Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/185

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Barabinsk Sibiro mst. Barabos apyg. 302 km nuo Novo Sibirsko, 15.000 gyv. B. apyg. 99.000 km2, ligi 500.000 gyv. (1950). Tarp Omsko, Tomsko, Tarsko, Novo Sibirsko apygardų. Daug sūriųjų pelkių ir ežerų.

Baracoa r. Kubos uostas. 6500 gyv. (1950). B. yra 151.2 įst. seniausias Kubos mst. Ligi 1522 buvo kolonijos sostinė.

Barącz 1) S ado k C1814—1892) v. Ukrainos lenkų armėnas, kun. dom., istorikas. Jo veikalai: žywoty slawny,ch ormian w Polsce 1856, Rys dziejow ormianskich 1869, Rys dziejow zakonu kaznodziejskiego w Polsce, 2 t. 1860—1865 ir Pomiętnik WW. OO. Bernardynow w Polsce 1874. Paskutiniuose dviejuose yra daug žinių apie Lietuvos domininkonus ir pranciškonus.

2) Tadeusz (1849-1908) armėnas, lenkų skulptorius. Jo darbo Lvive Jono Sobieskio paminklas, Ševčenkos, Lenartovičiaus biustai. Paruošė A. Mickevičiaus paminklo projektą.

Baradeus, Baradai, gr. Zanzalos, Jokūbas (m. 578) Sirijos vienuolis, nuo 543 Edessos vyskupas, atnaujinęs Sirijoje monofizitų sektą. Elgeta apsirengęs (sirų burda, arab. barodai — apsiaustas; nuo to gavęs tokią savo pravardę), per keliasdešimt metų jis skleidė monofizitizmą Sirijoje, Egipte ir Abisinijoje. Nuo jo Sirijos, o vėliau ir visi monofizitai ėmė vadintis jokūbiečiais-jokū-bėnais-jakubitais.

Baradla, kitaip Agtelek, š. Vengrijos vietovė Borozodo apylinkėje, prie kurios yra 6 km ilgio stalaktitų ola, kur nuo seniausių laikų slėpdavosi plėšikai ar pabėgėliai. Joje randama įv. archeologinių radinių.

Baraga Fridrikas (1797—1868) slovėnų kat. kunigas, nuo 1830 misininkas JAV šiaurėje ir Kanadoje. Odžibvėjų ir kt. indėnų tarmėmis parašė maldaknygių ir kt. tikybinių knygelių. Angį. parašė odžibvėjų kalbos gramatiką (A Theoretical and Prac-tical Grammar of the Ojibwa language 1850) ir žodyną (Grammar and Dictionary of the Ojibwa language 1878—1882), slovėniškai š. Amerikos indėnų istoriją 1837, išleistą ir vokiečių bei prancūzų kalbomis.

Baraguay d’Hilliers 1) A c h i 11 e (1795— 1878) prancūzų maršalas. 1812—1813 Napoleono žygių dalyvis. 1830, 1836 ir 1841-1844 pasižymėjo Alžire. 1847 vyr. pėstininkų inspektorius. 1848 konstituantos narys, greitai virtęs bonapartistu. Dalyvavo 1851 XII 2 perversme, suteikusiame Liudvikui Napoleonui Bonapartei Prancūzijos valdžią. Krymo kare su rusais vadovavo 1854 prieš Rusiją į Baltijos jūrą nusiųstai prancūzų kariuomenei ir paėmė Bomarzundo tvirtovę Alandų salose. 1859 įveikė austrus ties Montebello, Malegnano ir Solferino vt. Italijoje.

2) L o u i s (1764-1812) prancūzų generolas, Achillo tėvas. Pasižymėjo respublikos karo žygiuose, buvo numatytas karo minis-teriu, bet už generolo Custine gynimą 1793 —1794 buvo kalintas. Vėliau dalyvavo visuose Napoleono žygiuose. Ypač pasižymėjęs 1805 kautynėse ties Austerlitzu. 1812 buvo Berlyno gubernatorius.

Barahona de Soto Luis (1548—1595) ispanų gydytojas, poetas, išgarsėjęs savo poema Las Lagrimas de la Angélica 1586, savotišku Ariosto veikalo Orlando Furioso tęsiniu. Antroji šios poemos dalis buvo laikoma žuvusia, bet kaikurie jos fragmentai identifikuoti ir 1890 išl. dialoguose Diálogos de la montería, kurių autorius nežinomas. Cervantes laikė B. žymiausiu ne tik ispanų, bet ir viso pasaulio rašytoju. Šią hiperbolinę panegiriką visdėlto pateisina autoriaus poetinės vaizduotės jėga.

Barakanas (ar. barrakan, vi. barracanus, vok. Barchent) stora vilnonė medžiaga (kur metmenys dukart storesnį už ataudus), vartojama ypačiai sijonams ir žinoma Lietuvoje XVII a.

Barakas (pr. baraque, it. barraca) vieno augšto laikinis pastatas apgyvendinti kar-mečiu kareiviams ar belaisviams, epidemijų metu ligoniams ar šiaip darbininkams prie laikinių darbų. Dažniausiai B. daromi iš atskirų dalių, kurios gali būti lengvai išmontuojamos ir reikale kitur parvežamos.

1945—1949 tokiuose B. daug kur buvo apgyvendinti lietuvių ir kitų tautų tremtiniai vak. Vokietijoje, pvz. Augustdorfe, Diepholce,- žodžiu po visą Vokietiją, Austriją ir kt. kraštus. Būdingiausia tokių barakinių stovyklų buvo Seligenstadte, kur vėjo perpučiamuose pastatuose mūsų žmonės gyveno 5 metus. 1946 Hamburge įsteigtas Pabaltijo universitetas tada dirbo tokiuose gyventi netinkamuose B., kad net atsirado posakis, jog lietuvių profesūra ir studentija persikėlė iš Vilniaus baroko į Hamburgo barakus. Pradėjus tremtinius iš Vokietijos į kitus kraštus leisti, ir ten, pvz. Belgijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Australijoje, Kanadoje ir kt„ jie taip pat daugiausia barakuose buvo apgyvendyti.

Barakuda žuvis. ž. Kefales.

Baranauskas (pats dažniau pasirašinėjo Baranovskas; kaimynai vadino ir Bara-naucku, nors dažniausiai tik Baronu) Antanas (1831 I 5/17 Anykščių Jurzdike — 1902 XI 13/26 Seinuose ir palaidotas katedros bažnyčioje) vyskupas, poetas, kalbininkas. B. šeima sakėsi kilusi iš bajorų, kurie, caro vyriausybei pradėjus bajorus varyti iš karališkųjų žemių, įsirašė karališkaisiais valstiečiais ir tuo būdu liko prie žemės. Jono ir Teklės Povilonytės sūnus B. 1839 drauge su tėvais išsikėlė į Anykščių Užupiečių (trm. Ažupiečių) sodžių. Iš mažens mėgdavo dainas dainuoti, bet dėl negražaus balso buvo pravardžiuojamas Jurkštu, o dėl vieno iš

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai