Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/168

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


prawa wilenska 1919, Pilsudczycy 1921. Apysakos: General Barcz 1923, Czarne

skrzydla 1928, Wakacje moich dzieci 1924, Miasto mojej matki 1925—1927, Mateusz Bigda 1933, Lenora ir kt. Lenkų literatūros akademijos narys.

Banidtkie 1) Jerzy Samuel (1768— 1835) iš pirmųjų lenkų bibliografų, sulenkėjusios vokiečių šeimos kilimo. Nuo 1811 Krokuvos akademijos bibliotekininkas. Išsp. Histarja drukarn krakowskich 1815, His-torja biblioteki ųniwersytetu jagiellonskie-go 1821, Historya drukarn w Krolewstwie Polskiem i Wielkiem Księstwie Litews-kiem 1826.

2) Jonas Vincentas (1783 •— 1846) J. S. B. brolis, rašęsis B.-Stęžynski. 1816— 1831 Varšuvos univ. prof. Išsp. Ius culmen-se 1814, Martini Gaili chronicon 1824, Historya prawa polskiego 1850 (išl. jam mirus).

3) Kazimieras Vladislovas (1813 -1876) J. V. B. sūnus, lenkų numizmatikas, savo veikale Nnmizmatyka krajowa 1837— 1840 lietęs ir Lietuvos numizmatikos klausimus.

Bandung, Bandoeng Indonezijos mst. v. Javoje 800 m nuo j. 1. 200.000 gyv. (1950). 1920 įsteigta augštoji technikos mokykla. Išvežama arbata, kava, cukrus.

Bandūra (gud., lenk., ukr. bandūra iš lot. -gr. pandura — gitara) styginis muzikos instrumentas, paplitęs ypač rytų kraštuose. Apie XV—XVI a. pateko į Ukrainą, pakeitęs čia senesnę kobzą (dūdą; mūsų Labanoro dūda), ir virto čia mėgiamiausių ukrainiečių instrumentu. B. yra ovali su iškilia apatine ir lygia viršutine lenta, kurioje yra apskritos skylutės. Prie trumpo kaklelio yra pritvirtintos šešios stygos, o kitos šešios viršutinėje lentoje. Garsas gaunamas pirštais arba kauliukais stygas paliečiant. Senesnieji B. turėjo 15 stygų ir dar 7 viršutinės lentos šonuose.

Bandūristas Ukrainoje skambinąs bandūra giesmininkas. XV—XVI a. bandūrai kobzą pakeitus, B. tebebuvo vis dar kobzariu vadinamas. Bandūra prisitardami, B. kazokų žygiuose giesmėmis kėlė jų nuotaiką. Kiekvienas kazokų viršininkas sau laikė B. XVI a. pabaigoje garsėjo pabėgusio į kazokus lenkų didiko S. Zborovskio B. Dlugo-rai. Zborovskio pavyzdžiu XVII—XVIII a. nuėjo Ukrainos ir Lenkijos ponija. XVIII a. antroje pusėje B. buvo. čia keičiami teorba-nistų, betgi kuriais ir B. nekartą buvo vad. XVIII a. B. iš Ukrainos pateko į Rusijos caro ir didikų rūmus. Carės Elzbietos Pet-rovnos meilužis (vėliau ją vedęs) Ukrainos kazokas Aleksas Rozum (vėliau virtęs gro-vu Razumovskiu) kurį laiką buvo jos laikomas oficialių B. Pačioje Ukrainoje XVIII a. B. dažnai būdavo kazokų kurstytojai ne tik prieš lenkų ponus, bet ir prieš rusų valdžią. Ilgainiui B. virto elgetaujančiais muzikantais, dažnai turinčiais savo bendrijas (arteles), net sutartinę kalbą, kurių Aleksandro III ir Mikalojaus II valdžia privengė ir draudė bandūras vartoti.

Bandurski Vladislovas (1885—1932 Vilniuje) lenkų bažnytinis ir politinis veikėjas. Nuo 1906 Ukrainos Lvivo sufraganas ir vyskupas in partibus infidelium. 1920 drauge su Želigovskio gaujomis atvyko į Vilnių. Paskirtas lenkų kariuomenės vyskupų, ypač Vilniaus krašte palaikydavo lenkų akciją, labiausiai prieš lietuvius nukreiptą. Rašė lenkų kalba asketinius veikalus, kurių Naujas šv. Jėzaus Širdies mėnuo 1929 išl. ir lietuviškai.

Bandvikis (Onobrychis) ankštinių (Le-guminosae) šeimos augalų gentis. Apie 100 rūšių. O. viciifolia Scop. yra sėjamasis B.— pašarinė žolė, ypač daug auginama p. Prancūzijoje ir ten vad. esparcette (Onobrychis Sativa).

Bandzevičius Eugenijus (g. 1907 XII 20 Ostrove, Rusijoje). Kaune baigė 6 gimn. klases ir 1925 valstybės teatro baleto mokyklą. 1925 — 1944 Kauno valstybinio teatro baleto solistas ir baletmeisteris, šokęs 28 baletuose ir per 30 operų. Tremtyje Augsburge 1947 statė baletą Coppelia. 1949 atvykęs į JAV, buvo Lubbocke, Texas Larrymore šokių studijoje baleto mokytojas. Nuo 1952 X ten pat isteigė savo baleto studiją.

Banelis Stasys (g. 1897 VIII 3 Panevėžio aps. ir vi. Vilkapievių k.) savanoris kūrėjas ir savivaldybininkas, nuo 1930 tarnavęs Panevėžio aps. valdyboje ir nuo 1932 Panevėžio mst. savivaldybėje. Įvairias pareigas ėjo savanorių-kūrėjų, šaulių ir ugniagesių organizacijose, 1938—1940 buvo Liet. ugniagesių centro tarybos nariu. Taip pat dalyvavo ir Panevėžio ūkinėse įstaigose (ūkio dr-joje ir ūkio Banke). 1924—-1935 Panevėžio Kraštotyros dr-jos muzėjaus vedėjas. Okupaciniais metais mokamai dirbo rezistencinį darbą. Tremtyje dalyvavo Vokieti-ios Augsburgo-Haunstetteno tremt. stovyklos komitete 1945—1946. Dabar Toronto Liet. namų v-bos vicepirm. ūkio reikalams. Nuolatinis Panevėžio Balso ir Mūsų Krašto bendradarbis 1924—1931, taip pat dienos klausimais rašė Liet. Aide, Trimite, Savivaldybėje.

Baner, Banner Johann (1596-1641) danų kilmės švedų generolas, iš žymiausiųjų 30 metų karo vadų. Pasižymėjo Gustavo Adol-

E. Bandzevičius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai