Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/289

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


seino plotas 188 km2. Vandens debitas maks. 40, vid. 1,2, m'in. 0,2 m^/sek.

Armonaitis Ukmergės aps. Siesikų vi. ež., Iš kurio teka Armona. Paviršiaus plotas 8,4 ha.

Armonas Petras (g. 1907 I 13 Manikūnų k. Saločių vi.) violončelistas. Baigęs Klaipėdos konservatoriją, buvo Šiaulių gimn.

muzikos mokytojas. L939 Šiaulių Muzikos Mokyklos mokytojas. 1942—1944 Šiaulių teatro dirigentas. 1947—1949 grojo Muencheno simfoniniame orkestre ir vadovavo lietuvių tremtinių chorui. Nuo 1949 IX 17 atvykęs į JAV, vargonininkas Rocheste-ryje, ,N. Y., kur rengia religinės ir pasaulinės muzikos koncertus.

Armonika 1) (angį. accordion) muzikos instrumentas, savo laiku plačiai Lietuvoje paplitęs. Skambesys primena vargonų garsus. Išrado ir patobulino Damian 1829 Vienoje. Dešiniajame gale melodijai vesti dešinės rankos pirštais yra kelios eilės klavišų, ar spaudžiu, o kairiajame^ — kairės rankos pirštams tam tikri spaudžiai, sudarą įvairius akordus pritarimui. Garsas gaunamas jungiančių abu galus dumplių pagalba: jas išplečiant ir spaudžiant oras patenka į skylutes, virpina metalinį liežuvėlį, kuris ir duoda atitinkamą garsą. A. apimtis nuo žemų ligi aukštų garsų.

2) A. lūpinė, traukiama per lūpas pučiant orą į skylutes, kiekvienam atskiram garsui skirtas. Garsas švelnesnis ir silpnesnis negu rankinės A.

Armorica (ir Aremorica) Cezario laikais Galijos pajūrio vardas. Dabar Normandija ir Bretanija š. Prancūzijoje. 420 Kr. g. keltai buvo čia sudarę nepriklausomą sąjungą, bet 497 turėjo pripažinti prancūzų karaliaus Chlodvigo valdžią.

Armorikai š. Prancūzijos kristaliniai pa-leozoiniai kalnai. Aukščiausios jų viršūnės nesiekia 1000 m. A. kalnai tipingas žo-lingų ganyklų ir pievų kraštas, žmonės čia daugiausia verčiasi gyvulių ūkiu.

Armstrong 1) George (1845—1906), nuo 1891 Savage-Armstrong, anglų poetas Airijoje. Išsp. Poems lyrical and dramatic 1869, A Garland from Greece 1882, One in the infinite 1892. trilogija Tragedy of Israel 1872—1876, Ballads of down 1901 ir kt.

2) William George (1810—1900) anglų inžinierius. 1840 pagamino garinę elektros mašiną, 1846 hidraulinį presą, ku- rį varė jo 1857 išrastas akumuliatorius. Vėliau tobulino artilerijos pabūklus.

3) Edwin Howard (g. 1890) Amerikos inžinierius ir radijo srities išradėjas. II Pasaulinio karo metu Amerikos kariuomenėje padėjo tvarkyti ryšių tarnybą.

Armuo ariamasis dirvožemio sluogsnis, siauresne prasme dirvožemio horizontas.

Arnašius Jurgis (1872 II 12 Vanaguose, Klaipėdos aps. — 1934 VI 23) Maž. Lietuvos veikėjas. Pramokęs rinkėjo darbo Hol-zo ir šerniaus spaustuvėje Klaipėdoje, Tilžės Keleiwio leidėjo Reylaenderio buvo inuo 1893 pakviestas jį redaguoti. Redagavo ir to paties Reylaenderio leistas Tilžės Keleiwio Kalendras. Leidėjui reikalaujant palaikyti vokiečių nacionalistų partiją, nuo 1898 pradžios metė Tilžės Keleiwį ir ėmė redaguoti Auszrą Tilžėje, kurią dar Lietu-wiszko Laiszko vardu 1896 buvo įkūręs E. Jagomastas ir kuriame A. bendradarbiavo nuo pat pradžios. Kada žymia dalimi Ausz-ros agitacijos dėka pavyko išrinkti Joną Smalakį į Vokietijos reichstagą, tai A. vėl apėmė nuo 1899 Tilžės Keleiwio redagavimą ir jį tvarkė ligi 1924, kada leidėjas jį sustabdė. A. redaguojant, Tilžės Keleiwis žymiai buvo pakeitęs savo vokiškai kon-servatyvinę kryptį ir jau lietuvių nebepul-davo.

Arnatūra architektūroje vad. negilias nišas (išpiovas) vidinėje ar išorinėje pastato sienoje, daromas plokštumai, dekoratyviniais sumetimais, paįvairinti.

Amauld 1) Antoine (1560—1619) Paryžiaus advokatas, kovojęs su jėzuitais, giedamas nuo jų Paryžiaus universitetą. 1602 išsp. nukreiptą prieš jėzuitus Le franc et véritable discours.

2) Antoine (1612—1694) pirmojo sūnus, vad. A. le Grand. Nuo 1643 Sorbonos univ. prof. Jansenui mirus, daugiau ka'ip 50 metų buvo jansenistų vadu. Kaip tėvas, griebtas jėzuitų priešas, kartu kovojo ir su protestantizmu; čia buvo paremtas pop. Klemenso IX ir Inocento XI. 1679 buvo priverstas išsikelti iš Prancūzijos Belgijon. Išsp. La morale practique des Jésuites 1695 ir kt. 1775—1783 išleisti jo Oeuvres 42 tomuose.

Arnault Antoine Vincent (1766—1834) prancūzų dramaturgas. Jo laisvės idėjų prisisunkusios dramos turėjo nepaprastą pasisekimą. Napoleono šalininkas, šiam prala;mėjus. turėjo bėgti į Belgiją, iš kur siuntė Paryžiun savo naujas veikalus. 1819 grįžęs Paryžiun, buvo grąžintas ir akade-nr'jon. Išsp. Lucrèce, ou Rome libre 1792, Quinctius, Cincinatus, Les Vénitiens, Ger-manicus ir kt.

Amaut Daniel (m. apie 1189) XII a. provansalų poetas, gyvenęs Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinio periodo trubadū-

P. Armonas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai