Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/291

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


rai. 1810 išl. apysaką Armut, Reichtum, Schuld u. Busse d. Graefin Dolores, 1817 nebaigtą romaną Die Kronenwaechter 'ir kt. Pilnas 22 tomu jo veikalų rinkinys išl. 1853—1856.

J. Seidel L. J. Arnim 1944.

4) Elisabeth (Bettina, 1785—1859) vokiečių rašytoja, poeto Klemenso Brentano sesuo ir L. J. Amimo žmona. 1835 išl. Briefwechsel Goethes mit einem Kinde. 1840 išsp. Die Gruenderode, 1852 Gesprae-che mit Daemonen 1852 ir kt.

Arnis Ernests Runcis (g. 1884) latvių rašytojas. Už dalyvavimą 1905 revoliucijoje nuteistas 10 metų kalėti. Grįžo Latvijon iš Sibiro 1917. 1928—1937 Jaunakas Žinias red. 1923 išsp. eilėraščių rinkinį Likteni-gie celi ir apysakų rinkinį Bulvarų taiga. 1923 romanas Andreja Solgala. 1941 bolševikų deportuotas į Sibirą.

Arno (lot. Arnus) Italijos upė, 245 km ilgio, teka iš Apeninų į Ligurijos jūrą. Baseino plotas 8247 km2, vid. vandens debitas 100 m3/sek. Svarbi Toskanos provincijos susisiekimo arterija.

Arnobius Vyresnysis III a. pabaigos — IV a. pradžios krikščionių apologetas, parašė veikalą Adversus nationes, išl. 1875.

Arnold 1) Edwin (1832—1904) anglų poetas ir publicistas, 1856—1861 sanskrito kolegijos Poonoje, r. Indijoje, vedėjas, paskiau Daily Telegraph Londone red. Vertė indų ir persų poeziją. 1879 išleido poemą The Light of Asia.

2).Gottfried (1666—1714) protestantų teologas ir poetas. 1696 išl. Die erste Liebe, 1699—1700 Die unpartheyische Kirchen und Ketzerhistorie.

3) Emanuelis (1801—1869) čekų' re-voliucininkas. 1847 už slaptai išleistą Proti jezuitom nubaustas kalėjimu. Slaptos Repeal dr. narys, 1848 leido Občanske noviny, kuriomis bandė apjungti slavų socialistus. Susektas ruošiant revoliuciją Prahoje, 1849 pabėgo, tačiau Saksonijos Austrijai išduotas, buvo nuteistas mirti; bet bausmė pakeista 20 metų kalėjimu. 1857 amnestuotas, paskiau vėl suimtas.

4) Jurgis (1811-—1898) rusų kompozitorius, paršęs operą Ciganka ir kt.

5) N i col aus (1618 Lešne, Lenkijoje, —• 1680) protestantų teologas, nuo 1651 Olandijos Frenekere teol. prof., slapyvardžiu Lesnensis Polonus rašė prieš katalikus, socinionus, prieš savo mokytoją J.A. Komenski ir kt. 1667 išsp. Lux in tenebris.

6) M a 11 e w (1822—1888) anglų poetas ir kritikas. Oksfordo univ. literatūros prof. Išl. poezijos rinkinius: The strayed reveller and other poems 1849. Thvrsis elegia. Sohrab and Rustum 1853. Balder Dead 1855. Dover Beach 1867. Profesoriaudamas išleido Lectures on translating Homer 1861, Essays in criticism 1865—1888, Celtic Literature 1867, Cultur and Anarchy 1869, Civilization in the United States 1888 ir kt.

Dawson A. and his relation to the thought of our time 1940.

7) Samuel (1740—1802) anglų kompozitorius, parašęs 43 operas ir pantomimas.

8) Thomas (1795—1842) anglų teologas. pedagogas ir filologas, anglų mokyklų reformatorius, pirmas į jas įvedęs vokiečių ir prancūzų kalbas. Išsp. History of Rome 1843.

Arnold Arboretum įstaiga žemdirbystės ir sodininkystės mokslui tirti, 1868 mirusio J. Arnoldo palikimu įkurta ir 1872 perduota Harvardo, Mass., kolegijai (dab. universitetui). Plotas 166 ha. Prie A. A., be sodo, veikia augalų muzėjus ir biblioteka. Įstaiga leidžia Journal of Arnold Arboretum, Bulletin of Popular Information ir kt.

Arnoldas 1) iš Brescios (XI a. pabaigoje — 1155) Abelardo mokinvs. augus-tinionas. Kovojo už visišką bažnvčios 'ir kunigų neturtą ir už atstatymą Romos respublikos. 1139 Laterano susirinkimo nutarimu išvytas iš Italiios, 1145 su popiežiumi Eup-eniium III susitaikęs Romon. 1147

sukėlė žmones prieš popiežiaus valdžią ir įkūrė romėnų respubliką. sudarytą senro-mėniškosios pavyzdžiu. 1155 popiežiui Had-rianui IV uždėius Romai interdiktą, pabėgo į Toskaną, bet Fridricho I įsakvmu suimtas ir paskiau Monterotonde ties Tivoli pakartas lavonas sudegintas ir pelenai išberti į Tiberį. Jo sekėjai vad. amoldinin-kais. arba lombardais, vėliau susiliejo su vald’ečiais. Brescioje A. pastatytas paminklas.

G. W. Greenaivay A. of B. 1931.

2) A. iš Luebecko (m. 1212) vokiečių kronikininkas, pratesės Helmoldso slavų kroniką ligi 1171—1209. Ji išsp. Monumentą Germaniae Historica XXI tome.

Amoldininkai Arnoldo iš Brescios sekėjai, 1684 Veronos bažnytiniame susirinkime popiežiaus Lucijaus III pasmerkti.

Amoldson Klaas Pontus (1844 X 27 Go-teburge — 1926 II 20 Stockholme) taikos propagatorius. Pradžioie geležinkelietis, paskiau žurnalistas. 1881 atsisakęs tarnybos, atsidėjo taikos propagandai. 1882 — 1887 parlamento narys. 2883 įk. Société suédois pour l’arbitrage et la paix. Nuo 1887 viešais pranešimais plečia Švedijoje ir Norvegijoje ta'ikos ir arbitražinio teismo idėją. 1890 išsp. brošiūrą Ar vârlck-frend mojlig (Ar galima pasaulio taika), kuri antrašte Pax mundi buvo išv. j daugelį kalbų. 1903 paskelbė pacifistinį romaną Maria Magdalena. 1908 gavo Nobelio taikos premiją.

Arnoldt 1) Danielius Henrikas (1705 XII 7 — 1775 VII 30) vokiečių teolo-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai