Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/29

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


Skaudvilės 5 km. XX a. dvaro laukuose rasta daugiausia II a. medžiagos, jos tarpe sparninė segė iš Panonijos, kuri yra liudininkas gintaro prekybos su Romos imperijos provincijomis.

Adaktylia (gr.) įgimta pirštų stoka.

Adalberg Samuelis (1868—1939) lenkų tautosakos rinkėjas, išl. didžiulį patarlių rinkinį Księga przyslow.

Adalbertas 1) Bremeno arkivyskupas (a. 1000—1072). Rūpinosi misijomis. Savo veikimą išplėtė pasiekdamas Skandinaviją, Ispaniją, Grenlandiją ir pietų slavus. Siekė šiaurės patriarko titulo. 1053 popiežiaus legatas ir apaštališkasis vikaras.

Schmeidler Hamburg — Bremen und Nordosteuropa 1918.

2) A. I Mainco arkivyskupas (m. 1137). 1106—1112 imperijos kancleris ir Henricho V patarėjas. Henrichui V mirus (1125) palaikė Lothario Saksoniečio kandidatūrą.

K. H. Schmidt Erzbischof A. I von Mainz als Territorial Fuerst 1920.

3) Austrijos markgrafas (m. 1044), Leopoldo I sūnus, Henricho III šalininkas.

4) Šv., senprūsių krašto misininkas ž. Vaitiekus Šv.

Adalia senovės Attalia, viduramžių Antaliyah, kryžiuočių Satalia, didžiausias uostas pietinėje Maž. Azijoj; 25.000 gyv. (1950).

Adalinavos durpynas Subačiaus vl., Panevėžio aps., 145 ha ploto, 3,5 m gilumo.

Adam 1) Adolfas Karolis (1803—1856) prancūzų kompozitorius, parašė operos bei baleto veikalų; pirmoji opera Pierre et Catherine; po šios sukuria 13-kos operų seriją. Baletą Giselle statė ir Lietuvoje. Rašė pianui, dainas ir kt. Kalėdų giesmę O Holy Night (lietuvių chorai gieda kun. J. Simonaičio vertimą, Štai jau naktis, kurioje gema Kristus)[1] gieda visam krikščioniškam pasauly.

2) Karl Borrom (g. 1876) vokiečių katalikų teologas (dogmatikas) ir rašytojas religiniais klausimais, nuo 1919 prof. Tuebingene. Išsp.: Das Wesen des Katholizismus 121949. Jesus Christus 81949, Christus unser Bruder 81950. Liet Katalikybės esmė, vertė B. Laukaitis 1936.

3) Povilas (1862—1920) prancūzų rašytojas. Pradėjęs natūralistiniu romanu Chair molle (1885), pasuko į simbolizmą ir istorinę tematiką. Žymiausias veikalas, apimąs laikotarpį nuo Didž. revoliucijos iki liepos monarchijos galo, La Force 1899, be to, L’enfant d’Austerlitz 1902, Irene et les eunuques 1906, Au soleil Juillet 1903 ir kt.

C. Mauclair A. P. 1921.

4) Valteris (1886—1947) austrų politikas, gen. štabo karininkas. Schuschniggo ir Dollfuso propagandos vadovas, 1938—1943 Dachau koncentracijos stovykloje. Išp.: Nacht ueber Deutschland 1947.

Adam. Lenkų okupacinei valdžiai Vilniuje 1921 IX 11 uždarius lietuvių dienraštį lenkų kalba — Glos Litwy — ir neduodant leidimo naujam dienraščiui leisti, pradėta kas dieną spausdinti tarsi vienadienius raštus, kuriems spausdinti specialaus leidimo nereikėjo, kas dieną keičiant jų vardas. Pirmasis pasirodė 1921 XI 21 vardu Adam. Po jų sekė Ewa, Jozef, Marja, Jan, Anna, Piotr, Zosia, Jerzy, Hela, Litwa Niepodlegla, W stolicy Litwy, Przyszlosc Litwy, Niech žyje Litwa, Jeszcze Litwa nie zginela, Litwo, ojczyzno moja ir paskutinis 1921 XII 11 Z Litwą — iš viso 17 numerių. Visus redagavo Mykolas Biržiška, bet kiekviename buvo nurodomas kitas redaktorius. Nors beveik visi buvo konfiskuoti, bet jų pasisekimas privertė okupantus nuo 1921 XII 13 leisti vėl atnaujinti Glos Litwy.

V. Steponaitis Vilniaus lietuvių spauda (1919—1928) 1931.

Adam de la Halle (1235—1287) prancūzų rašytojas ir dramaturgas, parašęs pirmąsias žinomas prancūzų pasaulinio turinio pjeses: Le jeu Adam ir Le jeu de Robin et de Marion.

Adamavas mst. Vilniaus krašte, Breslaujos aps., netoli Drūkšių.

Adamelitas mineralas, granitas su stipria plagijoklazo priemaiša.

Adamic Liudvikas (1899—1951)[2] rašytojas. 1913 atvyko iš Slovėnijos į JAV. A. savo veikaluose sprendžia JAV darbo ir emigrantų problemas. Išsp.: Dynamite 1931, Laughing in the Jungle 1932. My America 1938, From many Lands 1940, Nation of Nations 1945 ir kt.

Adaminas mineralas iš grupės arsenatų cinko.

Adamkevičius Edvardas (g. 1888 III 31 Pikelių mst., Mažeikių aps.) gen., divizijos vadas; 1909 baigė gimnaziją Liepojoj, 1914 VII 12 karo mokyklą Petrapily. 1912—1917 tarnavo rusų kariuomenėje; 1918 Rovno lietuvių bataliono vadas. 1918 X 23 stojo į mūsų kariuomenę.

Adamovičius Adomas Ferdinandas (1802 Vilniuje — 1881 V 12) pabaigė Vilniaus gimn.; 1818—1819 Vilniaus univ. fiz. matem. fak., 1819—1822 medic. fak., 1824 med. dr.; 1824 adjunktas. 1832—1842 Vilniaus med. chir. akad. prof.; dėstė epizoociologiją, lygin. anatomiją ir vedė vidaus ligų kliniką. Akademiją uždarius vertėsi Vilniuje laisva praktika. 1855 lenkų ir vokiečių k. išsp. Kosciol Augsburski w Wilnie ir 1853 anatomijos istoriją Lietuvoje, vėliau eilę Vilniaus univ. prof. biografijų. Ilgus metus buvo Vilniaus gydytojų draugijos pirmininku.

J. Bielinski Doktorowie medycyny 1886.


  1. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta vertimą (Štai jau naktis, kurioje gema Kristus, turi būti vertimą Štai jau naktis, kurioje gema Kristus)
  2. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta (g. 1899), turi būti (1899—1951)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai