Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/507

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ja padėjo išaiškinti daugeli svarbių chemijos klausimų, ypač tirpalų teorijoje.

Avogadro dėsnis. Įvairios vienodo tūrio tos pačios temperatūros ir to paties spūdžio dujos turi vienodą molekulų skaičių.

Avogadro skaičius. Vienas gramatomas, t. y. atominis svoris atomais, turi 6,02 padaugintų iš 1023 atskirų atomų arba branduolių.

Avogašima Japonijos uolėta sala į pietus nuo Tokio.

Avoirdupois (pr. turėti svorio), sutrumpintai avdp. JAV ir Didž. Britanijos prekybos svorio matai, vartojami visoms prekėms, išskyrus brangiuosius metalus ir akmenis, taip pat ir vaistinių prekes, kuriems vartojami troy matai. A. svaras (pound) turi 16 uncijų (oz), viena uncija 16 drachmų (dr).

Avola Sicilijos mst. pietų pajūryje. 26.000 gyv. (1951). 1693 A. buvo žemės drebėjimo sunaikintas.

Avonmouth Anglijos Bristolio priešuos-tis Avon upės žiotyse. Dideli laivų dokai ir cinko tirpyklos, kuriose per metus apdirbama a. 50.000 t cinko žaliavos.

Avouė Prancūzijos teismų santvarkoje atskiras teismo įgaliotinių luomas, veikiąs greta advokatų luomo, tik žymiai siauresnės kompetencijos, bet visdėlto atskirais atvejais, jei vietose nėra advokatų (avocat), juos ir pavaduojąs. A. yra biznio žmonės. Lietuvoje kiek panašus į A. institutą buvo privačiųjų advokatų institutas.

Avraamkos metraštis XVI a. Smalenske vienuolio Avraamkos surašytas metraštis, surastas Polocke A. Račinskio ir 1880 išleistas Petrapilio archeologinės komisijos XVI tome Polnoe Sobranie russkich letopi-sej. Dalyje, kur liečia 1447-1469 laikotarpį, aprašomi ir Naugardo respublikos santykiai su Lietuva, o trečioji dalis apima vad. trumpąjį Lietuvos metraštį. Bet ši dalis 1880 leidime nebuvo pakartota, kadangi ji jau iš kitų rankraščių buvo išspausdinta I. Danilavičiaus.

Avralas (angį. over alls — visi aukštyn) bendras darbas laive visai komandai. Seniau kiekvienas didesnis darbas laive buvo atliekamas A. Karo laivuose dabar A. griebiamasi retai: ar kraunant anglį, ar kokiems darbams daug žmonių prireikus.

Avranehes š. Prancūzijos mst. Manche departamente, 7000 gyv. (1951). 1944 VII 30—31 ties A. išsikėlė gen. Pattono vadovaujama trečioji JAV armija Ir sunaikino 7-tąją vokiečių armiją. Avre Prancūzijos upė, Sommés intakas, 54 km ilgio.

Avrigny 1) Charles Joseph d’L o-e i 1 a r d (1760—1823) prancūzų draminin-kas, parašęs nemaža komedijų ir dramų, iš kurių didesnio garso gavo Jeanne d’Arc à Rouen 1819.

2) Philippe XVII a. prancūzų jėzuitas, nusiųstas į Kinus katalikiškų misijų susisiekimo su Prancūzija nustatyti, nuvykęs į Levantą, per Persiją, Kurdistaną ir Armėniją pasiekė Kaspijos jūrą ir Astrachanę, toliau rusų nepraleistas, atvyko Varšuvon, iš kur 1687 nukeliavo Maskvon, bet vėl pašalintas, atvyko į Lietuvą, iš kur per Balkanų pusiasalį grįžo Prancūzijon ir tos kelionės 1685 —1690 nuotykius aprašė knygoje Voyage en divers états d’Europe et d’Asie 1691 (vėliau išversta anglų, olandų ir vokiečių kalbomis).

Avron, Mont d’Avron, 140 m aukščio kalnas į rytus nuo Paryžiaus, Marnos dešiniajame krante, ties kuriuo 1870 įvyko smarkios kautynės tarp vokiečių ir prancūzų.

Avulsija (lot. avulsio) neteisėtai atimta kurio ūkio žemės dalis, arba iš dvaro išskirtas plotas be baudžiauninkų. A. terminas buvo žinomas senojoje Didž. Lietuvos Kunigaikštijos teisėje. Dvaro pardavimo raštuose buvo minima teisė atsiimti nuo dvaro atplėštą žemę — avulsa recuperare.

Avvakum protopopas (1620—1682) rusų tikybinis veikėjas ir rašytojas. Kai 1653 patriarchas Nikonas ėmė tvarkyti rusų pravoslavų maldų knygas ir cerkvines apeigas, A. prieš tas reformas stojo griežton opozi-cijon ir virto rusų sentikių-starovierų vadu. Ištremtas Sibiran, ten skelbė savo tikybinį mokslą ir varė propagandą prieš Nikoną ir prieš carą. Už caro įžeidimą 1682 buvo viešai Pustozerske sudegintas. Paliko apie 50 įvairių daugiausia poleminių raštų. Svarbiausias jo raštas — autobiografija — žitie.

Axamenta (lot.) senovės Romos salių giesmės dievų garbei, kurias procesijose giedodavo vyresnieji saliai, kai jaunesnieji čia pat šoko.

Axel Heiberg žemė Kanados sala šiaurės Ledinuotame vandenyne į vakarus nuo Ellesmere žemės. Ją aptiko 1899—1902 Sverdrup ir Isachsen, kurių vardais pavadintos ir dvi salos į pietus nuo A. H. ž. Rytinėje pakrantėje aptikta eskimų sodybų liekanų. Yra elnių ir lokių.

Axenberg 1734 m aukščio kalkinis kalnas Šveicarijoje, Uri kantone, prie Keturių Kantonų ežero kranto. Per A. eina 1863—1865 oloje iškaltas kelias — Axenstrasse, prie kurio yra kurortai Axenfels ir Axenstein. A. papėdėje yra 1383 pastatyta Vilhelmo Tellio koplyčia.

Axentowicz Teodoras (1859—1938) lenkų tapytojas, nuo 1895 Krokuvos meno akade-

A. Avogadro

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai