Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/157

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Naujienos (iš viso 10 savaitinių numerių). 1945 dar leisti Dienos įvykiai, Radijo Žinių Biuletenis, 1946—1947 humoro laikraštėlis šiukšlynas. 1945, 1947 ir 1948 išsp. 3 knygos. 1945—1949 veikė 4 skyrių prad. mokykla su vedėja Ališauskiene. 1946 pradžioje atidaryta Dr. J. Basanavičiaus vardo progimn., pradžioje 3, paskiau 6 klasių. Jos direkt, buvo P. Tamulionis, paskiau dr. Juozas Januškevičius. Suaugusiems šviesti dirbo šoferių, elektromonterių (elektro-taisių), dažytojų, braižytojų, anglų kalbos, moteriškųjų drabužių siuvimo ir kirpimo, radijo technikų kursai. (Nuo 1947 buvo vienuolės A. Balčiūnaitės vadovaujamas vaikų darželis. B. gimė Stp. Sodeikos vedamas Lietuvių Tautinis Ansamblis, paskiau išsikėlęs į Wiesbadeną, iš ten į Seligenstadtą. Ansambliui išvykus, J. Paplauskas organizavo mišrųjį chorą, dalyvavusį ir 1946 dainų šventėje Würzburge. Kurį laiką darbavosi J. Jagėlos vedamas scenos vaidintojų kolektyvas. Nuo 1947 pradėjo įdarbį skautai ir ateitininkai.

Bamberger Ludwig (1823—1899) žydų kilmės vokiečių politikas. Radikalios linkmės Mainzer Zeitung red., dalyvavo 1848—1849 revoliucijoj, pasmerktas mirti, išbėgo užsienin, kur gyveno ligi 1866 amnestijos. 1871— 1893 reichstago narys (iš pradžių kaip nacionalistas liberalas, nuo 1884 kaip laisvamanis). Kovojo su Bismarcko protekcine ūkio politika, bet drauge ir su socialistais, gindamas ūkinį liberalizmą. Jo Gesammelte Schriften išl. 1894 — 1898, Errinnerun-gen 2 t. 1899.

Bambininkai Alytaus aps. k., 5 km nuo Simno. Prie jo 1863 VIII 5 Glebo vadovaujamas 500 sukilėlių būrys susidūrė su rusų pulk. Artemjevo vedama rusų kariuomene. Glebo būrys buvo išblaškytas.

Bambino (it. kūdikis) italų vardas Kūdikėliui Jėzui mene. Šiuo vardu vadinamos ir Kūdikėlio Jėzaus statulėlės, nuo Kalėdų ligi Trijų Karalių statomos bažnyčiose. Iš jų ypač gerbiama XVI a. iš Getsemano medžio išdrožta statulėlė, laikoma Santa Maria Aracoeli bžn. Romoje. Esą, prie jos daug stebuklų įvykę.

Bambizas, arba bambiza (lenk. bombiza, bambiza) yra liaudinis ev.-reformatų ir liuteronų bei jų kunigų pavadinimas pašiepiamąja prasme. Žmonių kalboje vietomis šitaip dar yra vadinamas ir pasninkų ne-laikytojas. Tą žodį tikybinių sąspyrių metu, XVIII a., pirmieji yra paleidę jėzuitai, to žodžio darybai pavartodami santrumpą X ( t. y. ks., lenk. ksiądz „kunigas”) ir kai-kuriuos lotyniškus žodžius su galūne x (pvz., bombyx). Dabar šio žodžio niekinamoji reikšmė, daugiau ar mažiau pakitusi, daug kur tebėra išlikusi ligi šių dienų. Bet vietomis jos niekinamumas jau yra nublankęs ir beveik nebejuntamas.

Apie Biržus ir Joniškėlio vi. švobiškio bžnk., kur yra ev.-reformatų, liudininkų liudijimu, jau prieš 40—50 metų yra pradėjęs dilti nereikalingas žodis B., ilgainiui beveik visiškai išnykdamas, tolerancijai lietuviuose vis labiau įsigalint. Gi kitose Lietuvos vietose, kur ev.-reformatų nėra, B. žodis yra įgijęs kitą reikšmę, taikant jį vaikams bei subarant šiuos už perdidelį išdykavimą ar lindimą į akis.

Dėl to žodžio pavartojimo savo eilėraštyje Numirė Palšis (išsp. 1814) A. Strazdas buvo evangelikų kunigo M. Ceraskio 1818 IX 17 įskųstas Vilniaus vyskupijos oficiolui Ci-vinskui, o šiam patarus, .1819 II 23 Vilniaus vyskupijos katalikų konsistorijai, šiai pareikalavus, 1819 VII 10 Strazdas iš Subačiaus nusiuntė konsistorijai humoristinį pasiaiškinimą, aiškindamas B. žodžio kilmę iš Bonzos ir iš Belzebubo, o Palšį iš graikų deivės Pallados. 1820 III konsistorija už reformatų įžeidimą nubaudė Strazdą 3 dienas rekolekcijų. Tik po trijų mėnesių Kupiškio dekanato klebonams pavyko Strazdą surasti ir skirtąsias rekolekcijas priversti Kamajuose atlikti.

Pravardžiavimas B. bus iš Lenkijos Lietuvon atėjęs, ir bus buvęs paleistas iš dalies kaip ir atsakymas į visą eilę tuo laiku paleistųjų iš reformacijos šalininkų pusės katalikų ir ypač jėzuitų pravardžiavimų.

Bamblys 1) (lot. Notus) augalo stiebo ar auglio vieta, kur prisegti lapai. B. vartojamas žolinei augalijai, o medinei augalijai (medžiams) sakoma mazgas. B. dažnai esti

Bambergo raitelis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai