Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/213

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


pramonės centrais. Pačiame A. veikia cukraus, tabako fabrikai, geležies apdirbimo pramonė, bravorai .Vid. A. dalyje yra karaliaus rūmai, katedra su 142 m bokštu. A. yra flamų kultūros ir mokslo centras— flamų opera, etnologinis muzėjus, meno akademija, konservatorija, prekybos akademija ir kt.

Antžmogis Nietzschės išpopuliarintas žodis pažymėti aukštesniam žmogaus tipui, kuris nuo žmogaus panašiai skirsis, kaip žmogus skiriasi nuo beždžionės. „Dievas mirė; dabar norime, kad antžmogis (Ueber-mensch) gyventų” (Also sprach Zarathus-tra). šiuo žodžiu Nietzsche norėjo išsakyti savąjį žmogaus „anapus gėrio ir blogio” 'idealą.

Amu senovės babiloniečių dievybė, dangaus įasmeninimas.

Anubis senovės Egipto dievas, mirusiųjų globėjas. Buvo vaizduojamas žmogaus pavidalu su šakalo galva. A. vesdavo mirusius į Ozi-rio teismą.

Anučin Dimitras (1843 — .1923) rusų etnografas ir antropologas, nuo 1880 Maskvos univ. antropologijos prof. Nuo 1894 red. Zemleve-denie, nuo 1883 Vienas laikraščio Russ-kija Vedomosti leidėjų, vėliau ’ir redaktorius. Išsp.: Plemia ainov 1876, Luk i strely 1887 ir kt.

Anuitetas (lot. annus — metai) metinė amortizuojamos skolos suma, kurią sudaro amortizuojamos skolos dialis ir procentai.

Anuliuoti (lot.anulare) panaikinti, paskelbti negaliojant, pvz. sutarties anuliavimas ir pan.

Anunciatės Marijai apreiškimo (Annun-tiatio) moterų vienuolijos. Viena seniausių tos rūšies vienuolijų įst. 1408 Lombardijoje, vad. ir ambrozietėmis.

Anura ž. Amfibijos.

Anuradhapura šen. Anurogrammum Re-gii, senas budistų kulto centras Ceilono saloje. Senovės pastatų griuvėsiai apima 400 ha.

Anusavičius (Hanusavičius) 1) J u-1 i u s (1832 Daniūnuose, Pabiržės vi. — 1907 II 13/26) sukilėlis, poetas. Kiek privačiai pasimokęs, vertėsi matininko darbu. 1863 išėjo į sukilimą, dalyvavo valstiečių sukilėlių būryje, kuriam vadovavo Andrius Dincmanas. šį būrį maskoliams sumušus ir Dmcmanui žuvus 1863 IX 14, buvo suimtas ir ištremtas į katorgą; pradžioje dirbo prie Angaros upės, paskiau buvo Sibire prievarta apgyvendintas. A. 1878 būvio perkeltas į Kaukazą. Pasinaudojęs manifestais, gavo grįžti iš tremties be teisės gyventi Lietuvoje. Apsigyveno Rygoje (ten buvo 1889). Apie 1891 grįžo į Damūnus ir prie brolio gyveno ligi mirties. Jau a. 1850 pradėjo rašyti lietuviškus eilėraščius. Ištrėmime juos irgi nuolatos rašė, taip pat Rygoje ir Daniūnuose. Apskritai jo liet. eilėraščių išliko a. 20.000 eilučių. Keletą Jų (Vieną pavasario dieną, Idiliją, Atlaidus Lietuvoje, Už vieną) išsp. J. Tumas 1900 Tėvynės Sarge. 1934 Maž. Lietuvoje buvo surastas jo eilėraščių rinkinys a. 9200 eilučių 1850—1870 laikotarpio. Jų a. 2200 eil. buvo išsp. Mūsų Senovėje II 1 1937—III 1, (jų tarpe Rieszutinaj, Senis Kiiambala ir kt.) 1940. 1936 J. Jablonskio palikime surasta eil. rinkinys a. 8300 eil., parašytų jau iš ištrėmimo grįžus. Tarp jų ir eiliuotas liet. Sienkievičiaus Tvano ištraukos atpasakojimas, Syrokomlės Ulaso vertimas ir k.

2) Julius (1858 Daniūnuose •— 1934 IV 30 Kėdainiuose) Juliaus 1 brolio Neme-zijaus sūnūs. Gydytojas, visuomenininkas. Baigęs Rygos gimn. studijavo Maskvoje mediciną. 1887 baigęs, kurį laiką dirbo Maskvos ligoninėje. Paskiau vertėsi laisva praktika Šėtoje, nuo 1906 Kėdainiuose. I Pas. kario metu Mohileve. Nuo 1918 Kėdainiuose, 1922—1932 Jonavoje, 1932—1934 Kėdainiuose. Spaudos draudimo metu Šėtoje buvo uolus liet. spaudinių platintojas. Spaudą leidus retkarčiais bendradarbiavo liet. per. spaudoje.

Anuta (Hanuta) švenč. aps. mstl. prie Naručio įtako į Nerį. XIX a. katalikų ir unitų bažnyčios buvo paverstos stačiatikių cerkvėmis.

Anužių miškas Kulių vi., Kretingos aps., a. 50 ha ploto. Vyrauja eglė su juodalksniu, beržu, pušimi.

Anville Jonas Bourguignon (1697—1782) prancūzų geografas ir kartografas, tarp kita ko 1737—1780 išl. Atlas general. Paruošė 211 žemėlapių.

Anzengruher Liudvikas (1839—1889) vokiečių populiarių dramų ir apysakų rašytojas. Jo psichologinis realizmas jungiasi su humoru ir tragiškumu. Išsp. Der Pfarer von Kirchfeld 1870, Der vierte Gebot 1877, Der Sternsteinhof 1880 ir kt. Pilnas jo veikalų rinkinys išsp. 1921.

Aimlotti Dionizas (1869—1950) Bolonijos ir Romos tarpt, teisės prof. 1920 Tlautų Sąjungos gen. sekr. padėjėjas, atlikęs paruošiamuosius darbus nuolatiniam tarpt, tei-

Anubis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai