Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/79

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Aktiumas (lot. Actium, gr. Aktion) kalnuota Akarnanijos vieta palei jūrų sąsiaurį; senovėje čia stovėjo Apolono šventna-mis ir įvykdavo žaidimai. 31 pr. Kr. čia Oktavianas nugalėjo Antonijų su Kleopatra ir priešpriešiais įkūrė Nikopolio miestą.

Aktyvas (lot. veiklus, veikiąs) visa tai, kas leidžia įmonei arba ūkiui veikti. Balanse A. pusėj parodomas turimasis vers-lamonės turtas (pinigai, vertybės popieriai, prekės, skolininkai ir t. t.), t. y. visos daiktinės ir obligacinės teisės, priklausančios fiziniam ir juridiniam asmeniui. Esant išplėstoms operacijoms ir įmoinei turint dvejybinę buhalteriją į A. patenka visa eilė sąskaitų tik dėl pačios buhalterijos sistemos. Todėl svarbu skirti tikrasis A. (turto A.) nuo „sąlyginio” A. ž. Balansas.

A. konkurso bylose, visas skolininko turtas, kuriuo laikomas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, ir jo pretenzijos kitiems. Neišmokėjimo pripažinimo konkurso byloje sustačius aktyvą, parduodamas skolininko turtas, išieškomos jo pretenzijos kitiems ir mokamos skolos kreditoriams, kiek pakelia skolininko turtas. Skolininko skolos sudaro jo pasyvą.

Aktyvioji anglis gaunama sausai kaitinant (uždaroje erdvėje, išleidžiant degamąsias dujas, skysčius ir dervas) organinę medžiagą, pvz. medį, ryžių kiautus ir kt. Kai lieka anglis, kad padarytų ją aktyvią, t. y. sugeriančią dujas, kvapus, ją kaitina su cinko chloridu ligi 7000°C. Kitas būdas: anglis veikiama CO2 ar vandens garu 700 — 9000°C temperatūroje. A. A. vartojama valyti cukraus tirpiniui, vynui ir kt. Dujokaukėms vartojama anglis dar impregnuojama vario sulfatu, sidabro nitratu, kalio hidroksidu, ,nes tai suardo arsinus ir ciano vandenilio rūgštį, kurie užteršia ir sumažina anglies sugeriamąją gailą.

Aktyvistų frontas ž. Lietuvos aktyvistų frontas.

Aktyvizmas (lot.) atmetimas intelektu-alistinio įsitikinimo, kad tiesos ieškojimas tėra abstraktus intelektualinis uždavinys, šia prasme A. yra tolygus irracionaliz-mui. Pozityviai A. vad. pabrėžimas, kad tiesa turi būti gyvenama, o ne tik pažįstama. Pagal tai kasdieninėje kalboje A. suprantamas kaip veiklus reiškimasis apskritai. A. literatūroje reikalauja, kad ji būtų literatūriškai ir visuomeniškai aktyvi. Visų pirma A. pasireiškė Vokietijoje, H. Pfemfertui pradėjus 1910 leisti aktyvios literatūros ir radikalaus visuomeniškumo žurnalą Die Aktion. Vienas žymiausių vok. A. teoretikų Liudvikas Rubiner (1882—1920), formulavo A. principus. Prie vokiečių aktyvistų buvo prisidėję: J. Becher, Fr. Werfel, Max Biod, V. Hasenclever, H. Mann, T. Daebler ir kt. Literatūrinis A. Lietuvoje buvo pasireiškęs soc. jaunimo žurnale Aušrinėje, vėliau kiek aiškiau formuluotas Audroj (K. Lino Menas ir gyvenimo konstrukcija).

Aktyvus mokamasis balansas ž. Mokamasis balansas.

Aktyvus prekybos balansas ž. Prekybos balansas.

Aktorius specifinis teatro kuriančiojo kolektyvia dalyvio pavadinimas; vaidintojas, asmuo, dalyvaująs teatriniame darbe, vaidinąs scenoje (dramos, komedijos, operos, baleto ir kt. veikaluose) kurį nors vaidmenį.

Aktualiosios Informacijos sieninis savaitraštis, vėliau rotatoriumi Lietuvių Komiteto leistas nuo 1945 VI 8 ligi 1949 I 26 pradžioje Rotenburgo stovykloje, vėliau Hassendorfo, Doerverdeno, Seedorfo, Sta-des, Dedelstorfo ir Diepholzo stovyklose. Redagavo S. Narkeliūnaitė, vėliau L. Pilipavičius. Išleista 1083 Nr. Sustabdytas DPACS įsakymu.

Aktualių žinių Biuletenis savaitraštis J. Cicėno redaguotas ir rotatorium leistas Haffkrugo (Vokietija) lietuvių stovykloje nuo 1945 VI 25 ligi 1947 I 1.

Aktualizmas (lot.) 1) filosofijoj metafizinė linkmė, pagal kurią būtis nėra rimtyje esanti tikrovė, o nuolatinis keitimasis bei kūrybinis vyksmas (Heraklitas, Plotinas, Hegelis, Bergsonas); 2) psichologijoje pažiūra, neigianti sielos substancialumą, laikydama sielą tik paprasta psichinių reiškinių suma. Mūsuose ji susilaukė aštrios kritikos iš R. Bytauto.

Aktualizuoti tolygu realizuoti, įvykdyti, paversti tikrove.

Akula ž. Ryklys.

Akumuliacija (lot. accumulo, renku į krūvą) 1) kapitalų K. Markso iškelta teorija, kad kapitalas, gamybos priemonės, vis labiau ir labiau susirenka į mažesnio savininkų skaičiaus rankas, o tai parengia kapitalų nusavinimo galimumą.

2) A. geologijoj, krovimiasis ant žemės į vieną vietą įvairios medžiagos, veikiant upėms, ledui, vėjui ar jūros bangoms. ž. Denudacija.

Akumuliacijos terasa dabartinė upių terasa, kuri susidariusi jenose upių vagose, pagrindinį žemės sluogsnt vandeniui iš-graužiant ir naujos (smėlingos) medžiagos užnešant.

Akumuliatorius prietaisas ar įrengimas surinkti energijai, kuri galima sunaudoti kitu laiku ir kitoj vietoj. Hidraulinis A., prietaisas su hidrauliniu perdavimu, pakeldamas didelius svorius maža jėga, surenka energijos atsargą, kuri galima sunaudoti per trumpą laiką intensyvaus darbo pavidalu. Naudojamas daugiausia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai