Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/281

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


šaulio olimpijadoje Muenchene 1936 ir 1937 —1939 SELL olimpiadose Rygoje, Tartu ir Helsinkiuose. Lietuvos 1938 pirmenybėse užėmė II vietą, 1943 dalinosi I— III vietą. 1945 šachmatų turnyre Blom-berge, Vokietijoje, užėmė I vietą. 1946 Dil-lingene I—II vietą, 1947 Kemptene amerikiečių zonos lietuvių pirmenybėse pirmąją vietą. 1948 išemigravo į Australiją ir 1950 ten laimėjo P. Australijos meisterio titulą, o 1953 ko-respondenciniu būdu Australijos meisterio titulą.

Arlberg Alguvos (Allgaeu) Alpių atžala Voralberge ir 1802 m atskiras kalnas, skiriąs Voralbergą nuo Tirolio, sudarąs takoskyrą tarp Reino ir Dunojaus Austrijoje. Aukšta perėja, kuria 1884 pravestas 136 km ilgio geležinkelis tarp Langeno ir St. Antonio, kurio 10,24 km eina tuneliu. Nuo 1925 geležinkelis elektrofikuotas.

Arlekiną juokdariška komedija, kurioje svarbiausią vaidmenį vaidina arlekinas.

Arlekinas (it. Arlecchino, Arlequin). Viena italų vad. Commedia dell’Arte teatro komiškų figūrų. Atsirado XVI a., nors jos užuomazgą kiti randa ne tik vid. amžiais, bet ir senovės romėnų teatre (mimai). Iš italų komedijos piasklido beveik po visos Europos scenas. Pradžioje gan storžieviškas juokdarys, ilgainiui virto prastuolio, kartais gana pikto, tipu. A. visuomet smailaliežuvis, sąmojo ir pajuokos kupinas, sąmojį improvizuojąs. Ilgainiui nusistovėjo tradicinis A. kostiumas ir stereotipiški mostai bei posakiai. Patekęs į kitas tautas, A. tipas prisitaiko prie tų tautų tradicijų ir virsta tautiniu. Vokiečiai jį vadina Hanswurst, anglai clown, ispanai Gracioso. Moderniškasis pajacas yra šio tipo palikuonis.

P. L. Duchartre La comedie italienne; Constant Mio La Commedia dell Arte 1929.

Arlekineta arlekino partnerė (Kolombi-na) dell Arte komedijoje.

Arlia Lydos aps. mst. deš. Nemuno krante (sulenkinta į Orlia).

Aries Prancūzijos mst. prie Ronos upės deltos 35.000 gyv. Romėnų laikais vad. Arelate. Išlikęs, 1846 restauruotas romėnų laikų amfiteatras, kuriame ruošiamos bulių kovos. VI—XII a. katedra. Laivų, vagonų pramonė.

Arlincourt Charles Victor (1789—1856) prancūzų rašytojas, poemoje Matinee de, Charlemagne kėlė Napoleono vardą, perėjęs Burbonų pusėn,1818 ją perdirbo jų garbei ir pavadino La Caroleide. Kurį laiką buvo populiarus reakciniais legitimistlniais romanais Le Solitaire 1821, Le renegat 1822. Po 1830 revolucijos rašė pseudoistorinius romanus, iš tikro politinius pamfletus: Les rebelles sous Charles V 1832 ir kt. Ryšium su 1848 revoliucija išl. 64 leidimus pamfleto Dieu le veut, Place au droit ir kt.

Arlington. 1) Virginijos valst. JAV mst. prie pat Washingtono D. C., nuo kurio skiriamas Potomaco upės. 150.000 gyventojų (1950). čia yra žymiausios JAV tautinės kapinės Arlington National Cemetary su nežinomojo kario paminklu ir amfitaatru. Tarp daugybės kitų palaidotų Amerikai nusipelniusių asmenų, yra palaidotas ir žuvęs Lietuvoje 1920 II 24 Amerikos Brigados Lietuvoje leitenantas Samuel J. Harris, kurio paminklas iš vienos pusės turi Amerikos erelio atvaizdą su deramu parašu, o iš kitos Lietuvos Vytį su įrašu: Erected by the Lithuanians and Sons & Daughters of Lithuanians 'in America And Dedicated in Loving Memory of Lieute- nant Samuel J. Harris Who Died Fighting for the Freedom of Lithuania.

Antrojo Pasaulinio karo metu čia pastatyti Krašto apsaugos depart, rūmai, Pentagonas, gen. R. E. Lee namas, Washingtono aerodromas, radijo stotis.

2) JAV Massachusetts valst. mst. netoli Bostono. 44.000 gyv. (1950).

3) Tuo vardu JAV yra per 30 mst. ir miestelių.

Arlon, flamų Aarlen, Belgijos miestas, 12.000 gyv. (1950). Metalų ir audinių pramonė. Meno akademija. 1792 čia gen. Juor-dano vadovaujami prancūzai sumušė austrus.

Arlouski Juozas (m. a. 1920) gudų poetas, 1908 Polocke išl. kūrinių rinkinį Bela-russkija narodnyje razskazy.

Armada (isp. karo laivynas) Didžioji. Ispanų laivynas, kurį karalius Pilypas II 1588 pasiuntė Anglijai nukariauti. Vado-

R. Arlauskas

Paminklas karžygiams Arlingtono tautinėse kapinėse

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai