Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/31

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


geležies. Kaulinių A. randama R. Lietuvos piliakalniuose. Žalvarinė A. surasta 1884 T. Daugirdo kasinėtame senojo geležies amžiaus pilkapyje Visdergiuose, Kuršėnų vl. Šiaulių aps. Geležinė A. aptikta 1911 L. Krzywickio tyrinėtame Moškėnų piliakalnyje, prie Rokiškio.

T. Dowgird Melžyn-kapas w foiw. Wisdergl. Pam. Fiziogr. 8:IV 1888 12, tab. VIII:27;
L. Krzywicki Grodzisko na Gorze Oscikowej pod Rakiszkami (11) 24 (1917) 37, tab XIII:7.

Adata (lot. Syngnathus typhle), Baltijos jūroje pasitaikanti žuvis, atatinių šeimos atstovas. Auga iki 36 cm ilgio. Valgyti netinka.

Adatci Mineitciro (1870 — 1936) Japonijos teisininkas ir diplomatas, tarpt, teisės prof., nuo 1924 arbitražo teismo, Japonijos mokslų akad. ir tarpt, teisės instituto narys. Atstovavo Japonijai Meksikoje, Italijoje, Belgijoje, Prancūzijoje. 1906 Portsmouthe surašė taikos sutartį, baigusią rusų - japonų karą. 1919 delegatas taikos konferencijoje. 1927 — 1930 atstovavo Japonijai svarstant Tautų Sąjungoje Lietuvos bylą su Lenkija. 1931 pirmininkavo Hagos tarpt. teisingumo tribunole svarstant Lietuvos bylą su Lenkija dėl atidarymo susisiekimo per administracinę liniją.

a dato (it.) nuo šiandien, t. y. nuo tos dienos, kada dokumentas parašytas arba įteiktas.

ad calendas graecas (lot.) graikų kalendose, t.y . niekuomet, kadangi graikai kalendų neturėjo.

Addams Jane (1860 — 1935) JAV sociologė ir visuomenės veikėja. 1899 Hull House — Bendruomeninių namų steigėja Chicagoje. Kovotoja dėl taikos ir moterų teisių. 1931 su N. M. Butler gavo Nobelio taikos premiją. Išsp.: The Spirit of Youth and City Evil 1909, Peace and Bread in Time of War 1922, Twenty Years of Hull House 1910, The Second Twenty Years of Hull House 1930 ir kt.

Addhauser Hansen tiapytojas. XVI a. antroje pusėje turėjo veikti Lietuvoje: yra žinomas 1568 Motiejaus Zunten, Zunt, ar Zyndt raižytas raižinys Gardino reginys ir rusų bei valakų pasiuntinių įvažiavimas į jį 1568 Seimo metu. Jis darytas Niurenberge iš A. paveikslo.

Addison Joseph (1672 — 1719) anglų poetas ir publicistas. 1704 parašė poemą The Compaign, laimėjusiai kovą ties Blenheimu anglų kariuomenei pagerbti. Nuo 1709 kartu su R. Steele (ž.) redagavo The Tatler, paskui įsteigė abudu kartu The Spectator (1711—1714), 1715 red. The Freeholder, žinoma jo tragedija Cato.

Addisono liga (bronzinė liga) sunki liga, kurios ryškiausias simptomas — bronzinė odos spalva. Priežastis: antinkstinės liaukos susirgimas, dažniausiai džiova.

Adduktorlai (lot.) raumens, kurie pritraukia vieną kūno dalį prie kitos arba prie kūno ašies.

Ade George (1866 — 1944) Amerikos humoristas ir dramaturgas. Išsp. komedijų ir komiškų operų: The Sultan of Sulu 1902, The College Widow 1904, The Old Town 1909 ir kt.

Adekvatus (lot.) tolygus, pilnai atitinkąs.

Adelaidė žymus P. Australijos mst. prie Torrenso upės, 400.000[1] gyv. (1952). Įkurtas 1836 ir pavadintas Viliamo IV žmonos vardu, žymiausi pastatai: univ. įkurtas 1874[2], parlamentas, vyriausybės rūmai, kat. katedra. Anglikonų ir kat. arkivyskupai. Botanikos ir zoologijos sodai. Keramikos, audinių, metalo, alkoholinių gėralų pramonė. Uostas už 10 km (Port A.) yra trečias didumu Australijoje.

Adelaidės lietuviai. Pirmieji lietuviai A. įsikūrė 1930 (keliolika šeimų). Vėliau jų daug išsikėlė į r. Australiją. 1948 atvyko tremtinių iš Vokietijos. 1952 A. skaitoma a. 1600 lietuvių. Pradžioje dirbo prie vandentiekio, glž., uosto statybų ir fabrikuose. Gyveno stovyklose. 1952 A. lietuviai turėjo per 300 gyven. namų. Nemaža metėsi į verslus, ypač į statybą. Organizacijos. 1949 I 2 buvo sušauktas steigiamasis L. Kultūros Dr. susirinkimas. Ji 1949 X 9 persiorganizavo į Australijos Liet. Dr. Adelaidės skyrių, kuris atstovavo A. lietuviams viešajame gyvenime. 1950 IX 17 ji pasivadino Australijos Bendruomenės A. skyriumi. A. liet. parapija įk. 1949 IV kun. P . Jatulio. Šeštadieninė mokykla įst. 1949 prie liet. parapijos. Liet. Sporto Klubas Vytis įst. 1950 III 26. A. Liet. Teatras-Studija įst. 1949 IV 8 A. Liet. choras Lituania įst. 1949 VIII. Vadovas Vaclovas Šimkus. Tautinių šokių grupė veikia nuo 1949 I. A. Liet Moterų sekcija suorganizuota 1952. Veikia šalpos ir globos srityj. 1952 veikė: Akademinis Skautų Sambūris. Šv. Kazimiero Dr. skyrius, Liet. Teisininkų Dr. Užsienyj skyrius, Skautų draugovė, Ateitininkų sendraugių kuopa, Liet. Kultūros Fondo skyrius, Liet. Inž. Architektų draugija, A. mišrus kvartetas, Liet. Karių Sambūris Ramovė, Liet. Studentų Dr.

Adelsberh ž. Postojina.

Adelung 1) Fridrichas (1768—1843) vokiečių kalbininkas; 1794 Petrapily, 1795 Maskvoj; 1824 Petrapilio rytų k. inst. direktorius. Išsp. Catharinens d. Gr. Verdienste um die vergi. Sprachenkunde 1815, Sigmund Herberstein 1818, Uebersictht aller bekannten Sprachen u. ihrer Dialekte 1820. Savo darbuose susidomėjo ir lietuvių kalba.

2) Jonas Kristupas (1732—1806) vokiečių polihistoras ir kalbininkas. Išsp.:
  1. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta 40.000 turi būti 400.000
  2. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta 1847 turi būti 1874

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai