Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/38

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


[muzikantams] striūnas). A. metu auštant laikomos vad. rarotinės mišios.

Adventistai (septintos dienos adventistai) krikščioniška bendruomenė kilusi 1844. Jų mokslo pamatą sudaro vien Biblija. Svarbesni mokslo pagrindai: tikėjimas, artimu antruoju Kristaus atėjimu, Biblijos pranašavimų įvykdymu dabarty, Kristaus kryžiaus auka nuodėmėms atleisti; jie tiki, kad J. Kristus yra vienintelis užtarėjas pas Dievą, kad pomirtinis gyvenimas (taip pat ir sielos) prasidės tik prisikėlus; kadangi Kristus su apaštalais yra šventę šeštadienį, tad ir A. tik šeštadienį švenčia, komuniją laiko tik Kristaus kūno kraujo atsiminimu ir t. t. A. turi 4000 mokyklų, 100 ligoninių, sanatorijų ir kitų labdarybės įst. Lietuvoje A. turėjo 240 narių ir leido periodinį žurnalą Dabarties klausimai.

Mueller Die A. 1947.

Adventitia (lot.) išorinis kraujagyslių sluogsnis jungiamajame audinyje.

Advocatus diaboli (lot.) velnio advokatas, pavadinimas paskirtojo atstovauti priekaištams kanonizacijos byloje, svarstant kieno nors šventuoju paskelbimą. Perkelta prasme: priešgina, atstovaująs blogąją pusę, kad ir juokais.

Advokatai bylininkų atstovai teismo bylose. Nuo kitų atstovų jie skiriasi tuo, kad iš jų reikalaujama tam tikrų kvalifikacijų; be to, jie turi savo organizaciją ir savo darbo sritį. Amerikoj A. ir kitų rūšių atstovų darbas skiriasi tik aukščiausiame valstybės teisme, kuriame turi teisės stoti tik A.; kituose gi teismuose A. dirba ir bylos rengėjų darbą. Lietuvoje buvo dviejų rūšių A.: 1) prisiekę A. ir jų padėjėjai ir 2) privatūs A. Mokslo cenzo iš privačių A. nebuvo reikalaujama. Jie galėjo būti prie apygardos teismų ir prie vyr. tribunolo ir vesti civilines bylas tik to teismo apygardoj, iš kurio jie buvo gavę liudijimą, ir tik taikos teisme ir apygardos teisme, kaip apeliacijos instancijoje.

Advokatų taryba prisiekusių A. korporacijos organas, kurį rinkdavo prisiekę advokatai iš savo tarpo vieneriems metams. Lietuvos A. Taryba pradėjo veikti nuo 1921 I 1.

Adžarija Užkaukazio sritis, 2577 km2, 132.000 gyv. (1926). Svarbiausias miestas Batumas.

Adžgys - Adžgauskas Romualdas (g. 1883). 1912 jo vardu buvo gauta Vilniuje atsarginė koncesija Lietuvos ūkininkui, Valstiečiui ir Lietuvos Varpui. Amerikon išvykęs 1917 buvo ALT Sandaros vicepirm. 1918 Chicagos Lietuvos red. štabo narys; 1920 III iki V 22 Vienybės redaktorius; Liet. Mechanikų Sąryšio direktorius 1919 — 1921; Sąryšio įgaliotinis Lietuvoje 1920—1921; 1926 buvo III seimo narys, v. l. frakcijoj.

Adžingis kirmėlių (gyvatgaudžių) kerėjimuose minimas gyvačių ir šliužų viešpats, piktoji dvasia.

Aehrental Aloizas (1854—1912) austrų diplomatas. Nuo 1899 atstovas Rusijoje. 1906 užsienių reikalų min. A. iniciatyva Austrija aneksavo Bosniją ir Hercogovina. 1908 X 15, per Buchlau pasitarimus su Rusijos užsienių reikalų ministeriu Izvolskiu, A. gavo principinį Rusijos pritarimą aneksijai.

Aeneas ž. Enėjas.

Aeneas Silvius (1405—1464) ž. Piccolomini.

Aepyornis išmirusi milžiniškų paukščių gentis, gyvenusi Madagaskare. Randama jų palaikų ir kiaušinių.

Aequitas (lot.) teisingumo personifikacija.

Aerobae mikroorganizmai, kurie gali gyventi ir daugintis tik laisvam deguoniui esant.

Aerodinamika mokslas apie dujų judesį ir apie susijusias su tuo judesiu jėgas, kurios veikia esamus dujose kietus kūnus. A. susideda iš teorinės dalies, pagrįstos bendrais mechanikos dėsniais, Ir taikomosios arba eksperimentinės dalies, operuojančios bandymų duomenimis, kurie patikrina ir papildo teorinės A. išvadas. A. yra hidrodinamikos dalis.

Aerodromas žemės plotas su trobesiais ir visais techniškais įrengimais, paskirtas lėktuvams pakilti ir nusileisti. Naudojamas A. paviršius yra lygus, kietas, sausas, apžėlęs tankia ir neaukšta žole, turįs cementuotus pakilimo ir nusileidimo takus.

Aerofotoaparatas foto aparatas aerofotografiškoms nuotraukoms daryti. A. veikimo atžvilgiu gali būti automatiški, varomi oro srovės propelerio, pusiauautomatiški — ranka pasukami ir rankiniai. A. dedami lėktuvo ar baliono kabinoj arba iš lauko taip, kad pastatymas leistų jam suktis apie skersinę ir išilginę lėktuvo ašį.

Aerofotografija žemės paviršiaus fotografija iš lėktuvo arba aerostato. Pirmuosius bandymus padarė 1858 prancūzų fotografas Nadaras iš baliono 80 m aukšty. A. ypač išplito pirmojo pasaulinio karo metu kaip žvalgymo priemonė. Pagal optiškosios ašies padėtį aerofotografiškos nuotraukos gali būti: a) planinės, kai fotografuojant plokštelė ar filmą yra lygiagretė su žemės paviršiaus plokštuma, ir b) perspektyvinės, jei optiškoji ašis su žemės paviršium sudaro kampą, mažesnį kaip 90o. Pagal ploto dydį ir atskirų nuotraukų skaičių A. nuotraukos gali būti: a) pavienės, jei visą plotą apima viena nuotrauka, b) maršrutinės, kada fotografuojamas žemės paviršiaus ruožas ar juosta

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai