Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/402

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ną, paskiau su juo sutiko ir buvo paskirtas Olandijon kariuomenės vadu. 1804 pakeltas maršalu, 1806 Castiglione hercogu. Kautynėse ties Prūsų Eiluva sužeistas. 1812 vadovavo Berlyną užėmusiam korpui. 1813 dalyvavo Leipcigo kautynėse. 1814 baigė karinę tarnybą. Liudviko XVIII paskirtas aukštųjų rūmų nariu. 1815 vėl pakluso Napoleonui.

B. Lehmann La vie extraordi.nire de P. A. 1945.

Augerut Prancūzijos centr. Saharos oazė į p. nuo Alžerijos, tarp Gurara ir Tuat oazių grupių. A. 7000 gyv. arabų, berberų ir negrų.

Augevieius Jonas (g. 1883 I 20 Šeduvoje). 1903 baigė Šiaulių gimn. 1903—1909 Maskvos univ. med. fak. Tarnavo gydytoju rusų kariuomenėje. Dalyvavo I Pasaul. kare ir pateko nelaisvėn. 1917 iš nelaisvės grįžęs, dirbo Dorpato (Tartu) karo ligoninės vyr. ordinatorium, paskiau Tverėje ligi 1918. Iš čia grįžo Vilniun ir dirbo lietuvių poliklinikoje, organizavo Lietuvos vid. reik. min. sveikatos departamentą. Lietuvos vyriausybei išsikėlus į Kauną, liko Vilniuje, kur dirbo lietuvių gimn. ir visų liet. prieglaudų ir mokyklų gydytojų, nukentėjusiems nuo karo šelpti centro kom. nariu ir Laik. Vilniaus liet. komite+o sekretorium, Vilniaus mst. sanitarijos gyd. 1922 II 4-5 kartu su kitais 33 lietuvių ir gudų veikėjais ištremtas iš Vilniaus. Nuo 1922 V Kėdainių aps. ligoninės vedėjas. Nuo 1927 Lietuvos kariuomenės gydytojas, 1931 — 1940 divizijos gydytojas Kaune. Bendradarbiavo Medicinoje.

Augias graikų mitų elėjų ar epėjų valdovas. Turėdamas daug gyvulių, jų mėšlu buvo užteršęs arklides ir tvartus. Norėdamas įžeisti Heraklą, Eurif tėjas pavedęs jam A. tvartus išvalyti. Iš šio padavimo atsiradęs posakis — Augio arklidės — pažymėti iš seno išlikusios by kokios netvarkos pašalinimui.

Augiavietės rasė (variet<’s, veislė) au-giavietei prisitaikiusi augalo rasė. Kintant augalo išorei turima morfologinę A. R., kai paveikiamos išvidinės savybės — fiziologinę A. R. Dėl klimatinių veiksnių susidaro klimatinės A. R., dėl pačios augiavietės įtakos dirvos A. R. Gamtoje ypač ryškios ir svarbios yra fiziologinės klimatinės A. R. Jos yra paveiktos vien klimatinių veiksnių, ypačiai šilimos ir vegetacijos ilgumo. Pvz. pietinių sričių ar žemumų medžiai reikalauja daugiau šilimos ir turi ilgesnį vegetacijos periodą ir taip pat greičiau auga, negu tos pačios jų skirtys iš šiaurės sričių ir aukštumų. Dėl to, pakeitus augiavietės sritis, jie nukenčia. Panašus reiškinys vyksta perkeliant augalą iš pajūrių zonų į žemynines. Morfologinės A. R. yra ryškesnės pušyse. Pušies rasės iš švelnesnių žemumų yra storašakės, blogesniu liemeniu, trapesne mediena. Spygliuočiai iš snieguotų aukštumų augiaviečių yra siauresnių lajų, dailesnių šakų, ir dėl +o ant jų nesilaiko sniegas. Spygliuočiai iš žemyninių aukštumų yra prisitaikę gausesnei šviesai. Bukai iš audringų salų bei pajūrių sričių turi paveldimą karužinę formą ir dėl to yra atsparūs vėjams. Mechaniniai augančio augalo sužalojimai neigiamai veikia A. R., ypač ąžuolo, buko, pušies. šiaurinių sričių ir aukštumų spygliuočiai turi paveldimus ilgesnio amžiaus spyglius ir dažnai ypatingą kankorėžių formą. Fiziologinės augalo savybės išsilaiko ir augalą persodinus.

J. Busse Forstlexicon 1930.

Augienė-Lipčiutė Danutė (g. 1914 IV 1 Bernotuose Betygalos vi.). Mokytoja. 1932 baigė Kauno Aušros gimn. 1932—1937 išėjo VDU hum. mokslų fak. 1937—1939 baigė Paryžiaus Fonetikos Institutą. Ateitininkų Šatrijos dr-jos veikėja. 1939—1941 Kauno III ir X gimn. mokytoja. Nuo 1932 spausdino eilėraščius Naujojoje Vaidilutėje. Bendradarbiavo straipsniais žiburiuose (Vokietijoje), Eglutėje (JAV), Drauge, šv. K. Aiduose ir kt.

Augier Emile (1820 — 1889) prancūzų dramaturgas, žymesnės jo komedijos: Le mariage d’Olympe 1855, Un beau mariage 1856, Les lionnes pauvres 1858, Le fils de Giboyer 1862, Les Fourchamibault 1878, Maitre Guėrin 1864. Poėsies Complėtes 1856, Thėatre complet 1878.

Augynas žemės plotas, kur auginami iš daigyno ar kitų vietų pasodinti sėtiniai, daigai bei jauni medeliai.

Auginąs (Augustinavičius) Balys (g. 1917 VIII 4/17 Taline Estijoje) rašytojas. 1936 baigė Šiaulių gimn. 1937—1940 VDU hum. m. fak. 1940— 1944 Kauno radiofono pranešėjas. 1946-

1949 Ravensburgo Vokietijoje lietuvių gimn. mokytojas ir bendruomenės org. jaunimo sekcijos pirmininkas. Nuo

1950 Cleveland, Ohio lietuvių radijo programos vedėjas. ,Nuo 1933 Karyje, Trimite, Ateities Spinduliuose ir kt. spausdino eilėraščius, prozinius dalykus ir feljetonus. 1940 išsp. eilėraščių rinkinį Pamažu vis degu. Tremtyje ir JAV žiburių, Aidų, Dirvos bendradarbis; pabengė poezijos rinkinį širdimi į tėviškę.

Augintuvas, arba perykla, tvenkinys, skiriamas jauniems karpiams auginti.

Augitas mineralas ž. Piroksenas.

Balys Auginas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai