Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/479

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


2) 1912 ėjęs rašytas slaptas kaimo mergaičių laikraštėlis.

Aušros (Auszros) žwaigždelės Spinduliai — šventadienių pamokslų laikraštėlis, kurį Klaipėdoje leido Klaipėdos parapijos kunigas Janis Pipirs. Pavyzdinis numeris išėjo 1903 XI 2.1. Pastoviai ėjo nuo 1903 XII 5 ligi 1904 XII 24. 1904 pabaigoje J. Pipirs sujungė visus išėjusius A. ž. S. numerius į vieną knygą ir paleido atskira knyga: Mi-szios suraszytos Kunigo Pipiro Klaipėdoje 1904.

Aušrupis Kretingos aps., Gargždų vi. upelis, kairysis Minijos intakas, 1,5 km ilgio. Prasideda Gerduvėnų kaime.

Auštant 1) Tuo vardu .1903 Bitėnuose buvo išleistas S. Matulaičio sutrumpintas T. T. Ježo apysakos iš bulgarų laisvės kovų (W zaraniu dziejöw) sutrumpintas vertimas, pakartotas 1904 ir 1906 pakeistu vardu švintant. Kitas to paties veikalo Montvilos vertimas buvo išsp. 1901 žvaigždėje ir 1904 Brooklyne atskira knyga.

2) 1916 Petrapilyje leistas socialistinio jaunimo laikraštėlis

Auštecky Josef (1827—187.1) čekų atgimimo veikėjas, rašytojas, redagavęs Slov-nik vedeckėho näzvoslovi.

Auta Dysnos aps. upė, Dysnos (Dauguvos) deš. intakas, 48,5 km ilgio. Prasideda netoli Plysos mstl. Intakas Iezna. Baseino plotas 410 km.2.

Autarkija (gr.) 1) filosofijoje sa-vitvarka, Sokrato pobrėžta dorinio gyvenimo versmė.

2) Ekonomikoje toks krašto ekonominis būvis, kai kraštas gali apsieiti be ūkinių santykių su kitais kraštais, tenkindamas visa iš savęs (ūkinė savitanka). Civilizacijos amžiais visiškos A. nėra pasiekęs nė vienas kraštas, kad ir kaip izoliavę-sis (pvz. bolševikinė Rusija). Reliatyviai autarkiški tegali būti didieji kraštai, turį daug gamtos resursų. A. paprastai siekiama dėl politinių — strateginių sumetimų, žiūrint ekonominių tikslų, A. nenaudinga, nes užkerta kelią naudotis tarptautinio darbo padalinimo vaisiais.

B. Laum Die geschlossene Wirtschaft 1933.

Autas (iš anglų out-už, už ribų) futbolo žaidime yra tada, kai kamuolys pereina kurią šoninę ribą. Kamuolį grąžina priešingos komandos žaidėjas. Krepšiasvydy A. yra dvejopas: kamuolys yra aute, kada jis pereina ribas; žaidėjas yra aute, kada jis kuria nors kūno dalimi paliečia ką už aikštės ribų. A. bokse yra tada, kai boksininkas guli ant žemės ir skaičiuoja sekundes. Vietoje skaičiaus dešimts, teisėjas pasako „aut”, ir tada boksininkas yra laikomas nugalėtas, gavęs nokautą.

Aut - aut (lot.) arba - arba. Išsireiškimas vartojamas kada kam reikia pasirinkti vieną iš dviejų galimumų.

Aut bene aut nihil (lot.) arba De mor-tuis nil nisi bene — arba gerai, arba nieko. Posakis taikomas visiems atsiliepimams apie mirusius — arba sakyti gerai, ar nieko, nenorint priminti mirusiųjų blogų darbų.

Aut Caesar aut nihil (lot.) arba Cezaris, arba niekas. Cezario Borgia (m. 1507) šūkis.

Autentikas kiekvienas formaliais įrodymais paremtas valdinis raštas, kiekvienas nesukeliąs abejonių dokumento originalas.

Autentiškas įstatymų aiškinimas yra toks, kurį duoda tie valstybės organai, kurie patys įstatymą priima. Toks aiškinimas yra lygus pačiam įstatymui ir yra visiems privalomas.

Auteuil vakarinė Paryžiaus dalis prie Boulogne’s miško (Bois de Boulogne). Boileau ir Moliėre namai, čia XVIII a. madame Helvetius salone buvo Paryžiaus meno ir literatų pasikalbėjimų vieta, iš čia vakarienė su literatūriniais pasikalbėjimais gavo souper d’Auteuil vardą.

Authenticum (lot.) privatus rinkinys 134 Romos imperatorių konstitucijų, sudarytas 536—556 Kr. g.

Autizmas (gr.) paskendimas savo viduje, nekontroliuojamoje vaizduotėje, nebejau-čiant tikrovės.

Auto (gr. autos—pats) 1) daugelio žodžių pradžia, pridedama paaiškinti, kas yra paties veikėjo sudaryta (autobiografija, autografas ir kt.), ar kad kas savaime gali judėti (automobilis ir kt.), ar kad pakeičia ir pakartoja pirmykštį kūrinį (autotipija).

2) Sutrumpinimas žodžio automobilis, taip pat ir autas.

Autobiografija (gr. autos-pats, bios-gy-venimas, grafein-rašyti) savo gyvenimo aprašymas. Tai atsiminimai, kurių centriniu pasakojimo asmeniu yra pats autorius. Kaip medžiaga veikėjų ir rašytojų biografijoms sudaryti, A. turi didelės reikšmės, nežiūrint, kad neretai, jas rašydami, autoriai daug ką pamiršta, o kartais ir sąmoningai nutyli ar A. rašymą panaudoja pasiteisinimui. Sąžiningos A. vieni žymiausiųjų pavyzdžių: šv. Augustino, rašytojo Alfieri ir kt. Iš lietuviškų A. minėtinos: J. Šliūpo Jaunatvė 1927, žemaitės prie IV jos raštų tomo, J. Basanavičiaus Lietuvių Tautoje ir kt.

Autobusas, trumpinamas ir busu, lietu-vinamas ir „gatvėkaru” (Amerikoje) — automobilis, skiriamas keleiviams ir prekėms vežioti ir aptarnaująs sistemingai, tam tyčia nustatytu laiku ir linkme, jam skiriamą liniją. A. pakeitė senuosius omnibusus, pakeitus arklius mechanine jėga— benzininiu, gazolininiu ar elektros varikliu. Daug kur jie sėkmingai konkuruoja su geležinkelio traukiniais ir elektros tramvajais, ypač keliams tobulėjant, nes jų įtai-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai