Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/426

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


šeima ir iždu pabėgo i šiaurę ir ten slapstėsi nekovodamas. Achmalas ilgai laukė Maskvos - Lietuvos pasienyje, prie Ugros upės, Lietuvos kariuomenės, bet, jos nesulaukęs, grįžo atgal ir, keršydamas už tai, kad buvo apviltas, atsitra ukdamas .nuplėšė Lietuvos žemes. Begrįžtantį su grobiu Ach-ruatą puolė šibano ordos chanas Ivakas ir nukovė. Tuo pasinaudodama, Maskva liovėsi mokėjusi A. O. duoklę. Maskvos kun-štis Jonas III sudarė sąjungą su Achmato sūnų priešu, Krymo ordos chanu Mengli Girėjumi, kuris į save atitraukė visas A. O. jėgas. Mengli Girėjus viena kartą pats puolė A. O. sostinę ir ją sudegino. Achmato sūnūs ieškojo pagalbos prieš Maskvos sąjungą su Krymu pas D. L. K. Aleksandrą, kuris, kad ir buvo pažadėjęs juos paremti, bet pats įsitraukė i karą su Maskva ir Krymu, ir tos pagalbos negalėjo laiku suteikti. Vienas Achinato sūnų, šig Achmatas, Mengli Girėjaus užpultas, rado prieglaudą Lietuvai priklausančiame Kijeve. Iš čia jis pradėjo derybas su Turkijos sultonu, bet už tai jis buvo suimtas ir laikomas Kauno kalėjime. Po A. O. sudeginimo totoriai įkūrė naują centrą Astrachanėje, bet jau savo senos galios neatgavo. 1552 ir 1556 Maskvos did. kun-štis Jonas nukariavo Kazanės ir Astrachanės ordas, o Krymo ordą rusai nukariavo 1783.

W. Tiesenhausen Recueil de matériaux relatifs à l'histoire de la Horde d’or 1884; F. Balodis Neuere Forschungen ueber die Kultur d. Goldenen Horde 1927; V. D. Smirnov Krymsk je chanstvo 1887; B. Grekov-A. Jakubovskij Zolotaia orda 1937; B. Spuler Die Goldene Orde 1943; B. Grekov Zolotaja orda i ee padenie 1950.

Aukso piūvis geometrijoje, kitaip vad. tiesinės atkarpos duotojo ilgio padalinimas kraštutiniu ir viduriniu santykiu (lot. sec-tio aurea), yra nustatymas tokio taško ant atkarpos tiesės, kad jo nuotolis nuo vieno atkarpos galo būtų geometrinis vidurkis tarp visos atkarpos ilgio n’ to paties taško nuotolio nuo kito atkarpos galo.

Aukso plaukas ploniausia aukso vielikė audiniui.

Aukso punktai vekselių kurso svyravimo ribos esant aukso valiutai. Skolos atsiskaitymai su užsieniais galima atlikti arba pri-siunčiant metalą, arba trata (įsakytiniu vekseliu užsieniams). Trata arba čekis nusiųsti daug patogiau ir pigiau, negu auksas. Tokios tratos ir čekiai parduodami biržose ir, kaip kiekvienos prekės kaina, jų kaina pareina nuo paklausų ir pasiūlų ir gali būti aukštesnė arba žemesnė už paritetą. Tratų arba čekių kurso .nukrypimas nuo pariteto šalyse, kurios turi auksu paremtą valiutą, turi griežtai nustatytas ribas, vad. aukso punktus.

Aukso Ragas Konstantinoj olio-Istambulo uostas Bosforo įlankoje Turkijoje, 35—40 m gylio, vienas geriausiųjų pasaulyje uostų.

Aukso rožė (lot. rosa aurea). Jau XI — XV a. kilęs paprotys rožių sekmadieni (ketvirtą gavėnios sekmadienį) kardinolų kolegijos akivaizdoje šventinti A. R., kurią pašventinę, popiežiai ja apdovanoja ypatingai bažnyčiai nusipelniusius asmenis.

Aukso taisyklė mechaniKoje, dar Galileo Galilei nustatyta ir šiaip sakoma: kiekvienai mašinai esant pusiausvyroj, veikiančios ją kiekvienos išorės jėgos didumo ir suteikiamo jos pridėties taško mašinoje greičio didumo sandauga y^a pastovus dydis. Tai Galilei buvo nusakys ne visai aiškia forma: kiek laimėsime mašinoje jėgos, tiek prarasime greičio, šią A. T. galima išreikšti ir šiaip: jėgos ir greičio vektorių skaliarinė sandauga, mašinai esant pusiausvyroj, yra pastovi. Modernioje mechanikoje Galilei A. T. virto viitualių pasistū-mimų arba virtualių greičių pradmeniu, pagal kurį, esant materialinių taškų sistemai arba standžiam kūnui pusiausvyroj, Vxsų veikiančių sistemų išonų jėgų atstojamosios virtualus darbas yra lygus nuliui.

Aukso Vartai 1) Aukso tokštas Kijeve, kuris sudarė vieną bokštą sienos, kuria a. 1050 Kijevo did. kun-štis Jaroslavas buvo aptvėręs dalį miesto. Aukso bokšto var-da gavo nuo ten pastatytos bažnytėlės su paauksintu bokštu.

2) (Golden Gate) tam tikra vieta prie San Franeisco JAV, pro kurią eina vandens kelias iš Didžiojo vandenyno į San Francisco.

Aukso veršis semitinių tautų statulinis dievų įvaizdis, pasireiškęs ir kai kuriose Izraelio giminėse Palestinoje. Aaronas iš nuneštų jam auskarų nuliedino A. V. ir pastatė prieš jį altorių, Kur Izraelio žmonės aukojo deginamas aukas ir padėkos atnašas, šoko ir dainavo. Nusileidęs nuo Sinajaus kalno, Mozė sudegino jį ir sutrynė į dulkes. Ilgainiui literatūroje ir kalboje A. V. įvaizdis virto žmonių aukso pamėgimo siekimu, stumiančiu juos į visokias piktadarybes.

Aukso vidurys ž. Aurea mediocritas.

Aukso žarija Kauno jaunimo nelegalus laikraštėlis, ėjęs 1912.

Aukso Žiedas. XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje Lietuvoje, išsiplėtus masoneri-jai ir kuriant savo ložes ir provincijoje, viena tokių ložių atsirado ir Balstogėje 1806 ir buvo pavadinta A. ž. (l’Anneau d’Or). Ją sudarė daugiausia rusų karininkai. Rusų kariuomenei išžygiavus į v ak. Europą, ji apmirė ir vėl pradėjo veikti 1818. 1822 kartu su visomis kitomis masonų ložėmis caro įsakymu buvo uždaryta.

S. Malachovishi Lempiolci Wolnomularstwo na zie-miach davvnego W. Ks. Litevvskiego 1930.

Aukso žuvys yra žuvys, kurioms trūksta tamsiųjų pigmentų odoje, todėl A. Ž. oda būva šviesiai raudona ar oi anžinė. Tikroji

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai