Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/261

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


didelį gyvumą Vokietijoje ir Šveicarijoje. Ariaus iškelti ,neigią Kristaus dievybę klausimai vis labau nustelbiami vaikų krikšto atmetimo, suaugusiems krikšto pakartojimo, ginklo ir teismo nepripažinimo, pagaliau neigimo bažnytinės ir pasaulietinės vyriausybės. Ir tuo laiku A. šalininkams prigyja antitrinitorių (prieštrejybi-ninkų) viardas. Ispanas Servede (1553 Ge-nevoje sudegintas) atgaivino A. mokslą p. Prancūzijoje, Šveicarijoje ir iš dalies Vokietijoje. Italijoje A. atnaujino Sozzinia'i ir kt. Bėgdami nuo persekiojimų, antitri-nitoriai iš Italijos ir Šveicarijos pasitraukia į kitus kraštus, kur jie galėjo savo mokslą skelbti. Didesnį vaidmenį jie suvaidino Transilvanijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje (ž. Arionai Lietuvoje ir Lenkijoje), kur daugiausia buvo žinomi socinionų vardu. Dėl jų pažiūrų griežtumo, greit prieš juos kilo įvairūs įtarinėjimai. Įtarinėjimus iš dalies jie patvirtino, kai kuriems jų palaikius įsiveržusius į Lietuvą ir Lenkiją švedus ir dėl to savaime susilaukus valstybės išdavikų vardo. 1658—1660 jie būvio iš Lietuvos ir Lenkijos ištremti į Transilvaniją, iš dalies į Sileziją, Vokietiją, Olandiją, vėliau ir į Angliją, visur ten rasdami antitrinitorių, kurie daugiausia ten buvo jiau vadinami Transilvanijos vengrų paskleistu unitarionų (unitarų) vardu. XVIII a. iš Anglijos unitarizmas pateko ir i š. A-meriką, ir nors ten jis turi ne daugiausia sekėjų, bet iš jų tarpo išėjo JAV prezidentai Washington, Adams, Jefferson, Lincoln, taip pat Benjamin Franklin, filosofas Charming, poetai Emerson, Longfellow ir kt.

Gwatkin Studies of Arianism 2 leid. 1900; R. Wallace Antitrinitarian Biography 1850; G. W. Cooke The Unitarism in America 1902; J. Sem-britzki Die polnische Reformirten u. Arianer in Preussen 1893; J. Pronskus Arionų prisikėlimas 1930.

Ariano di Puglia Italijos, Avellino prov., mst. 22.380 gyventojų.

Arybalfos graikų apskritas arba butelio pavidalo semtuvas.

Ari-Burun Galipolio pusiasalio Dardaneluose kyšulys Aigėjo jūroje.

Arica Chilės mst. ir uostas 16.600 gyv. (1950). Seniau priklausė Peru valstybei, ir ligi šiol Peru reiškia pmtenzijų į A. Ji yra taip pat natūralus Bolivijos uostas, su kurios sostine La Paz sujungtas glžk. Pro A. išvežama varis, sidabras, vilnos, odos ir kt.

Aridiniai dirvožemiai (lot. aridus — sausas) sausame klimate besiformuoją dirvožemiai, kur drėgmės (neužtenka ne tik miškui, bet ir tankesnei žolei augti, nes ten nesusitelkia žymesnis puvenų (dirvožemio) kiekis. —

Ariėge p. Prancūzijos upė, deš. Garonės intakas, 163 km ilgio. Aukštupyje išplauna aukso smėliio. Ariel Chebr.) 1) simbolinis Jeruzalės bžn. ir mst. vardas, reiškiąs Dievo židinį (arah).

2) Hebr. ir šiaip rytuose laumius, vandenis, piktasis ar gerasis vaiduoklis. Literatūroje pavaizduotas Shakespeare Audroje. Iš čia Goethe paėmė jį savo Faustui.

Ariel 1851 anglų astronomo Lasselio atrastas vienas planetos Urano palydovų, matomas tik pro didelius teleskopus.

Ariergardas (pr. arriere-garde) skiriama žygiuojančios voros užpakaliui saugoti kariuomenės dalis. A. veikia savarankiškai, nelaukdamas paramos iš vyriausiųjų jėgų.

Aries žvaigždynas ž. Avinas.

Aries (lot.) avinas, graikų ir romėnų sienojis sijoms ardyti, baigtas geležiniu avingalviu, įsupamas rankomis arba virvėmis, prinešamas arba privežamas prie sienų ratais (kartais kelių aukštų bokštas su keliais A.) ir stogu pridengtas. Pirmieji kovose A. pradėjo vartoti graikai ties Platėja ir kt., patobulino Pilypo II ir Aleksandro Didžiojo makedoniečiai. Jais pasekė romėnai. Dideliam A. vartoti reikėjo .1500—6000 kareivių. Slavai vadino taran. Tokis karo pabūklas sienoms griauti buvo žinomas ir Lietuvoje ne tik prieš parako įvedimą, bet ir vėliau.

Aries (vengrų—Aranjos - auksinis) kairysis Marošo upės intakas Semigradijoje, Vengrijoje, 130 km ilgio

Arietidos meteorų srovė, kas metai laukiama a. X 14

Arietites amonitų būrio šeima, pasitaikanti apatiniuos juros sistemos sluogsniuose.

Arija (it. aria) vokalinis veikalas solo dainuoti, pritariant instrumentams arba chorui, dažniausiai operose ar oratorijose.

Arijai (sanskrito a r y a, avestiškai a i-r i y a — priklausąs tai pačiai padermei, ištikimas, garbingas, kilmingas) bmdras vardas, kuriuo senovėje vadinosi iranėnai ir indai. Iš čia yra kilęs ir dabartinis Irano (vid. pers. eran) pavadinimas. Tai yra indoeuropiečių šaka, kuri, išsiskyrusi iš bendros šeimos, ide. protautės, kurį laiką yra dar drauge gyvenusi, veikiausiai Inano rytuose, iš kur vėliau vieni yra išsikėlę į šiaurę, kiti į pietų rytus, į šiaurinę dabartinės vak. Indijos dalį. Rigv.edoje patys indai, iš pradžių įsikūrę Indo upyno srityje, dar tebevadinami arijais, o pirmykščiai juodaodžiai gyventojai, j kurių gyvenamąsias sritis jie nuolat vis toliau skverbėsi, jų buvo vad. nearijais (a n a r y a).

Kad A. senovėje buvo sudarę vieną bendrą ide. šaką, aiškiai rodo indų ir iranėnų kalbų bendrybės, visų pirma fonetinės ir morfologinės; pvz. skr., a v. a s t i (iš idft esti = liet. e s t i), skr.(bendra-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai