Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/203

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Barcelonos konferencija buvo sukviesta 192,1 III 10—IV 24 vykdant Tautų Sąjungos pakto 23 str. įrašytą pasižadėjimą imtis priemonių susisiekimo ir tranzito laisvei laiduoti. Joje dalyvavo 44 valstybių atstovai, Lietuvai atstovavo V. Sidzikauskas. B. K. priėmė: 1) taisykles bendrosioms susisiekimo ir tranzito konferencijoms organizuoti, 2) tarptautinių susisiekimo ir tranzito konferencijų reglamentą, 3) konvenciją ir statutą dėl laivybai tinkamų tarptautinio intereso vandenų režimo, 4) pridedamąjį protokolą prie konvencijos dėl laivybai tinkamų tarptautinio intereso vandenų režimo, 5) deklaraciją apie teisę į vėliavą valstybėms, neturinčioms jūros kranto, 6) rekomendacijas dėl tarptautinio geležinkelio režimo, 7) rekomendacijas dėl uostų, pavestų tarptautiniam režimui.

Barcewiez Stanislaw (1858—1929) lenkų smuikininkas. 1876 baigęs Maskvos konservatoriją, koncertavo v. Europos ir Skandinavijos kraštuose, 1900 ir Lietuvoje (Kaune ir Vilniuje). Nuo 1885 pirmasis smuikininkas Varšuvos operoje ir nuo 1893 operos dirigentas. Drauge dėstė Varšuvos konservatorijoje ir 1910—1919 buvo jos direktorius.

Barcihanas (turkmeniškai) vėjo supūstos puslankiu slenkančios smėlio kopos Turkestano (v. Azijoje) dykumose. B. augštis siekia daugiau kaip 100 m.

Barclay 1) Alexander (1475—1552) anglų poetas, vienuolis, anglų kalba perdirbęs S. Branto satyrą Narrenschiff — Ship of fools 1509. Kitas jo žymesnis kūrinys — italų pavyzdžiu parašytos Eclogues 1513 (išsp. 1548).

2) John (1582—1621) škotų poetas lotynų kalba. Gimęs ir augęs Prancūzijoje, su jėzuitais susikivirčijęs, 1603 išsikėlė į Angliją, kur Euphormio slap. 1604 išl. satyrinę poemą prieš jėzuitus Satyricon. Šiems atsikirtus, išleido antrąją poemos dalį, 1610 perdirbtą į Apologia Euphormio-nis. Nuo 1615 gyveno Romoje, kur parašė savo žymiausiąjį kūrinį, satyrinę poemą Ar-genis (išsp. 162.1).

3) Robert (1648—1690) škotų kvake-ris. Keliaudamas po Škotiją, Angliją, Olandiją ir Vokietiją, padėjo W. Pennui platinti kvakerių propagandą. 1676 išl. Theologiae verae christianae apologia, kuri kvakeriams liko pagrindine jų mokslo apologija.

4) William (1541—1605) Johno (2) tėvas, škotų teisininkas, 1573 išsikėlė į Prancūziją, kur baigė teisių mokslus. Nesutikdamas su jėzuitais, 1603 buvo pasitraukęs Anglijon, bet karaliaus Jokūbo I spiriamas katalikybės atsisakyti, nesutiko ir grįžo Prancūzijon. Išsp. De regno et rega-li potestate 1600, De potestate papae 1607. 1609 X 9 dekretu jo veikalai buvo įtraukti į Index librorum prohibitorum.

Barelay-de-Tolly Mykolas (1761 XII 27 Pamūšyje Žemaitijos link, kur jo tėvas, kilęs iš škotų giminės Pabaltijo vokietis, turėjo dvarų — 1818 V 26 Įsrutyje pakeliui iš Rusijos į v. Europos kurortus), rusų feldmaršalas. 1765 nuvežtas Petrapilin, 1769 prirašytas kariuomenėn, dalyvavo turkų (1788—1789), švedų (1790), lietuvių (1794 Vilnių imant, sumušė Grabauskį ties Gardinu), prancūzų (1805—1807, jau generolas), vėl švedų (1808 — 1809; perėjo Botnijos įlanką ledu ir tuo nulėmė karą) karuose. 1810 krašto apsaugos ministeris. Kare su Napoleonu, likdamas ministeriu, vadovavo 1 vakarų armijai, paskiau visai kariuomenei. Carui Aleksandrui I patvirtinus jo gynimosi planą, jis traukėsi į Rusijos gilumą, bet, karininkams ėmus bruzdėti ir įtarti jį kaip nerusą; vyriausiu kariuomenės vadu caras paskyrė Kutuzovą, kuris, nusileisdamas bendrai nuomonei, susikovė su prancūzais ties Borodino (čia B. pasižymėjo, vadovaudamas dešiniajam sparnui), bet vėliau vykdė B. atsitraukimo taktiką. Napoleonui gavus iš Rusijos trauktis, 1813 B. paskirtas 3 armijos, paskiau rusų ir vokiečių armijos vadu, paėmė Torną (ant Vyslos), pasižymėjo ties Bautzenu, Leipcigu ir kitur, pagaliau ties Paryžiumi, už kurį pakeltas feldmaršalu. Po karo paskirtas .1 armijos vadu, kuri, grįžus Napoleonui iš Elbos, buvo nusiųsta į Prancūziją ir dalyvavo Waterloo kautynėse.

Barcus-Laurynavičiūtė Sofija (g. 1898 II 15 Užventyje, Šiaulių aps.). Atvykusi j JAV, baigė vidurinį mokslą ir muzikos mokyklą (Columbia School of Music). Chicagoje aktyviai veikusi 1916 — 1921 lietuvių jaunimo dramos būrelyje, 1919 SLA kuopos pirmininkė, vėliau BALF apskr. pirmininkė ir organizatorė, nuo 1942 American Red Cross lietuvių vieneto pirmininkė. Nuo 1932 ligšiol veda Chicagoje lietuvių radio valandą.

Barčaitis Simonas (g. 1895 X 6 Šakių aps. Kidulių vi. Juodupėnų k.) kunigas. Mokėsi Jurbarko progimn., Marijampolės gimn. ir Seinų kun. sem. 1923 įšv. kunigu, vikaravo įv. vietose, 1934 Sudargo klebonas. 1940 bolševikų 8 mėn. kalintas. Vokietijoje pastoracinį darbą dirbo Bavarijos parapijose. Nuo 1950 gyvena Kolumbijoje. Išv. T. Bur-gerio veikalėlį Trys veidrodėliai.

Barčius 1) Antanas (g. 1908 XII 1 Tauragės aps. Eržvilko vi. Bačių k.), žurnalistas. Gimn.baigė Kaune 1927. 1931 — 1936 netituliarinis Italijos Pasiuntinybės

S. Barcus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai