturgijoje; vidury cherubinai su kardais, šešiasparniai Serafinai ir kt.

Angelas Viešpaties paimta iš šv. Rašto malda į šv. Panelę Mariją, kalbama tris kartus per dieną skambinant bažnyčios varpams. Pradėta vartoti XIII a.

Angelica ž. šventagaršytė.

Angelico (1387 — 1455) italų tapytojas. Jo tikrasis vardas Guido di Pietro, vienuolio vardas Giovanni di Fiesole, pramintas Fra Beato Angelico. A. tapyboje suspindėjo vid. amžių misticizmas. Svarbiausieji jo paveikslai: Marijos vainikavimas, ¡Nuėmimas nuo kryžiaus, Apreiškimas.

E. Schneider Fra A. 1933; G. Bazin Fra A. 1941.

Angelina mažoji planeta, žymima numeriu 64. Ryškumas opozicijos metu 10,5, vidutinis atstumas ,nuo saulės 2,7 astronominių vienetų.

Angell Normanas (g. 1874) anglų žurnalisto Ralpho A. H. Lano slapyvardis. Nuo 1928 Anglijos atstovų rūmų narys. 1933 gavo 'Nobelio taikos premiją. Išsp.: The Great Illusion 1910, The Economic Chaos and the Peace Treaty 1919, Peace with the Dictators 1938, The steep Places 1948, After All 1951 ir kt.

Angelno galvijai Vokietijoje Angelno pusiasalyje išvesta stambiųjų raguočių veislė, tamsiai žalos ir raudonos spalvos.

Angelolatrija (gr.) angelų gerbimas.

Angelo Sargo vaikų sąjunga buvo Lietuvoje įst. 1922. Liet. kat. blaivybės dr. globojama, ji siekė vaikams nuo 7 ligi 15 metų amžiaus įdiegti tvirtą tikėjimą, tėvynės meilę, dorus papročius ir blaivumo pamėgimą. Sąjunga leido vaikų laikraštį žvaigždutę. Prieš II Pas. karą ji turėjo a.

50.000 narių.

Angelų dinastija Bizantijoje valdė kraštą 1185—1204. šios dinastijos nariai—valdovai Izaokas II, Aleksijus III ir Aleksijus IV kovojo tiek savo tarpe, tiek ir su bulgarais, seldžukais, normanais, italais, kryžiuočiais. Bet nesugebėjo Bizantijos apginti ir ją atidavė į priešų rankas. Nuo 1204 jų dinastijos atžala pradėjo valdyti Epirą (Mykolas, Fedoras Duka, Mykolas II, Jonas, Dimitras).

Angelus Silesius (1624 —1677) religinis vokiečių poetas Johannes S c h e f f-n e r. Gydytojas vienuolis Vroclavo pranciškonų vienuolyne. Dvasinio Silezijos atgimimo kovotojas, mistinės baroko stiliaus poezijos kūrėjas. Daugelis jo giesmių išliko ligi šių dienų. Jo Geistrelche Sinn- u. Schlussrelme 1657, šeštą kartą leidžiant pavadinta Der Cherubinische Wandersmann. Raštų rinkinys išl. 31949—1952.

Angerapė prūsų Ungura, vėliau Ange-rupė, iš čia suvokietinta Angerapp. Sulig M. Pretorijumi, seniau Arš, prūsų nadruvių Ungeris. Maž. Lietuvos upė, Priegliaus kairioji aukštupio šaka, 169,4 km ilgio. Teka iš Mozūrų aukštumų, 116 m aukščiau jūros lygio. Ties Jurgaičių k. gauna deš. intaką Guldapę. 6 km į vak. nuo Gumbinės daro statų posūkį į š. v. ir teka lygiagreta su Peise, kuri įteka į A. iš deš. Pro Įsrutį įteka į Įsrės slėnį ir kartu su Įsre sudaro Prieglių. A. intakai: kair. Angera, Raga-višė, Vaške, Gaudiška, černupė; deš. Guldapė, Vytė, žiedmarė, Vykas (su šaltine ir Gavaite), Peise (teka iš Vištyčio ež., turi intaką Romintą). Baseino plotas 3957 km2. Vid. nuolydis 0,00063. Vandens debitas prie žiočių maks. 390, Vid. 25, min. 5 5 m3/sek. Dėl vingių ir akmenų tinka tik palaidam plukdymui. Senovės prūsams A. sudarydavo gynimosi liniją prieš kryžiuočius, kas matyti ir iš daugelio piliakalnių, išmėtytų abiem A. krantais —ties Sob-rostu, Užnugariais, Kamantais, Balčkie-miu, Avininkais, Juciais, Tamariškiais ir kt.

H. Keller Memel—Pregel—u. Weichselstromm II 1899.

Angerburgas prūsų Ungura, lenk. Wę-goborek. Maž. Lietuvos Gumbinės aps. mst. prie Angerapės upės. 1398 čia buvo pastatyta kryžiuočių ordino pilis. 1914 IX 5 — 15 I Pas. karo metu, A. sudarydavo centrą kautynių Mozūrų ež. rajone, kada vokiečiai sumušė Samsonovo vedamą rusų armiją.

Angermann Švedijos upė, a. 400 km ilgio, įteka į Botnijos įlanką.

Angerona šen. romėnų mitologijoje naujųjų metų grįžtančios saulės deivė. Jos šventė — angeronalia — buvo švenčiama XII 21.

Angers romėnų Juliomagus, vėliau An-degavum, Prancūzijos mst.; 100.000 gyv. (1950). Uostas prie Main upės. žymus pramonės, prekybos ir kultūros centras.

Angina (lot.) migdolų arba tonsilų uždegimas, pasireiškiąs jų ir gretimųjų liaukų pabrinkimu, paraudonavimu, temperatūros pakilimu, galvos skausmais. Skiria A. lacunaris, A. necrotica, A. phlegmono-sa ir kt.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai