Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/237

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


•dama išplėsti, taigi atgaivino ir A., ir jau bent pusė blaivybės dr. skyrių jas buvo įsisteigusios.

Arbatmediiniai (Theaceae) augalų šeima. A. 375 medžių ir krūmų skirtys, dausų srities Amerikos, Afrikos 'ir p. r. Azijos čiabuvės. Lapai pražangūs, daugumas amžinai žaliuoją.

Arbatmedis (Thea) Theaceae arba Ternstroemiaceae šeimos krūmai ir medžiai, amžinai žaliuojančiais lapais, baltais, rausvais žiedais. Savaime auga Kinuose, Indijoje, Japonijoje ir kt. 16 skirčių ir nemaža atmainų. Jų tarpe A. k i -n i n i s, iš kurio gaunama vad. kinų arbata. Krūmas ligi 8—9 m aukščio. Daugiausia auginamas iš sėklų ir jau trečiaisiais metais būva pirmasis arbatos derlius. Arbatos kokybė pareina nuo lapų amžiaus ir jų džiovinimo būdo.

Arbela (dabar Erbil) senovės Asirijos, į rytus nuo Tigro upės, Ištar kulto centras. 331 pr. Kr. Aleksandras Makedonietis ,netoli A. prie Gaugamelos įveikė persų Darijų.

Arber (čekiškai Javor) Bohemijos miško (čekų šumavos) aukščiausias kalnas Bavarijoje. Didysis A. 1485 m aukštumo, Mažasis A. 1391 m.

Arbes Jokūbas (.1840—1914) čekų rašytojas, 1868— 1877 Narodny Llsty bendr. Publicistikoje reiškėsi pozityvistu ir liberalu; ta spalva ir savo apysakas nudažydavo. Daugiausia rašė nuotykių romanų, taip pat ir socialinių romanų iš darbininkų gyvenimo. Išsp. Epikurejci 1880, Mesiąs 1883, Svaty Xaverius 1873, Ukrižova-na 1876, Newtonuv mozek 1877 ir kt. Iš viso peskelbė per 40 tomų.

Arbitblatas ž. Blatas.

Arbitras (lot. arbiter) Romos teisėje tai buvęs tarpininkas teisėjas, kuriam buvo pavedama stengtis abidvi besiginčijančias puses sutaikinti. Superarbitras tai besiginčijančių šalių sutarimu parinktas trečiųjų teismo pirmininkas. Senojoje Lietuvos teisėje A. vadinta ir pašalinius asmenis, dalyvavusius seimų posėdžiuose.

Arbitražas. Civilinėje teisėje paprastai A. vadina vieną Iš būdų spręsti iškilusiems tarp darbdavių ir darbininkų ginčams dėl atlyginimo dydžio, darbo sąlygų ir pan. Dažniausiai tokiems ginčams spręsti arbitru būva vyriausybės atstovas.

Biržose, vertybių popierių, pinigų, prekių ir pan. pirkimo-pardavimo operacijose A. vadinamas naudojimas kainų skirtumo tai pačiai vertybei įvairiose vietose. Tarpt a utinis A. yra tarptautinės jurisdikcijos forma. čia trečiųjų teismas sudaromas iš šalių 'išrinktų ar pritartų teisėjų; A. procesas tegali būti iš- keltas abiem šalim sutikus; A. teismas, ką nuspręsdamas, vadovaujasi ne vien grynai teisinėmis niormomis, bet ir diplomatinio ar politinio pobūdžio samprotavimais, mes A. teismo uždavinys yra paprastai surasti kompromisą, būdą sutaikinti susiginčijusias šalis. Tarptautinio A. byloms nagrinėti jau 1899 buvo Haagoje įst. Nuolatinieji Arbitražo Rūmai. Jie sudaro bendrą sąrašą kandidatų į teisėjus, ir susiginčijusioms šalims ,nusistatant kreiptis į A. teismą, jos pačios iš to sąrašo pasirenka vieną ar kelis teisėjus, o jau tie renkasi superarbitrą.

J. H. Ralston International Arbitration from Athens to Locarno 1929.

Arbltrium liberum (lot.) scholastinis terminas laisvai valiai apibūdinti. Kasdieninėje kalboje arbitrariškas tolygus sau-vališkam, besivadovaujančiam tik savo sprendimu ir nepaisančiam bendro Visų nusistatymo.

Arbog-a Švedijos mst. 9300 gyv. čia 1435 pirmą kartą susirinko švedų parlamentas.

Arbogastas (m.394) romėnų kariuomenės vadas, pasižymėjęs karuose su germanais. 383 nužudžius imp. Gratianą, dėl Valentino II jaunatvės, A. buvo faktiškasis imperijos valdovas. Buvo kaltinamas Valentiną nužudęs. Pastatė imperatoriumi Eugenijų, kuris buvo pasmerktas mirti, ir po to pats A. nusižudė.

A. Schenk v. Stauffenberg Das Imperium und die Voelkerwanderung 1947.

Arbois de Jubainville Henrikas (1827—• 1910) prancūzų archeologas, keltų kalbos ir lit. prof. Išsp. Les premiers habitants de l’Europe .1889—1894; Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique 1884, Cours de littérature celtique 1883—1902.

Arboleda Julius (1817—1862) Kolumbijos (Naujosios Granados) P. Amerikoje politikas, publicistas, poetas. Savo geriausius poezijos kūrinius parašė kalėjime. Išrinktas prezidentu buvo nužudytas. Jo Poesias išl. 1889.

Arbon š. r. Šveicarijos mst. Thurgau kantone. 9000 gyv. (1951). Sena pilis, šilko audiniai, mašinų pramonė.

Arbor Day medžių sodinimo šventė mokyklose. 1872 įvesta Nebraskoje JAV, iš ten paplito ir kitur. Po I Pasaulinio karo Lietuvoje labai plačiai buvo įvesta.

Arboretumas vieta su įveistais įvairiais medžiais ir krūmais, pavieniai ar mažomis grupėmis, moksliniam bei mokomajam tikslui.

Arbroafch r. Škotijos mst. ir žvejų uostas Brothoko upės žiotyse. A. 22.000 gyv.

Ar bues Petras (1442 — 1485) vienuolis augustijonas, 1484 Ttarquemados paskirtas Saragossos vyskupijos inkvizitoriumi. Labai griežtai vykdė jam pavestas pareigas ir

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai