Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/480

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


symas ir eksploatacija yra daug pigesnė, jie nėra suvaržomi bėgių, tatai ypač reikšminga dideliems miestams ir jungti tolimoms nuo geležinkeliu vietoms. Daug kur vak. Europoje A. pakeitė elektros tramvajus. Tačiau II Pasaulinio karo metu, vokiečių kariuomenei okupuojant svetimus kraštus, visi A. tuojau buvo paimami savo kariuomenės reikalms, o elektros tramvajų linijos buvo paliekamos, kadangi jų negalima buvo lengvai išgabenti ir panaudoti karo reikalams. Nepriklausomojoje Lietuvoje, išskyrus Klaipėdą, elektros tramvajų nebuvo, ir tiesiog per jų naudojimo stadiją peršokta i A. Lietuoje A. žymiai papildė geležinkelių linijų negausumą ir krašto ekonominiame ir iš dalies kultūrom gyenime suvaidino žymų vaidmenį.

Autochromija (gr.) būdas paveikslams spausdinti akmenyje ar cinke.

Autochtonai (gr.) kaip ir aborigenai (lot. aborígenes) yra pirminiai ir seniausieji kurio krašto gyventojai, čiabuviai, su kitomis tautomis nesumišę.

Auto da fė (portugališkai, o ispaniškai auto de fė, auto de la fee) viešasis inkvizicijos sprendimo vykdymas, ypač paplitęs XV—XVI a., iš dalies ir vėliau Ispanijoje, Portugalijoje ir ispanų valdomose srityse Amerikoje. Nuteisti atgailoti buvo vedami į bažnyčią basi, su žaliomis žvakėmis rankose, geltonais rūbais (mantela), su įstrižu kryžium, škaplieriais ligi kelių. Nesusitaikę su bažnyčia, buvo atiduodami i pasaulinės valdžios rankas, kuri juos gyvus arba pasmaugtus geležine apikakle (garotta) degino viešoje aikštėje. Pradžioje A. buvo Ispanijoje taikoma daugiausia krikštytiems maurams ir žydams, kurie ir toliau slaptai laikėsi senosios tikybos arba jos papročių. Ypačiai tai paplito paskyrus nuolatinius inkvizicijos tribunolus 1481 Sevilijoje, 1486 Toledoje ir kt. ir didžiuoju inkvizitorium pastačius 1481—1498 Torque-madą, kada apie 15.000 sutaikinta su bažnyčia, o apie 2000 žmonių sudeginta ant laužo. XVI a. Ispanijoje paplitus reformacijai, kurį laiką sušvelnėjusi A., vėl smarkiau taikoma Ispanijos karalių įsakymais. Ypač išgarsėjo Valladolidos 1559 V 21 ir X 8 A. Po 1781 A. išnyksta. 1808 XII 44 Juozapo Bonapartės įsakymu inkvizicijos tribunolas buvo panaikintas, o 1814 prie Burbo-nų vėl atgaivintas. Paskutinį kartą A. įvyko 1826 Valencijoje, kai buvo sudegintas apkaltintas deizmu mokytojas Rapoll. Tikras A. aukų skaičius nėra žinomas. J. A. Llorent (Historia critica de la inquisición de España 1812—1813) 1481—1808 Ispanijai rodo 31.912, bet šis skaičius kitų griežtai nuginčijamas.

Deginimas dėl įsitikinimų su A. kaip inkvizicijos priemone arba ir be inkvizicijos buvo vartojamas ir kituose kraštuose (Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt.) ne tik katalikų, bet ir reformatų (1553 Myk. Serveto sudeginimas Genevoje ir kt., 1638 J. Adelgreiifo Karaliaučiuje, XVI—XVII a. tūkstantinės aukos Anglijoje, Škotijoje, Airijoje ir kt.). taip pat stačiatikių (1681 Avvakumo ir kt. sudeginimas Pustozers-ke ir t. t.). Lenkijoj A. buvo vartojama XIV —XVI a. drauge su inkvizicija. 1562 ir 1565 seimams tikybos įžeidimo bylas pavedus pasaulininkų teismui, iškilminga A. jau retai bepritaikoma. 1689 Varšuvos seimo teismo sprendimu Lietuvos gyventojas, buvęs jėzuitų naujokas, Kazimieras Lyščins-kir, apkaltintas ateizmu, 1689 III 30 Va: -šuvoje buvo budelio nugalabintas ir paskiau jo kūnas buvo iškilmingai sudegintas. Nežiūrint, kad tame teisme dalyvavo 7 vyskupai, popiežius Inocentas XI vėliau šį A. pasmerkė, šiaip XVII—XVIII a. Lenkijoje ir Lietuvoje deginant buvo naikinamos sodžiaus „raganos” ir „žyniai”. Jau 1468 Kazimiero Jogailaičio teisynas smerkia miriop „žolininkus”, 1529, 1566 ir 1588 Lietuvos Statutai mini burtus, o 1566 statutas pavedė tas bylas vaivadoms ir seniūnams, bet dažnai teisė vietos dvarininkai su kaimynais. Burtininkai buvo deginami be kokių ypatingų apeigų. 1776 seimo konstitucija uždraudė tokias bylas kelti.

šnekamojoje kalboje A. ugnis laikoma kovos priemone, kada valdžia viešai ją taiko grupės ar atskiro asmens smerkiamiems įsitikinimams, pvz. knygoms.

H. Ch. Lea A history of the inquisition of the Middle Ages II leid. 1906; (”) The inquisition in the Spanish Dependencies 1908; Ch. Moeller Les Buchers et les Auto-da-fé de l’inquisition 1914; M. M. Wolonczewskis žemaitiu Wiskupiste I 1848.

Autodidaktas (gr.) savamokslis.

Autodromas (gr.) automobilių greičiui ir dalių patvarumui mėginti kelias, kartais vak. Europoje, įrengiamas ant automobilių fabrikų stogų.

Autoekologija mokslas apie atskirų augalų prisitaikymą išorinėms sąlygoms.

Autoerotizmas seksualinio polinkio patenkinimas savo paties kūnu. Freudo psichoanalizėje A. vadinamas narcizmu nuo graikų mitologinio Narcio, įsimylėjusio savo atvaizdą vandenyje.

Autogamija (gr.) dvilyčio žiedo apsivai-sinimas.

Autogeninis lydymas. Geležies ir kitų metalų gabalus arba geležies, taip pat ir plieno, ketaus įlūžimo, trūkimo vietą galima sujungti: 1) uždedant ant lydomųjų metalo gabalų lengvai lydomo metalo gabalą ir juos sulituojant; 2) metalo dirbinio plyšį arba du sudėtus gabalus įkaitinant taip, kad jie pradėtų lydytis ir be pašalinės medžiagos, autogeniškai susilydytų, čia reikalingas didelis karštis, kuriam gauti deginamos vandenilio, acetileno ir kt. dujos su tyru deguonim. Dujos ir deguonis lei-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai