Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/516

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vų statulos, šventosios girios ir šventieji medžiai, tiek krikščionių tautose bažnyčios, vienuolynai, altoriai suteikdavo A. T., nes čia negalėjo siekti pasaulinės valdžios ranka. Ir senovės Lietuvoje tokią reikšmę turėjusios šventosios girios, o krikščionybės laikais net ligi XVIII a. pabaigos bažnyčios, vienuolynai ir net įvairių vienuolijų laikomos mokyklos, kur iš dvarų pabėgę baudžiauninkai nebuvo išduodami savo ponams, kartais mokykloms net ginklu ginant baudžiauninkų tėvų vaikus nuo jų buvusių ponų pasangų tuos iš ten atsiimti.

Skirtinga A. T. forma buvo tam tikros privilegijos suteikimas atskiroms valstybės teritorijos dalims ar miestams, čia veikė ar ekonominiai sumetimai, — būtent, noras pritraukti į atitinkamas teritorijas gyventojų, ar kariniai, norint sudaryti gerą karinę sienų apsaugą iš įvairių pabėgusių nuo bausmės nusikaltėlių, ar, galop, ir teismo procedūros netobulumai, nes A. T. pasinaudodami galėjo šauktis krašto valdovo teismo, parodančio jiems didesnį teisingumą už vietos teismus. Tuo būdu „miesto oras paversdavo vergą laisvu žmogumi”. Kartais tokia A. T. buvo siejama su tam tikru laiku, kurį išgyvenusieji tam tikroje vietoje galėjo A. T. naudotis. Lietugentis. Kultūroje daugiausia yra iš Amerikos kilusi A. caroliniana Willd. Tai maži augalėliai, panašūs į Selaginellą, ir tinką akvariumams. Iš viso yra penkios rūšys.

Azorai, portugališkai Ilhas dos Aęores — vanagų salos. Portugalams priklausančios salos Atlanto vandenyne į vakarus nuo Portugalijos. Pirmieji jas aptiko finikiečiai, paskiau jas lankė kartageniečiai, nor-manai, arabai. Bet ilgainiui jos buvo pamirštos ir iš naujo 1427 portugalų atrastos. Gyventojų jie čia nerado: patys kolonizavo. 1439 jie čia atgabeno flamų, ir tuomet salos buvo vadinamos flamų salomis — ilhas flamengas. 1580—1640 priklausė ispanams. Jiems valdant, čia atsikėlė daug maurų iš Ispanijos, ir jie daug padėjo saloms ekonomiškai kelti. 1640 vėl paėmė portugalai. A. sudaro 9 didesnės salos ir keliolika mažų kyšulių — iš viso 2388 km2, 300.000 gyv. (1950). Paviršius kalnuotas, išraižytas gilių griovių, ir jis ugnikalnių kilmės. Išskyrus St. Maria salą, kur surasta jaunesnės trečiaeilės gadynės nuosėdų, visur kitur pasisklaidę ugnikalnių padariniai —■ lava, tufai, trachitai, bazaltai ir pelenai. Užgesusių ugnikalnių krateriai virto ežerais. Kiti ugnikalniai kartkartėmis ir veikia, keldami žemės drebėjimus. Klimatas šiltas — vid. metų temperatūra 17» C. Vasaros visada sausos. Kalnuose pasninga sniego. Augmenija Viduržemio jūros. Auginami bananai, apelsinai, cukriniai runkeliai. Gyventojai daugiausia portugalai. Seniau yra įsikūrę maurai, žydai, juodukai. Svarbiausias gyventojų verslas —• žemės ūkis ir banginių medžioklė. A. svarbūs transatlantiniame susisiekime, nes pro A. eina svarbiausios laivų ir povandeninio kabelio linijos. 1951

sutartimi tarp JAV ir Portugalijos A. įtraukti į Atlanto gynybos sistemą.

Azorella Umbelliferae šeimos augalų gentis, apie 100 rūšių, šakoti sumedėję ilgamečiai nedideli augalai—puskrūmiai, ligi 30 cm aukščio, storais, lygiakraščiais arba tri-skiaučiais lapais. Sudaro didžiulius kupstus a. 1 m skersmens ir iš tolo yra panašūs į dideles kepures. Auga P. Amerikoje ir Australijoje. P. Amerikoje auga, pradedant Patagonija, ligi Quito Andų Ekvadore, kur auga kalnuose ligi 4500 m aukščiau jūros paviršiaus. Chilėje yra 33 rūšys. Prie lapų pagrindo išeina nedidelis gumos kiekis. Sumedėjusius augalus vartoja kurui. Kultūroje randama tik A. trifurcata Hook., kilusi iš Falklando salyno. A. Gillesi auga Peru Anduose, duoda medžiagą, panašią į gumi apopanax - Bolax dervą, kuri Pietų Amerikoje vartojama vaistams.

Azotas (gr. be gyvybės), arba nitrogenas. Paprastomis sąlygomis dujos, sudarančios 4/5 oro. Cheminis ženklas N, periodinėje elementų sistemoje eilės numeris 7, atominis svoris 14,01. Fiziniu požiūriu bekvapės, bespalvės dujos. A. yra neveiklus elementas, kuris žemoje temperatūroje chemiškai beveik su niekuo nesijungia, nepalaiko degimo ir kvėpavimo. Tačiau aukštesniose temperatūrose, ar veikiant elektros žiežirboms, ar kitais būdais aktyvinant, A. jungiasi su kai kuriais metalais, duodamas nitridus, taip pat ir su deguonimi ir su vandeniliu.

Aukštesnėje temperatūroje ir didesniame spaudime, padedant katalizatoriams, A. su vandeniliu duoda amoniaką. Volto lanko temperatūroje (a. 30000 C) A. jungiasi su oro deguonimi ir duoda azoto monoksidą, azoto deginį NO, iš kurio galima gaminti azoto rūgštį.

Trivalenčio A. deginys N2O3 yra nitriti-nės rūgšties anhidridas, formulės HNO2. ši rūgštis yra nepastovi, bet jos druskos-ni-tritai yra pastovūs ir plačiai technikoje vartojami. Penkiavalentis A. deginys N2O5 yra azoto rūgšties anhidridas, su vandeniu duodąs A. rūgštį, kurios druskos vad. nitratais.

Azorų salų vaizdas

Vulkaninė Azorų sala Pico

voje ir Lenkijoje į A. T. panaši privilegija buvo suteikiama Ukrainos kazokams. Tuo būdu kazokų tarpe atsirado daug ir iš Lietuvos pabėgusių baudžiauninkų.

Tarptautinė A. T. remiasi principu, kad kiekvienos valstybės teritorija yra kitos valstybės valdžios neliečiama, ir todėl svetimoje valstybėje pasislėpusieji gali būti teisiami tik juos priglaudusios valstybės, neatsižvelgiant į jų pilietybę. Ir tik savitarpio ekstradicijos sutartimis nusikaltėliai gali būti išduoti tai valstybei, kur nusikarstamas darbas buvo padarytas. Tačiau paprastai toji ekstradicija taikoma vien kriminaliniams nusikaltimams ir netaikoma politinio pobūdžio nusikaltimams. Gi A. T. politiniams pabėgėliams plačiai taikoma ir tuo atveju, jei savo krašte jie ir jokio nusikalstamo darbo nebūtų buvę padarę: tik ėmę pabėgo nuo jiems politiškai nepakenčiamo režimo. Po II Pasaulinio karo kultūringose valstybėse tokia A. T. plačiausiai taikoma pabėgėliams nuo bolševikinio režimo.

Azimutas (gr.) pirmoji koordinata horizonto koordinatų sistemoje A. skaitomas nuo pietų į vakarus, taigi pagal laikrodžio rodyklę.

Paprastai žymimas raide a. Azincourt Prancūzijos vietovė Pas de-Ca-lais departamente, Paint-Pol apskrityje, čia 1415 X 25 įvyko lemiamos kautynės, tarp prancūzų ir anglų kariuomenės, kur daug gausingesnė prancūzų Karolio VI ka-kariuomenė buvo nugalėta anglų Henriko V kariuomenės.

Aziut ž. Asiut.

Azizia, arba Asissia, Tripolitanijos vietovė Libijos dykumoje, 50 km į pietus nuo Tripolio. A. yra žinoma kaip aukščiausios oro temperatūros vieta žemės paviršiuje. 1922 IX 13 čia buvo registruota pavėsyje 680 C, arba 1540F.

Azo, Azzo, Azzolenus (Assolinus) Porcius XIII a. teisininkas glosatorius, Jono Bassianus’o mokinys, Bolognijos ir Montpellier univ. civilinės teisės profesorius. Jo 1210 parašyta Summa codicis ir Justiniano kodekso ir institucijų glosos teismuose tiek daug reiškė, kad net jų pažinimas buvo privalomas kiekvienam teisininkui.

Azobenzolas organinis junginys CcHgN= =N—CqHs, gaunamas gaivinant nitro benzolą (CeH^NOs) šarmiškai. Tai gelsvai rausvos spalvos kristalai. A. lydosi 680 įr verda 295® temperatūroje. Tai yra pagrindinis azo dažų junginys.

Azo dažai dirbtiniai organiniai dažai, kurie savo molekuloje turi būdingą iš dviejų azoto atomų susidariusią azo grupę -N= N-, sujungtą su dviem aromatinių angliavandenilių dariniais, turinčiais vieną ar daugiau auksochrominių grupių.

Azo grupė būdingas dviejų azoto atomų susigrupavimas -iN=N- Palaidi A.G. valentingumai būva pasotinti aromatinių angliavandenilių arba jų darinių likučių— arilų. A. G. nėra junginys, bet dažnai įeina į organinių junginių sudėtį, pvz. į azo junginius ir į azo dažus.

Azojinė era, azoikumas, tokia geologinė era, kurioje dar nebūta gyvių, ir todėl jos sistemos žemės sluogsniuose nerandama suakmenėjusių gyvių—fosilijų.

Azo junginiai grupė organinių junginių, turinčių savo molekuloje azo grupę-N=N-sujungtą su dviem aromatiniais radikalais-arilais. Paprasčiausias tos grupės junginys yra azo benzolas. A. J. yra kietos spalvotos medžiagos. Jų galima gauti, šarmiškai gaivinant nitro benzolą arba jo darinius, čia iš nitro benzolo pasigamina visa eilė nepatvarių gaivinimo produktų, iš kurių pasidaro ir patvarių junginių, — tokių, kaip azok-si benzolas, azo benzolas ir hidrazo benzolas. Gaivinant nitro benzolo darinius, pvz. nitro toluolą ir kt., galima gauti azoksiazo ir hidrazo benzolo darinių. Toliau gaivinamas, hidrazo benzolas virsta anilinu. A. J. turi didelę reikšmę azo dažų gamyboje.

Azolla Rhizocarpeae eilės Salviniaceae šeimos plaukiojančių papartinių augalų

Azimutas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai