Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/7

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS I TOMO SKYRIŲ REDAKTORIAI IR BENDRADARBIAI

Ališauskas, K. ats. pik. (karo skyriaus redaktorius)

Alseikaitė-Gimbutienė, M., dr.

Andrius, J., ats. plk. (kartografijos ir geodezijos skyriaus redaktorius)

Avižonis, K., prof., dr. (Rusijos ir Lenkijos istorijos skyriaus redaktorius)

Balys, J., prof., dr. (tautosakos ir tautotyros skyriaus redaktorius)

Baltrush, H.

Bendorius, A. (geografijos skyriaus redaktorius)

Bernotawicz, J.

Bieliauskas, V. J., dr., prof.

Blekaitis, J.

Biržiška, Myk., prof.

Biržiška, Vacl. (Lietuvių Enciklopedijos vyr. redaktorius)

Biržiška, Vikt. (matematikos ir techn. skyriaus redaktorius)

Brazdžionis, Bern. (visuotinės literatūros skyriaus redaktorius)

Celiešius, P., dr.

Čepėnas, Pr. (naujųjų amžių ist. skyr. redaktorius)

Čibiras, K.

Damušis, A., prof. , dr.

Girnius, J., dr. (filosofijos ir sociologijos skyriaus redaktorius)

Jakštas, J., prof. , dr. (vidur, amžių ist. skyriaus redaktorius)

Jasaitis, D., dr. (medicinos skyriaus redaktorius)

Jonikas, P., prof. , dr. (kalbos skyriaus redaktorius)

Jucaitis, Pr., prof., dr. (chemijos skyr. redaktorius)

Kačinskas, H.

Kačinskas, J.

Kairys, St., prof. (farmacinės chemijos skvriaus redaktorius)

Keturakis, A. (sporto skyriaus redaktorius)

Kolupaila, S., prof. (hidrologijos ir hidrografijos skyriaus redaktorius)

Končius, Ig., prof. (fizikos skyriaus redaktorius)

Krikščiūnas, M.

Kriščiukaitis, K., doc. (architektūros skyriaus redaktorius)

Krivickas, D., prof. , dr. (teisės skyriaus redaktorius)

Kviklys, Br.

Leonas, J.

Literskis, V., dr. (mineralogijos ir paleontologijos skyriaus redaktorius)

Maciūnas, V., prof., dr. (liet. literatūros skyriaus redaktorius)

Masaitis, Č., prof. (astronomijos skyriaus redaktorius)

Matulaitis, K., kun.

Mažeika, P., dr. (okeanografijos ir jūrininkystės skyriaus redaktorius)

Mažiulis, A. (etnografijos skyr. red.)

Merkis, K.

Mockaitis, J., dr.

Mockūnas, J.

Motiejūnas, J., prof., dr. (veterinarijos skyriaus redaktorius)

Motuzas, A.

Musteikis, A.

Pajaujis, J., dr. (ekonomikos skyriaus redaktorius)

Paplauskas-Ramūnas, A., prof., dr.

Paršeliūnas, J., doc.

Paukštis, K.

Pauperas, J., kun. (evangelikų-liuteronu skyriaus redaktorius)

Povilaitis, B., prof. (žemės ūkio skyriaus redaktorius)

Prunskis, J., dr. (žurnalistikos skyr. red.)

Puzinas, J., prof., dr. (archeologijos sk. redaktorius)

Rauktys, J., prof. (miškininkystės skyr, redaktorius)

Razminas, K., kun.

Regelis, K., prof. (botanikos skyriaus redaktorius)

Rimšelis, V., dr.

Rukuiža, A.

Rukša, A., prof., dr. (antikos skyriaus redaktorius)

Ružancovas, A.

Saldukas, Ig., dr.

Salys, A., prof., dr. (kalbos skyriaus redaktorius)

Santvaras St., (teatro skyriaus redaktorius)

Skardžius, Pr. (kalbos skyriaus redaktorius)

Sruogienė, V., dr. (Lietuvos ist. skyriaus redaktorė)

Ščesnulevičius, K. (žuvininkystės skyriaus redaktorius)

Tamošaitis, A.

Vaičiulaitis, A.

Vaišnora, J., kun., dr. (katalikų teologijos skyriaus redaktorius)

Vasiliauskas, A., prof., dr. (padedamųjų istorijos mokslų skyriaus redaktorius)

Vėbra, J., prof.

Vitkus, B., prof.

Vizgirda, V. (dailės skyriaus redaktorius)

Zumeris, B.

Žilevičius, J., prof. (muzikos skyriaus redaktorius)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai