Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/379

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


laiku ir Lietuvos Demokratų Partija leidžia A. Broliai Lietuviai, Gana jau gana, šalin valdžios mokyklas, Lietuviai neapsileiskime, Mūsų reikalavimai ir kt., o naujai įsikūrusi Lietuvos Valstiečių Sąjunga paleido Lietuvos Valstiečių nutarimus: Broliai lietuviai ir kt. Lietuvių Mokytojų Sąjunga A. Int kovą lietuviai už lietuvišką mokyklą 1907, Ar ilgai dar kęsime maskolių mokyklas 1905 padeda vesti kovą prieš rusiškas mokyklas. Dūmos rinkimų laiku pasirodo irgi nemaža įvairių krypčių A., ir tuomet kartais ir dvarininkai, gaudydami lietuviškus balsus, kreipiasi į juos lietuviškais A., pvz. 1905 Pakvietimas į susivienijimą dėl apgynimo savo laisvės ir tvarkos ar ,1906 Kraštiečiai. Revoliucijai atslūgus ir prasidėjus reakcijai, A. skaičius smarkiai sumažėjo ir juos visus beveik (išskyrus rinkiminius) gamino LSDP. I Pasaulinio karo metu vokiečiams Lietuvą okupavus, Vilniuje buvo nelegaliai išspausdinti keli A., įvairių politinių srovių leidžiami ir platinami per rankas. Lietuvos nepriklausomybę atstačius, A. virto normalia politinės kovos visų krypčių partijų ir organizacijų priemone, ypač reikšminga per 1919 -1920 karus su bolševikais ir lenkais. Tik po 1926 XII 16 ne visos organizacijos ir partijos galėjo ta priemone legaliai naudotis, kartais tekdavo ir grynai lietuviškoms partijoms griebtis ir nelegalių A.

Nuo 1940 prasidėjus naujoms Lietuvos okupacijoms, kad ir buvo spausdinama kiek A., tačiau juos galėjo daug geriau pavaduoti plačiai organizuota nelegali periodinė spauda.

Atsitiktinybė visa, kas nėra pasekmė galiojančios gamtoje priežastinės būtinybės ar tikslingo plano, pagal kurį veikėme. Tai, kas nėra nei priežastiškai apspręsta, nei sąmoningai siekta, negali būti pramatyta kitaip, kaip tikimybių skaičiavimu, ir todėl visa, kas atsitiktinai pasiseka, vadinama laimės dalyku. Aristotelis A. taip aiškina: kiekviena veikla siekianti tam tikro tikslo, visada turi pasekmių, kurių šiuo tikslu nebuvo siekiama (pvz. ratai kelia triukšmą, nors to nėra jais siekiama); kiekviena veikla gali susitikti su kita, nors šio susitikimo nebūtų nė viena jų siekusi (pvz. medžioklėje mano paleistas šūvis pataiko į savais keliais ėjusį praeivį). Apskritai, nežiūrint skirtingos priežastingumo sampratos, pagrindinis Aristotelio aiškinimas išlikęs ir moderniesiems gamtos mokslams iškilus, plg. Cournot A. aptarti: susitikimas priežastiškai vieni nuo kitų nepriklausomų faktų.

Atsitraukimas manevras kariuomenei iš kautynių išvesti.

Atskaita Centrališko Komiteto Susivienijimo Lietuvių Amerikoje oficialus SLA centro komiteto leidinys, pradėtas leisti 1901 vardu Atsišaukimas in Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopas 1901 N. 1, 1902 iN. 2, 1903 N. 3—6, 1904 N. 7—10, 1905 N. 11—14, 1906 N. 15—18 (19), 1907—1909 N. 20—31, 1910 'N. 32.

Atskala koks nors atskilęs daiktas, skeveldra, atplaiša. Nukeltina prasme atskilimas nuo kurios tikybos, partijos; sekta.

Atskalumas uolienų savjrbė. Pagal A. plokštumas uolienos skyla arba eižėja. Dažniausiai A. forma yra netaisyklingai polied-rinė. Ji yra būdinga daugiausia nuosėdinėms uolienoms (kalkėms, kvarcitams) ir vulkaninėms (diabasams, dioritams). Kita forma prizmatinė — stulpinė, kai uoliena susiskaldo taisyklingais daugiašoniais stulpeliais. Tokią formą vadina ir bazalti-ne, nes ji būdinga bazaltų uolienoms, nors būva ir kitose uolienose. Būna ir kitų A. formų: kubinių, romboidinių, plokštelinių ir kt.

Atskalūnas arba atskaluonis, atskilėlis, sektantas, nuo religijos, politinės partijos ir net bendruomenės atskilęs žmogus. A. išsiskiria tuo, kad jis viešai niekina religiją, partiją ir net bendruomenę, kuriai anksčiau pats priklausė.

Atskiras lietuvių abazų batalionas. 1917 XII lietuvių karių suvažiavime Rovne Ukrainoje buvo nutarta iš buvusų rusų armijoje lietuvių karių sukurti A. L. A. B. 1918 I 12 įsakymu atskirai armijai buvo pavesta jį formuoti lietuvių karių vykdomajam komitetui, ir toks batalionas buvo sudarytas iš 500 karių ir 50 arklių. Paskiau Ukrainos karo ministerijai reikalaujant, jis buvo performuotas į atskirą lietuvių pėstininkų trijų kuopų batalioną. 1918 VIII pabaigoje jis, vienintelis visų Rusijoje sudarytų lietuvių dalinių, atvyko į Vilnių ir VIII 31 buvo išformuotas. Jam vadovavo pradžioje V. Čarneckis, paskiau E. Adam-kavičius.

Atskiras lietuvių batalionas 1917 VII 24 buvo pradėtas formuoti prie 22 suomių kor-po Galicijoje. Paskiau buvo permestas prie Mohilevo. Galutinai išformuotas 1918 IV 24. Jam kurį laiką vadovavo kar. Juozapavičius, paskiau Nastopka.

Atskiras partizanų batalionas ž. Devintas pėst. Lietuvos kun. Vytenio pulkas— Lietuvos Kariuomenė.

Atskiras Šiaulių batalionas pradėtas formuoti 1919 IV 12 ir 1919 VII 31 įlietas į 3 pėstininkų pulką.

Atskiras Ukmergės batalionas ž. Aštuntas pėst. Lietuvos kun. Vaidoto pulkas— Lietuvos Kariuomenė.

Atspara odinė balno daiis, į kurią atsiremia raitininko kelis. Yra balnų ir be A.

Atsparos postas ginamosiose kautynėse vieta pritaikinta gintis pėstininkų būriui ar kuopai.

Atsparumas (stiprumas) yra mechaninė medžiagos savybė atsispirti ją veikiančims

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai