Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/194

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ligi XIX a. pradžios gera jūrų piratų slėptuvė.

Baratašvili ,Nikolos (1816—1845) gruzinų kunigaikštis, poetas romantikas, rašęs By-rono ir Lermontovo įtakoje. Žinomoji poema Bedi kartlisa (Gruzijos likimas) ir ypač Merani (žirgas). Jo visi kūriniai išl. 1875 ir pakartotinai 1922. Rusų vertimas 1922.

Baraterija (sen. pr. barat — melas, apgaulė, iš čia it. baratteria) jūrų prekybinėje teisėje laivo kapitono ar įgulos tyčiomis ar apsileidus padaryti nuostoliai laivo ar jo krovinių savininkui. Nuo B. reikia skirti nuostolius, atsiradusius dėl nenumatytų atsitikimų ar dėl gamtos jėgų (ž. Avarija). Civilinis atsakingumas dėl B. atitenka nuostolius padariusiajam asmeniui. Be to, numatomas ir baudžiamasis atsakingumas. Laivo kapitono atsakingumas įv. valstybėse nėra vienodai nustatomas. Daugumoje valstybių jis yra atsakingas dėl įvykusių nuostolių, jei neįrodo, kad jie įvykę be jo kaltės (tai objektyvus principas, galiojąs Prancūzijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Italijoje). Kitur kapitono kaltė yra būtina sąlyga, kad jis galėtų būti laikomas atsakingas (tai subjektyvus principas, galiojąs JAV, Anglijoje, Vokietijoje).

Baratieri Oreste (1841—1901) italų generolas, 1860—1866 Garibaldi žygių dalyvis, nuo 1876 parlamento atstovas, nuo 1891 Eritrėjoįs gubernatorius. 1894—1896 kare prieš Etiopiją po pirmųjų laimėjimų susilaukė prie Aduos lemiamo pralaimėjimo. Dėl to kariuomenės teismo buvo teisiamas, bet išteisintas. Sau pateisinti išl. Memorio d’ Africa 1897.

Baratiné prekyba (it. baratto iš gr. prat-tein — prekiauti) mainų prekyba, mainikavimas.

Baratynskij, Boratynskij Evgenij (1800— 1844) rusų romantikų poetas, tobulos formos melancholiškas lyrikas, kilęs iš senos lenkų giminės, persikėlusios Rusijon XVII a. Susipažinęs su Delvigu, Puškinu ir artimu jiems poetų būreliu, pradėjo rašyti 1819 elegijas, madrigalus, epigramas, savo kūryboje reikšdamas Weltschmerzo nuotaikas. Jo garsiausios poemos: Edą ir Piry 1826, Bal 1828, iNaložnica (Cyganka) 183,1. Kritiko Bielinskio nepalankiai sutiktas, buvo ilgam užmirštas, kol rusų simbolistai vėl iškėlė jį aikštėn, skirdami šalia Puškino ir Tiutčevo. Pilnas jo raštų rinkinys išl. 1914— 1915.

Baratpur Indijos valstybėlė š. Radžputa-noje. Ligi 2000 km2 ploto, ligi % mil. gyv. Sostinėje B. a. 40.000 gyv. Iš Zambharos ež. gaunama druskos, kurios prekybos centras B. miestas.

Baraukos miškas Zarasų aps. Dusetų vi. Kartu su Šlapės mišku 330 ha ploto. Auga įv. amžiaus III augštumo lapuočiai. Dirva priesmėlio, vietomis priemolio.

Barauskas 1) Kazimieras (g. 1904 III 28 Panevėžio aps. Ramygalos vi. žudžių k.) kunigas žurnalistas. 19.18 Panevėžio gimn., 1922 Žemaičių kunigų, sem., įšv. kunigu 1929, VDU bažnytinės teisės licenciatą gavo 1930. Vikaravo ir kapelionavo įv. vietose, kol 1938 buvo paskirtas Katalikų Spaudos Biuro direktoriumi ir 1939 Mūsų Laikraščio redaktoriumi. Spaudoje bendradarbiauja nuo 1927, 1938 suredagavo knygą Krikščionybė Lietuvoje. Per pirmąjį bolševikmetį atvykęs į JAV, dirba Draugo redakcijoje. Atskirai išl. Bolševizmo siaubas Lietuvoje 1941 ir Tremtinio pergyvenimai 1943.

2) Kazimieras (g. 1907 XII 30 Panevėžio aps. Pumpėnų vi. Stanionių k.) žurnalistas, rašytojas. 1929 baigė Panevėžio gimn., 1933 baigė klausyti VDU hum. mokslų fak. Nuo 1926 eilėraščiais, trumpais prozos bandymais ir straipsniais bendradarbiavo Panevėžio Balse, Kultūroje, Socialdemokrate, Žaizdre, Vaire, Liet. Aide. 1943 —1944 Ateities dienraščio red. sekretorius. Nuo bolševikinės okupacijos pasitraukęs iš Lietuvos, 1944 Tilžėje dirbo Ateities, paskiau Berlyne Lietuvių redakcijose. 1945 redagavo rotatoriumi Nemuno Aidą Neustadte (Hol-stein). Pats vienas ir su kitais Vokietijoje ir Anglijoje organizavo šiuos liet. laikraščius: Pašvaistę, Manchesterio Apygardos Žinias, Skersvėjį, Akirati, Pradalgę. Tremtyje būdamas, bendradarbiavo Gintare, Mūsų Viltyje, Tėviškės Žiburiuose, Laisvės Varpe, Tremtyje, Dirvoje, Darbe, Britanijos Lietuvyje, Santarvėje, pasirašydamas daugiausia K. Barėnu. Išvertė J. Steinbecko Tarp pelių ir vyrų, J. Hiltono Sudie, pone Čipse, W. Faulknerio Intruder in the Dust. 1953 Tremtis išleido B. apysakų rinkinį Giedra visad grįžta. 1948 persikėlęs į Angliją, B. aktyviai dalyvauja liet. visuomeniniame gyvenime. Manchesteryje organizavo D. Britanijos Lietuvių Sąjungos skyrių, o 1949—1950 buvo tos s-gos centro valdybos narys.

Barauskis (Borovskis) 1) Edvardas (1835—1894 II18) Žemaičių vyskupijos prelatas. Baigė Varnių sem. ir .1863 Petrapilio dvas. akad. 1863 įšv. kunigu. 1863 rusų valdžiai suėmus ir ištrėmus kun. Klemensą Kairį, B. jo vietoje buvo paskirtas Kauno gimnazijos kapelionu. Paskiau vysk. Valančiaus sekretorius ligi 1875, taip pat pavys-kupio A. Beresnevičiaus sekretorius. Vysk. Paliulionfe paskyrė jį seminarijos prokura-

K. Barauskas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai