Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/28

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


tardymą, sprendimą ir nubaudimą;

2) užrašai apie krikščionybės kankinių kankinimus.

Act of supremacy 1534 paskelbtas aktas, pagal kurį Anglijos karalius pripažįstamas anglikonų bažnyčios galva.

Actas 5% acto rūgšties skiedinys vandenyje.

Acta Sanctorum (lot.) Šventųjų Darbai (sutrump. A. A. S. S.) 1) kritiškas šventųjų gyvenimų rinkinys, leidžiamas Bolandistų;

2) šventųjų sąrašai su jų gyvenimo aprašymais.

Actekai ž. Aztekai.

Actinklia sumedėję vijokliai, daugiausia iš Kinų ir Mandžiūrijos (šeim. Tern stroemiaceae). A. polygama Franch. et Sav. A. arguta Franch. et Sav. ir A. Kolomikta Maxim. Dekoratyviniai krūmai.

Actinacomax Milles (gr.) fosilija senojo kreidos laikotarpio (Lietuva), belemnitidae šeimos.

Actinocrinidae (gr.) fosilija camerata šeim., silūro iki karbono laikotarpio.

Action directe tiesioginis įsikišimas, veiksmai. Veikliosios politikos pagrindinis dėsnis; tiesioginis įsikišimas į politinio bei socialinio vyksmo eigą ir kreipimas jo norima linkme. A. D. propagavo prancūzų filosofas G. Sorel ir sindikalistai.

Action Francaise Prancūzijoj 1899 Ch. Maurras pnadėtas monarchistinis sąjūdis, kuris vertino katalikybę tik nacionalistiniais sumetimais, nes jis pats buvo ateistinis. Pijus XI pasmerkė 1926.

Action populaire Prancūzijos katalikų sąjunga socialiniams bei religiniams klausimams ir katalikų socialinei akcijai; įst. 1903 H. Leroy S. J. Reimse.

Activitas V. D. U. studentų ateitininkų korporacija įst. 1930. Tikslas: auklėtis pozityviais darbo visuomenės darbininkais, tiriant socialinius darbo klausimus katalikybės principų šviesoje. Šį tikslą vykdant, veikliai dalyvauta L. Darbo Jaunimo, o vėliau krikšč. darb. są-gose. Metinė šventė V 15 (Rerum novarum paskelbimo diena).

J. E. E. Acton

Acton John Emerich Edward Dalberg (1834—1902) anglų istorikas, 1895 Cambridge univ. prof., katal. žurnalo Rambler red. ir 1896 vienas steigėjų English Historical Review. Gladstono artimas bendradarbis ir nuo 1859 liberalų atstovas parlamente, 1869 lordų rūmų narys. 1899 — 1900 sudarė planą Cambridge Modern History leisti. Jam mirus, išsp. jo: History of Freedom 1907, Historical Essays and Studies 1907, Lectures on Modern History 1906, Essays on Freedom and Power 1948, Lecture on the Study of History 1952 ir kt.

D. Mathevj A. The Formative Years 1942;
U. Noack A. und d. Katholizismus 1936.

Acto rūgštis (Acldum acetlcum) metilo karboninė rūgštis CH3COOH arba C2H4O4, antrasis sočiųjų vienakarboninių rūgščių homologinės eilės narys.

ACTU - Association of Catholic Trade Unionists, kat. darbininkų susivienijimas, įst. JAV 1937, D. Britanijoj 1946.

Acukas Jonas (g. 1885 VII 3 Jezne) plk., inž. 1930 baigė L.U. techn. fak. Suredagavo Medžiagą kariškai Lietuvos istorijai, išvertė Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindus (1930). 1917 Turkestano lietuvių atstovas Lietuvių Seime Petrapily. Nuo 1927 karo mokslo draugijos centro vald. pirmininkas, 1927 — 1929 redagavo Kardą. Vėliau buvo VDU teisių fak. ekon. sk. ir ekon. fak. lektorium. Išsp.: Paprasčiausi maisto ir pašaro būdai 1932, Odos, kailiai, šeriai 1936 ir kt.

Aculeata plėviasparnių (Hymenoptera) pobūris, turi geluonį, pvz. bitė, širšė.

Aczady Ignas (1845—1906) vengrų istorikas, tyrinėjęs baudžiavų istoriją Vengrijoje ir 1598 — 1604 mokestinę sistemą. Išsp. A magyar jobbagysar tortenete 1906, 21948 ir kt.

a. D. sutrumpinta iš lot. anno Domini—Viešpaties metais; dedama metus pažymint: a. D. 1953.

Ada š. Italijos upė, įteka į Po, 313 km ilgio.

Ad absurdum (lot.) privesti ligi nesąmonės.

Ad acta (lot.) į bylą, raštams dedamas pažymėjimas, reiškiąs, kad raštas galįs būti įsiūtas į bylą.

Adagio (it. sk. adadžio) 1) centrinė baletinio veiksmo dalis, jungianti atskiras baletines figūras, pasižyminčias ypatingu švelnumu ir melodingumu. A. šoka paprastai dviese, vyras ir moteris, o kartais pritaria jiedviem ir corps de balet.

2) Muzikoje slinkties judesio pažymėjimas „patogiai” , „ramiai”, gavo reikšmę lėtai, šis muzikos tempo pažymėjimas yra antras iš 5 pagrindinių. Juo žymimas greitumas tarp Largo ir Andante. Be to, jis dažnai gretinamas su kitais pavadinimais: Adagio maestoso — rečiau, negu Adagio, bemaž kaip grave; Adagio non troppo — kiek gyviau. A. neturi Largo iškilmingumo, didingumo, šiuo vardu vadinama ir ištisa veikalo dalis, simfonijose arba sonatose antroji dalis, retkarčiais ir trečioji.

Adakavas bažnytkaimis Tauragės aps., Skaudvilės vl.; bažnyčia įkurta 1793. Nuo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai