Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/280

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Sedov išbuvo įšalęs 27 mėnesius. 1945 britų bombonešis iš Islandijos pasiekė š. ašigalį ir po 7 val. grįžo atgal. Vėlesnieji skridimai parodė, kad magnetinis šiaurės polius yra a. 500 km nuo tos vietos, kuri buvo anksčiau nustatyta. 1946 X € C. S. Irvine JAV bombonešiu (nuskrido iš Honolulu pro A. į Kairą. 1950—1952 JAV įrengė š. Grenlandijoj® didžiausią A. srityje karinį aerodromą prie eskimų vietovės Thulės. .1952 XI 19-20 Scandinavian Airlines System lėktuvu Arlid Viking pradėjo trans-larktinį susisiekimą tarp Kopenhagos ir Los Angeles pro š. Grenlandiją. Kelionė truko 28 val. su sustojimais Kanadoje ir Thulėje, š. Grenlandijoje.

A. W. Greely Handbook of Arctic Discoveries 1906; R. Peary The Discovery of the Nord Pole 1910; E. Elias Les explorations polaires 1930; R. Harrington The Face of the Arctic 1952; Adam Monte-vans Arctic Solitudes 1953.

Arktogea (Arctogea) vienas iš zoogeo-grafinių rajonų, nustatomų gyvių 'išsipla-tinimo atžvilgiu. A. apima didesnę sausumos dalį, nes į ją neįeina tik P. Amerika, Australija su salomis ir Polinezija. Apskritai, A. yra raguočių, plėšriųjų ir lemurų kraštas.

Arkudios Petras (m. po 1633) graikas iš Korkiros, patekęs Romon, ten virto Rytų ir Romos katalikų bažnyčių sujungimo šalininku. Buvo atvykęs Lenkijon padėti skleisti bažnytinės unijos idėją. Polemizavo su pravoslavų rašytojais. 1613 grįžo Romon, 1619 išl. Paryžiuje De concordia ec-clesiarum occidentalis et orientalis in 7 sacrsmentis administratione.

Arkwright Richard (1732—1792) anglas išradėjas. Susidėjęs su laikrodininku Johnu Kay ir Athertonu, 1767—1769 sugalvojo verpimo mašiną, tobulesnę už anksčiau Hargreave su-sugalvotą Spinning Jenny. Jai pradžioje buvo pritaikęs arklio, paskiau vandens jėgą. Vėliau buvo kaltinamas savo išradimui pasinaudojęs svetimomis idėjomis (Highs, Kay), o darbininkai jį kaltino, kad jo įvesta mašina pasunkino jų būvį.

Arianti Marcei (g. 1899) artimas surre-alizmui prancūzų rašytojas. Išsp. Terres etrangeres .1923, Etienne 1924, Route obscure 1924, Monique 1926, Antares 1932, La vigie 1935 ir kt.

Arlauskaitė Marija (g. 1911 XII 11 Mont-realyje Kanadoje) mokytoja, visuomenės veikėja. 1929 baigė Ecole .Normale Jacques Cartier. Montrealio lietuvių ir prancūzų mokyklų mokytoja. 1942—1948 dirbo Nepriklausomos Lietuvos laikraščio administracijoje, 1946—1947 to laikraščio redaktorė. Nuo 1948 Tautos Fondo įgaliotinė Kanadoje, Quebeco prov. atstovė Kanados Lietuvių Bendruomenės Valdyboje.

Arlauskaitė-Mikšienė Zuzana (g. 1889 VIII 28 Šiauliuose) aktorė. Pradžios mokslą ir 4 kl. baigė Šiauliuose. 1908 Rygoj gavo mokytojos cenzą. 1915 Petrapilyje baigė gimnaziją. 1907— 1911 Rygos lietuvių mokyklos žvaigždės mokytoja. Tuo pat laiku Rygos Giedros dr. teatro sekcijos dalyvė. 1911—1912 Šiauliuose Varpo dr. teatro sekcijos narė ir bibliotekininkė. 1912— 1919 Petrapilio ir Carskoe Selo liet mokyklų vedėja ir mokytoja. Rygoje, Šiauliuose ir Petrapilyje vaidino daugumoje liet. vaidinimų, režisuojant S. Venslauskienei, ju. Jakavičiui, G. Landsbergiui, K. Glinskiui, J. Linartui, J. Vaičkui. 1919 pakviesta Vilniaus dramos te-atran. Lenkams Vilnių okupavus, išsikėlė į Kauną, kur dirbo valst. dramos teatre ligi 1931. Atleista į pensiją dar vaidino Onos Rymaitės vad. Mūsų teatre, V. Bičiūno vad. žvaigždikyje, vėliau Jaunojo žiūrovo ir Jaunajame dramos teatre ligi 1944. Tremtyje, Ingolstdte, Vokietijoje 1945—1949 organizavo vaidintojų trupę 'ir buvo jos režisierė. Nuo 1949 Detroito, Mich., meno mėgėjų būrelio režisierė.

Arlauskas (Alexander) 1) Julijonas (g. 1916 I 9 Westfield, Mass.), dailininkas, mokytojas. 1939 baigė Massachusetts School of Art, 1951 Boston College (master laipsniu). 1940—1942 dėstė Bostono univ.; daugelyje N. Anglijos mokyklų skaitė paskaitas studentų ir mokytojų grupėms apie meną. Dabar dėsto N. England School of Art, Bostone. Jo viršeliu eina Vytis.

2) Romanas (g. 1917) architektas, Lietuvos šachmatų meisteris, šachmatų rungtynėse dalyvauja nuo 1933. Meisterio titulą gavo 1937. Lietuvos šachmatų rinktinės dalyvis nuo 1935. Dalyvavo Pa-

R. Arkwright

M. Arlauskaitė

Z. Arlauskaitė-Mikšienė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai