Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/430

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


riuose kraštuose yra nevienoda: pvz. Lietuvoje vad. pirmuoju, kitur — parteriu ar beletažu, antrasis — pirmuoju ir 1.1.

Aukštasis Ežeras — Lake Sperior — didžiausias pasaulyje, gėlojo vandens ežeras š. Amerikoje. 83.300 km2 (31.820 kv. mylios), 560 km ilgio 256 km pločio. 184 m aukščiau j. 1., didžiausias iv lis 308 m. Baseino plotas a. 200.000 km- Turi apie 200 intakų ir daugybę salų. Vidutiniškai esti užšalęs nuo gruodžio men. pabaigos ligi balandžio mėn. pradžios. Jis eina riba tarp JAV ir Kanados. JAV pusėje žymiausias uostas Duluth, o Kanados pusėje Fort Wiliams. A. E. jungia 100 km ilgio St. Mary upė su Hurono ež., kuris yra 6,8 m žemiau A. ežero lygio, 177 m auKŠčiau j. 1. Šios upės slenkstis-Sault St. Maiy aplenkiamas dviem perkasais. A. E. vaidina didelį vaidmenį pramonės gaminių, javų ir miško transporte.

Aukštasis įtempimas ž. Aukštoji įtampa.

Aukštasis perkasas (vo^. Oberlaendi-scher Kanai) Maž. Lietuvoje jungia Elbinge su Truso (Draussen), Ge-ericho ir Dre-\enės ež. Ilgis 140,5 km. Iškastas 1845—• 1560.

Aukštažindis, arba Milčii s, Kauno aps. Garliavos vi. upelis, Jiesios (Nemuno) kair. intakas, 4 km ilgio. Piasideda Maštabų k.

Aukštažiūriškumas ž. Hyjermetropija.

Aukštbruvė (kitaip Aužbruva, Aukšta-gi iuvis) Šilalės vi. Tauragės aps. upelis, kairysis Jūros (Nemuno) intakas, 7,0 km ilgio. Prasideda Gedeliškėse. Baseino plotas 13 km2.

Aukštėjas Lasickio De diis Samagitarum žemaičiu dievų sąraše vardas aukščiausio ir visagalio Dievo” (Deus Auxtheias Vissa-gistis). Nors Mier7ynkis (Jan Lasicki 1870) ir laiko, kad čia Visagistis yra Perkūno pavadinimas, tačiau nėra abejonės, kad čia Lasickis tik iškreipė žodį Visaga-lįsis ar Visagalis ir būdvardį pavertė daiktavardžiu ir savarankiška, niekad nebuvusia žemaičių dievybe.

Aukštesnieji rūmai. Koleg; alinis organas gali būti arba vieningas arba kombinuotas. Būna vienerių rūmų sistemos ir dvejų rūmų sistemos parlamentai. Dvejų rūmų sistemoje tie rūmai, kurie dažniausiai sudaromi demokratiniais rinkimais, arba, jei abeji rūmai yra demokratiškai renkami, sudaromi platesniais rinkimais, įprasta vadinti žemesniaisiais (arba atstovų rūmais, seimu ir kitaip), antrieji — aukštes-r>aisiais rūmais (dažniausiai senatu). A. R. yra kilę iš tų laikų bei socialinių tvarkymosi santykių, kada, dar nenusistojus moderninei suvereninei valstybei ir prieš įsigalint absoliutinei monarchijai, vid. amžių santvarkoje atskiri luomai per savo viešąsias autonomines atstovybes derėjosi su valdovais dėl viešosios galios vykdymo, dėl jos patarnavimų bei visuomenės veiksnių nusileidimo šiai galiai ir prižiūrėjo įvykusių kompromisų vykdymą. Atskirų luomų atstovybės susitvaikė atskirais luomais. Prancūzijoje generalinių luomų (TLtats Généraux) institucijo.'e tų rūmų buvo net treji: bajorų, dvasininkų ir vad. trečiojo luomo-buržuazijos. Be luominio, A. R. turi ir monarchinio kilimo šaltinį. Jis yra veikęs XIX a. konstitucinėje monarchijoje, pakeitęs demokratinio principo kovą su monarchiniu kompromisu. Daugelyje valstybių, kuriose tebeveikia dvejų rūmų sistema, A. R. jau yra nustoję šio savo kilimo pobūdžio, daugiausia dėl to, kad tam tikri socialiniai veiksniai, kuriems tie rūmai tarnavo, luomai, senieji privilegijuoti klodai, kraujo aristokratija ir pagaliau monarchas, patys yra netekę jėgos ir svarbos socialiniame bendravime, y^a išsigyvenę ir todėl yra \isur šalinami iš valstybės valdžios. Ryškiausias pavyzdys Anglijos lordų rūmai, kurie per kelis šimtmečius pamažu degraduojami ir tai jiems patiems sutinkant. 1911 Act of Parliament iš jų atėmė bet kurią sprendžiamą galią ir paliko vien senosios funkcijos šešėlį.

Nuo Didž. Prancūzijos revoliucijos pradžios laikų ten buvo iškelta kova prieš generalinius luomus už vieningą tautos susirinkimą. Prancūzijos 1791 ir 1793 konstitucijos težinojo vienerius rūmus, lygiai kaip ir 1848 paskelbtoji ir Napoleono III perversmo nugriauta ant’oji Prancūzijos demokratinė respublika. Vis dėlto dvejų rūmų sistema, įgyvendinta kompromisinės konstitucinės monarchijos, nusistojo ir demokratinėje konstrukcijoje ir net daug kur yra laikoma esminiu demokratinės valstybės konstrukcijos elementu. Demakratinė-valstybėse kyla ypatingas sunkumas A. R. sudaryti, kadangi čia pripažįstamas tiktai vienas universalinis ir suvereninis valdžios veiksnys, visos galios Šaltinis, būtent tauta. Tad įvedimas cenzo tiktai rinkimams į A. R., organizuojant rinkimus į žemesniuosius visuotiniu balsavimu, arba cenzo sustiprinimas rinkimais į A. R., su-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai