Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/490

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Auwers Arthur (1838-1915) vokiečių astronomas. 1866—1915 Berlyno mokslų akademijos narys. Vadovavo žvaigždžių katalogą sudarant ir saulės paralaksą nustatant. A. nustatė dabar jo vardu vadinamą fundamentinę žvaigždžių sistemą.

Auvigny Charles (1760—1840) prancūzų miniatiūristas, kurį laiką gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje, paskiau Varšuvoje. 1819 paveikslas Pirmasis jūreivis, 1821 miniatiūra Amor ir Psyché.

Aux Cayes Haiti salos uostas, įk. 1503. 17.000 gyv. (1952). Didelė tabako dirbinių pramonė. Daugumas gyventojų juodukai; baltiesiems klimatas netinka.

Auxerre š. Prancūzijos mst. į pietus nuo Paryžiaus. 35.000 gyv. (1950). Katedra pradėta statyti IV a. ir baigta XVI a. Senovėje senonų miestas Autissiodorum. Viduramžiais Auxerrois grafijos sostinė. A. vyskupija (1802 panaikinta) davė per 20 šventųjų ir žymių teologų (Palladius, Germanus, Hugo, Remigijus. . .).

Auxin A, auksenetriolinė rūgštis C18H32O5 augalų auginimo hormonas, kuris skatina celių didėjimą.

Auzout Adrienne (1630—1691) prancūzų matematikas, laikomas mikrometro išradėju. Išsp. Traité du Micromètre 1667 ir kt.

Aužbikavas Tauragės aps. Vainuto vi. k., 6 km nuo Vainuto, čia 1787 XII 31 gimė ir 1831 V 19/31 mirė Silvestras Valiūnas, Bi-rutos, šlovės Bachuso ir kt. lietuviškų eilėraščių autorius.

Aužuolas 1912 įkurta ir ligi 1915 veikusi Rūkuose, Maž. Lietuvoje, kaimo jaunimo draugija. Pirmasis pirmininkas J. Joniškys.

Av. senovės romėnų monetose buvęs atmušamas pažymėjimas, reiškęs žodžių Augustus, Augustulus ir kt. sutrumpinimą.

Ava (m. 1127) iš vardo težinoma pirmoji vokiškai rašiusi religinė poetė Austrijoje. Parašė: Leben Jesu, Antichrist, Juengstes Gericht. Jos kūrinius 1849 išleido Diemer.

Ava ž. Pipiras.

Avad2i (Avaji) Japonijos sala tarp Hondo ir šiku. 570 km2.

Avadhana šiaurės budistų pasakojimų rūšis, kur paprastai Buddhos vardu pamokomai pasakojama apie praeities įvykius.

Avakitas mineralas, daug chromo turįs muskovitas. Vardą gavo nuo Avalos kalno Jugoslavijoje, kur jis buvo surastas.

Avakumovič Jovan (1841—1928) serbų teisininkas ir politinis veikėjas, 1876 vidaus reikalų ministeris, 1892—1893 ir 1903 ministeris pirmininkas. 1893 drauge su visu ministerių kabinetu karaliaus Aleksandro įsakymu buvo suimtas. Rističui mirus, vadovavo liberalams ir reiškėsi karaliaus Aleksandro priešininku, šį nužudžius, atidavė Serbijos sostą Petrui Karageorgievi-čiui. 1889 išsp. studiją apie serbų prisiekusiųjų teismo kilmę ir kt.

Avalokitečvara vienas budistų Dyani-Bohdisattvas dievų, kuris buvo laikomas gailesio ir užuojautos reiškiniu, pradžioje tik metafiziniu, vėliau suantropomorfintu. Garbinamas Tibete, Kinuose ir Japonijoje.

Avalon 1) Newfoundlando salos p. r. pusiasalis su įlankomis St. Mary Bay, Con-ception Bay ir kt. š. r. dalyje uostas St. Johns. čia 1621 buvo įkurtas pirmas New-foundlande žvejų kaimas. Iš A. yra pravesti 7 povandeniniai transatlantiniai telegrafo kabeliai į p. Airiją. Į rytus nuo A. tęsiasi žuvinga Nevvfoundlando sekluma.

2) (Avallon) Bret upės sala Sommerseto grafijoje Anglijoje, senovės keltų vėlių kraštas. Anot XIII a. tradicijos, čia gyvenęs pasakiškasis keltų karalius Artūras.

Avalov-Bermont ž. Bermont.

Avama r. Sibiro, Turuchano krašto, upė 300 km ilgio.

Avan, Afvan Švedijos ež., 120 km ilgio, vid. 9 km pločio, 221 m gylio — giliausias Švedijos eleras.

Avangardas (pr. avant garde — priešakinė sargyba) kariuomenės dalis, skiriama svarbiausiųjų jėgų voros priekiui nuo netikėtumų saugoti, iš kelio kliūtims šalinti, nugalėti priešo dalims, kliudančioms arba stabdančioms žygį, ir sudaryti patogioms sąlygoms, kuriomis kautynėse svarbiausiosios jėgos galėtų pasinaudoti. Atsitraukiamajame žygyje A. dengia jėgas nuo netikėtų priešo puolimų ir šalina kelyje pasitaikiusias kliūtis.

AvaJnportas (pr. avant-port) priekinė uosto dalis laivams laukti savo eilės uostan įplaukti ar išplaukti.

Avansas (pr. avance) 1) iš anksto duodama pinigų suma darytinoms išlaidoms atlyginti.

2) Dalis mokėjimų, vieno kontragento duodamų kitam prieš tų mokėjimų terminą. čia priklauso A. duodami darbininkams ir tarnautojams iš jų darbo atlyginimo ar algos sąskaitos, sutarto atlyginimo dalies išmokėjimas rangovams, dar nepabaigus darbo, ir t.t.

3) Tarnybinis pakilimas-avansavimas.

Avanscena (pr. avant-scėne) priešakinė

scenos dalis nuo rampos ligi pirmųjų kulisų. Netiesiogine prasme — regimoji, pirmoji vieta.

Avant la lettre pirmieji rėžinio egzemplioriai, dažnai paties autoriaus pažymėti. Kadangi didesnį rėžinio egzempliorių skaičių atmušant, vėlesnieji dažnai esti netaip rūpestingai atliekami, tai pirmieji egzemplioriai menininkų ir meno mėgėjų yra ypač vertinami kaip epreuves d’artiste (meniniai atspaudai).

Avant-propos (pr.) knygos ar kito kurio veikalo įvadas, prakalba. A. propos — kaip tik laiku, tikrai pasakius.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai