Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/499

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


go (10.823 km) buvo nuskristas per 23 val. 36 minutes.

Karo aviaciją pirmos pradėjo organizuoti JAV. 1907 prie Signal Corps buvo įkurtas aeronautinis skyrius iš vieno karininko ir dviejų eilinių. Daugiau kaip po vienerių metų pirmasis šio padalinio lėktuvas pakilo nuo žemės. 1917 IV 6 stodamos į I Pasaulinį karą, JAV turėjo 55 lėktuvus ir 35 lakūnus karininkus. 1941 XII 7 japo-namas puolus Pearl Harbor, JAV turėjo jau 10.329 lėktuvus, iš kurių tik 2.846 buvo tinkami karo veiksmams. 1944 VII buvo 79.908 lėktuvai ir 2.411.294 kariai aviacijos tarnyboje. 1944 JAV aviacijos pramonė pagamino a. 96.000 lėktuvų ir jiems 250.000 motorų. 1952 JAV A. tarnyboje buvo 973.474 kariai. I Pasaulio karo metu Vokietija ir Prancūzija turėjo maždaug po 250 lėktuvų, Anglija ir Rusija po 180. Bet karo metu A. visose šalyse labai išaugo, ir 1918 Anglija turėjo 23.106 lėktuvus, Prancūzija 23.669, Vokietija 14.123, JAV 11.916 ir Italija 6500.

II Pasaulinio karo metu A. suvaidino lemiamą vaidmenį, suardydamą susisiekimą, trukdydama civilinį gyvenimą ir terorizuodama civilius. Itin skaudžiai nuo karo A. nukentėjo Vokietija, kurios didmiesčiai ir ypačiai pramonės .centrai daugybę kartų buvo bombarduoti.

L. Morris and K. Smiht Ceiling Unlimited — The Story of American Aviation 1953.

Lietuvos aviacija. Pirmoji oro kelionė Lietuvoje buvo atlikta Vilniuje 1809 Robertsono, kuris pakilo šildomu oro pripūstu balionu. 1851 žemaitis Aleksandras Hriškevičius išspausdino lenkiškai Parolot žmudzina (žemaičio garlėkys), kuriame, apžvelgęs seniau darytus bandymus sunkesniais už orą aparatais į viršų pakilti, davė ir savo sugalvotojo garlėkio (garo mašinos varomo aparato) schemą. Tokį aparatą jis buvo sukonstruktavęs ir išbandęs Kaune per vieną prekymetį. Kada jo aparato pabaidyti suvažiavėlių arkliai išsibėgiojo, pridarydami daug žalos, Kauno gubernatorius įsakė Hriškevičių suimti ir Sibiran ištremti. Gelbėdama savo vyrą, žmona tą aparatą sukapojo. 'Nėra žinios, ar paskui panašūs bandymai dar buvo kada Lietuvoje daryti. Tik prieš kelerius metus prieš I Pasaulinį karą buvo atliekami parodomieji skraidymai Vilniuje, kur skrido atvykę rusų lakūnai.

Lietuvos savarankiškosios A. užuomazga yra glaudžiai susijusi su Lietuvos nepriklausomos kariuomenės kūrimusi. Jau 1919 I 30 buvo sudarytas inžinerijos kuopos A. būrys, III 1 jis paverstas kuopa, III 12 ji paversta A. dalimi. Joje buvo 7 karininkai, 4 tarnautojai ir 30 mokinių ir kareivių specialistų. Pirmas Sopwith tipo 100 a. j. lėktuvas teko Lietuvos A. karo grobiu iš bolševikų: jis, pritrūkęs benzino, 1919 II 5 nusileido prie Jiezno. 1919 II 27 buvo Lietuvon atgabenti Vokietijoje pirkti 8 nauji lėktuvai, o mokomasis lėktuvas buvo įgytas 1919 VI vokiečiams kraustantis iš Kauno. 1919 III 12 buvo įsteigta A. karo mokykla. 1921 III prie mokomosios eskadrilės buvo suorganizuoti žvalgų ir lakūnų kursai. 1923 suorganizuota A. mokykla iš karininkų ir puskarininkių klasių. 1936 Lietuvos Aero klubas įsteigė sportinę eskadrilę. Nuo 1931 I 31 prie Vytauto Didžiojo karininkų kursų veikė aviacijos skyrius. Lietuvos A. kūrimosi pradžioje dėl savų prityrusių lakūnų trūkumo A. kūrimasis ėjo gan sunkiai, bet visdėlto Lietuvos A. dalyvavo ir Nepriklausomybės karuose ties Panevėžiu, Ukmerge, Varėna, Suvalkais ir kt. Per palyginti trumpą laiką Lietuvos karo A. tinkamai pakilo. Ji pagamino ir eilę savo konstrukcijos lėktuvų: gen. inž. A. Gustaitis keturių tipų Anbo, vyr. ltn. inž. Dobkevičius trijų tipų Dobi. Tačiau nepaisant šiaip nedidelio skaičiaus Lietuvos lakūnų, jų nuostoliai įvairiose A. katastrofose buvo gan dideli, nes tik nuo 1919 IX 28 ligi 1933 VII 13 žuvo 24 lakūnai. Lietuvos aeroklubas davė pradžią ir Lietuvos civilinei A.

Avianus Flavius IV ar V a. Kr. g. pasakėčių rašytojas, eilėmis-distichais perkūręs 42 Aisopo pasakėčias.

Avicebron (arba Avencebrol) Salomon ibn Dabirol (a. 1020—a. 1070) pirmas žydų filosofas Ispanijoje, moralistas ir poetas. Svarbiausias jo veikalas, arabiškai parašytas, išliko lotyniškai išverstas Fons vitae (išl. C. Baeumkero 1892—1895). Jis scholastikų buvo labai cituojamas. Apskritai A. filosofijoje religinė žydų tradicija siejasi su neoplatonizmu ir aristotelizmu.

Avicenna (Abu Ali ai Hosain ibn Abdal-lah ibn Sina, 980 netoli Bucharos-1037 Ha-madane Persijoje, arabų vad. „trečiuoju Aristoteliu”, pradėjęs rašyti labai jaunas, palikęs a. 100 veikalų iš filosofijos, medic. ir net poezijos. Jo filosofoja aristotelinė su žymia .neoplatonizmo įtaka. Teorija apie universali jas (ante res-Dievuje, in rebus-daiktuose ir post res-mūsų prote)tapo pa-

Al. Hriškevičiaus „žemaičių garalėkis” 1831

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai