Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo patvirtintas


Lietuvių Enciklopedijos redakcija: Vaclovas Biržiška — Vyriausias redaktorius, Antanas Bendorius — redaktorius, Pranas Čepėnas — redaktorius, Juozas Girnius — redaktorius, Stasys Santvaras — sekretorius / L. E. pirmojo tomo kalba taisė Vladas Kulbokas Liet. Enciklopedijos nugarėlę ir emblemą darė dail. J. Steponavičius

C. J. Kalinauskas — Lietuvių Enciklopedijos teisės patarėjas

Lietuvių Enciklopedijos redakcinė komisija: Prel. Jonas Balkūnas, Prof. Mykolas Biržiška, Prof. J. Kaminskas, Prof. Vincas Kanauka, Prof. Steponas Kolupaila, Prof. Vincas Krėvė - Mickevičius, Prof. Kazys Pakštas, Prof. Jonas Puzinas, Vytautas Širvydas, Mykolas Tolišius, Prof. Jonas Vengris, Dr. Adalbertas ŽelvysLeidžia Lietuvių Enciklopedijos LeidyklaJuozas Kapočius

Spausdino L. Enciklopedijos spaustuvė, 330-E-St., So. Boston, Mass.

Technikinė L. E. rinkimo priežiūra ir laužymas — K. Simanavičius

L. Enciklopedijos tekstus linotipu rinko Bern. Brazdžionis, P. Pilka


Copyright 1953 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Printed in USA 1953

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai