Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/375

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1861, W Korotynski Obarzy z wybrzezy Niemna 1882—1884, A. Krasinski Wspom-nenia 1901, J. I. Kraszewski Obrazy z žycia i podrožy 1842, W. Mickiewicz 1838—1883 Paimętniki 1926 — 1927, E. Pawlowicz Wspomnienia 1881—1904, Rufon Piotrowski Pamiętniki z pobytu na Syberji 1860—1861 (yra vokiškas, prancūziškas ir angliškas vertimas), Titius Ze wspomnien 1922. 1863 —1865: O. Avveide Zapiski o polskom voz-stanii 1866, I. Dybowski Wspomnenia z przeszlošci polwiekowej 1933, 1862—1878 Pamiętnik 1930, J. Gieysztor 1857—1865 Pamiętniki 1913, J. Talko—Hryncewicz Z przežytych dni .1930, T. Korzon Moj pamiętnik przedhistoryezny 1912, E. Kowa-levvski Wspomnienia z przeszlosci (1863 na Litwe) 1907, S. Okulicz Obrazki s 1863, 1910, F. Lewicki <Na žmiudzi 1879, A. Roe-mer Wspomnienia 1912, Jan Staniewicz Wspomnienia o Z. Sierakowskim 1939, Pul-kownik Struš (J. Stella-Sawicki) Moję wspomnienia 1831—1910 (1921), E. Skir-muntowa 1827-1874 Z žycia Litwinki 1874, žyskar Opowiadanie o wsi Tunka 1900. 1865—1910: Borozicz Na wozie i pod wo-zem 1911, Cz. Jankowski Wspomnienia 1904 W ciągu dwoch lat 1908, Z dnia na dzien 1923, E. Oreszkowa Pamiętnik 1911. XX a. Lipinski Od Wilna po Dyneburg 1920, H. Korwin Milewski Siedemdziesiąt lat wspomnien 1930, J. Pilsudskį Rok 1920, Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu 1923, Wognillowicz Wspomnienia 1931, J. Katelbach Za litewskim murem 1938.

Lietuvių literatūroje A. atsirado daug vėliau kaip kitur, bet lietuvių literatūrai priklauso ir daug svetimomis kalbomis rašytų A. Seniausiais lietuvių A. galima laikyti Donelaičio XVIII a. užrašus, kuriuos jis darė įvairiose Tolminkiemio bažnyčios metrikų ir kt. knygose. Juos 1896 ir kt. išspausdino F. Tetzner žurnale Alt-preussische Monatsschrift ir kt., nors šie užrašai ne A. forma surašyti. Iš .1813-1814 karo L. Rėza buvo palikęs Nachrichten u. Bemerkungen aus dem Fo’dzūgen d. J. 1813 u. 1814 aus dem Tagebuche eines Feldgeistlichen. Laiko tarpui ligi 1863 buvo išlikę seniausieji J. Kelpšos, surašyti ištrėmime po 1883 sukilimo A., apėmę laiką nuo 1819 ligi 1871, kurių ištraukų vertimai buvo išsp. 1940 Mtisų Senovėje. Toliau P. Bohleno Autobiographie 21842, B. Smi-gielskio Kunigo vikaro užrašai, vertimas iš lenkų kalbos,išsp. 1908—1910 Draugijoje. Ištrėmime buvo parašyti pirmieji žinomi lietuviškai parašyti A. Anupro Jasevičiaus Iszginimas ir sugrižimas, išsp. Mūsų Senovėje 1937—1940. E. Giseviaus autobiografija, 1881 (21930) J. Schiekoppo išleista, M. Valančiaus Pamiętnik domovy, Wiado-mošci zewsząd zebrane ir Wiadomosci o czynnošciach pasterskich J. Tumo liet. ištraukose buvo spausdintos nuo 1899 Tėvynes barge, žmyčioje, Dirvoj žinyne ir 1929 atskirai 1YL Valančiaus Pastabos pačiam sau, o jų papildymai išsp. Mūsų Senovėje 19o8 ir 194U. P. Kusecko Baudžiavoje 1936 pateikta baudžiavos laikų A. Tam pačiam įaiKUi pnKiauso ir M. Katkaus Balanos gadynė 1931, taip pat J. Koncevičiaus A. (Aušrinėje 1910) ir ten pat išsp. A. Paškevičiaus A. Iš 1863 — 1864 sukilimo M. Veito A. lietuviškas vertimas iš lenkų kalbos issp. Mūsų Senovėje 1938 — 1939. Taip pat žemaites autobiografija 1924 jos Rastų i tome ir Karo Archyve II išsp. T. ZiCKaus ir J. Milevskio-Miglovaros A. 1865 —1904: P. Ruseckas Knygnešys I—II 1926 —Iy28, 21938, pateikė per 100 A. iš spaudos draudimo laiKų.A. Miluko Spaudos laisves ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės ^1929 taip pat pateikia tos gadynės A. iš to paties laiko: M. (Justinas Dovydaitis) Z listow Sybirskiego Misyonarza J. S. Dawidowicza 190.1, L. Didžiulienė-zmona Ką aš beatmenu 1926, V. Kalvaitis Diemmiges 1888-1892 (rankraštis), V. Pietaris is mano atsiminimų 1905 (21939), J. šliupas Jaunatvė 192/', K. Grinius Atsiminimai ir mintys 1947, K. ščesnulevičius Varėnos valsčiuje caro laikais 1952, J. Bagdonas Iš mūsų kovų ir žygių 1930-—1931 ir Lietuvių paroda Paryžiuje 1900 metais (Mūsų Senovėje .1937—1939), P. Mašiotas Gimnaziją atsiminus 1922, S. Vaineikienė Iš praeities kovų 1935—1936, Palangos atsiminimai 1931, L. Jakavičius A. iš spaudos draudimo laikų 1939, M. Biržiška Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (1882-1901) 1938, S. 'Narkevičius Santakos atsiminimai 1810 rankr., A. Rucevičius Sunkiaisiais laikais 1920, A. Prūsas Gyvenimo kelias (1878 —1938) 1938. Be to daug išmėtytų laikraščiuose ir žurnaluose smulkių A. M. Jankaus, Juozo Garmaus, S. Kušeliausko, P. Leono, G. Landsbergio, P. Mikolainio, K. Pakalniškio, G. Petkevičaitės, M. Slančaus-ko, D. Šidlausko, J. Tumo, P. Turausko, J. Vileišio, P. Višinskio, A. Višteliaus-Vište-liausko, T. žilinskio, J. Kairiūkščio ir daugelio kitų A. Iš .1905—1914 laikotarpio A. : K. Bielinis Dėl ateities 1927—1928, 1905 metai 1931, A. Garmus Nemuno pakrantėmis 1951, P. Dogelis Mano gyvenimo prisiminimai 1936, M. Valeika 25 metai Vilniaus krašte 1934, V. Kapsukas Caro kalėjimuose; laikraščiuose: J. Kačergio, A. Povyliaus, A. Didžiulio, A. Moravskio ir kt. A. 1914—1918 laikotarpiui: M. Yčas Atsiminimai 1935 — 1936, P. Ruseckas Lietuvoje Didžiajame kare (įvairūs A.) .1939, T. Daugirdas Kaunas vokiečių okupacijoje 1937, V. Bartuška Kelionė Lietuvon Didžiosios Karės metu 1917, Lietuvos Nepriklausomybės kryžiaus keliais 1937, J. J. Bielskis Delegatų kelionė Lietuvon 1916, J. F. Jo-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai