Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/300

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


dėl lietaus ilgai negalėjo miesto uždegti. 1580 imant Vel'ižą, vartota 8 pabūklai; prie Velikie Lūki buvo 30 pabūklų. Bet Pskovas 1581 nebuvo paimtas, kadangi pritrūko parako. XVII—XVIII a. Lietuvos A. smarkiai nusmuko. Daug ginklų žuvo karų su Karoliu XII laikais. Tik nuo 1765 vėl susirūpinta Lietuvos A. Kosciuškos 1794 sukilimo metu rusai turėjo keturius kartus A. daugiau negu sukilėliai. XIX a. 1831 sukilimo metu Gelgaudas, atvykęs su savo korpu Lietuvon, atgabeno ir 26 pabūklus, su kuriais jis mėgino atakuoti rusų kariuomenę Vilniuje. Bet jau anksčiau patys žemaičių sukilėliai mėgino pasigaminti ir savo pabūklų. Varniuose iš varpų buvo nulietos 9 patrankos, kurių tačiau tik Viena buvo atiduota kovotojams, o kitas pasigrobė rusai. Kautynėse ties Palanga pavartojo dvi senovines 4 svaių tūtas, uždėtas ant lafetų. Svėdasų giriose buvo padirbti šeši mediniai pabūklai, kurių kiekvienas ketverto arklių vežamas. Jie buvo pavartoti 1831 V 15 kautynėse ties Rokiškiu.

1863—1864 sukilimo metu sukilėliai A. neturėjo. Tiesa, Anglijoje buvo nupirkti trys pabūklai, kuriuos mėginta per Palangą įvežti, bet tai .nepavyko. Vienose kautynėse ties Alytumi sukilėliai pavartojo medinį pabūklą, kuris, iššovus, tuojau plyšo.

Ą. užuomazga nepriklausomoj Lietuvoj buvo padaryta A. Panemunėje 1919 sausio mėn. pradžioje, gavus iš vokiečių dvi rusų 3 colių 1902 modelio patrankas. Atsiradus kiek artileristų kareivių bei karininkų ir kiek daugiau patrankų, pradėta formuoti A. pulką su atskiromis baterijomis. Pirmas tam pulkui įsakymas pasirašytas 1919 II 26. Kovo mėn. pabaigoje į Panevėžio apsaugos rinktinę pasiųsta I-s baterijos dviejų patrankų būrys. Kitas dviejų patrankų būrys pasiųstas Alytaus barui sustiprinti. Antroji baterija su Vilniaus batalionu buvo pasiųsta Žiežmarių Vievio link. Vasaros vidury frontan atėjo suformuota 3-čia baterija. 1919 VIII pabaigoje, stumiant bolševikus prie Daugpilio ir imant Kalkūnus, dalyvavo 4 mūsų baterijos. Bermontininkams iš Lietuvos vyti buvo pasiųsta 5 baterija ir suformuota iš vokiečių 10 cm pabūklų gaubicų baterija. Tose kautynėse laimėta keliolika artilerijos pabūklų su keliolika tūkstančių sviedinių. 1919 XII prie Dauguvos pasiųsta 6 baterija. Bermontininkus išvijus, iš Britanijos karo misijos Rygoje gauta iš skirtų gen. Judeničiui liekanų 18 anglų pabūklų. 1920 kovose su lenkais prarasta 3 lengvosios ir viena gaubicų baterija; bet tai išlyginta iš lenkų paimant keturias prancūzų pabūklų baterijas.

Jau 1919 rudenį pradėta A. grupuoti į taktinius vienetus—divizijonus. Pasibaigus kovoms dėl nepriklausomybės, mūsų lauko A. buvo sujungta į pulkus po 3 grupes iš dviejų baterijų po 4 pabūklus; buvo ir priešlėktuviniai daliniai. Pratimams buvo įtaisyti poligonai Varėnoje, Eiguliuose, Gaižiūnuose, o toli šaudančioji A. buvo mėginama Palangos pajūryje.

Artileristas mokomosios baterijos leistas laikraštėlis. N. 1 pasirodė 1926 II, suredaguotas Įeit. A. Žvirono, N.2 1927 II, suredaguotas vyr. ltn. Dailidės.

Artimas krikščionybėje yra kiekvienas žmogus. Tad vadovavimasis krikščioniškąja A. meile iš viso panaikintų priešo sąvoką, ši Jėzaus Kristaus atnešta visuotinės meilės moralė radikaliai pralaužė senąsias, Bergsono žodžiais tariant, uždaras moralės sistemas, A. sąvoką aprėžusias tik tam tikra grupe. Priešais krikščioniškąją A. meilę Nietsche stato savo „tolimojo meilę”.

Artiodaetyla Owen porakanopiai gyvuliai, atsiradę trečiaeilyje geologiniame periode. Gausingiausias kanopinių (Ungula-ta) gyvulių būrio_ pobūrys. Pagal dantų sutaisymą A. poburis skirstomas į tris dideles grupes: Bunodontia—keturių šeimų grupė, kuriai atstovauja kiaulės; Bunose-lendont'ia —• išmirusi trijų šeimų grupė, kuriai atstovauja Antracotherium, Anaplo-therium; Selenradontia —• gausingiausia dešimties šeimų grupė, pvz. elnias, karvės ir kt.

Artistas (pr.) plačia prasme—menininkas, tapytojas, architektas, dainininkas ir t. t. šis terminas įvairiose kalbose turi skirtingą atspalvį. Pas mus daugiau yra taikomas teatro veikėjams ir todėl laikomas dažnai beveik aktoriaus sinonimu.

Artistų fakultetas vid. amžių universitetuose vad. laisvojo meno (artės liberales) fakultetas, buvęs prirengiamuoju į aukštesnius fakultetus (teologijos, medicinos, teisės) laipsniu.

Artišokas Cynara Scolymus, daugiametis augalas, stambiais, sidabrinės spalvos lapais. Laukinis randamas p. Europoje ir' š. Afrikoje. Maistui žmonės naudojo dar pr. Kr. Valgomoji dalis yra dar neprasisklei-dusi žiedyne. Valgoma žalia arba virta. Auginama daugiausia šiltesniuose kraštuose. Lietuvoje auginama mažai, nes žiemą iššąla. Auga

Artišokas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai