Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/217

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


pia egzotikon: aprašoma Persija, Indija, Meksika, Peru ir kt.; vaizduojami tų šalių papročiai, šventės, medžioklės, ypač įvairios brangenybės, reti metalai, prabanga. Betgi toji B. literatūros egzotika yra stačiai fantastiška, pramanyta taip pat, kaip ir B. gadynėje pamėgtosios pastoralės: Lope de Vegos Arkadija, Tasso Aminta, Guarini Pastor Fido. B. gadynei būdingas palinkimas į grandioziškumą. Menas turįs stebinti savo monumentalumu. Kalbama „augštuoju stiliumi”, veikalas užverčiamas metaforomis, lyginimais, antitezėmis. Tiktai į B. laikotarpio pabaigą, kai viešajame gyvenime vis labiau ėmė kilti miestiečiai, senasis B. stilius pradeda irti: stipriau ima reikštis realizmo motyvai, dažnai artimi ir išdykėlių romanų dvasiai. Tos krypties barokinės literatūros ryškiausias pavyzdys buvo vokiečio Grimmels'hauseno romanas XVIII a. Abenteuerlicher Simplicissimus. Literatūroj barokinis stilius nyko, užleisdamas savo vietą rokoko ir kt. stiliams.

Būdingų B. literatūros bruožų nemaža randame ir ano meto Lietuvos literatūroje lotynų ir lenkų kalba, kuriai .atstovavo daugiausia jėzuitų ir kitų vienuolijų rašytojai savo retoriškuose pamoksluose, panegirikose, mokyklinėse dramose. Poaušrinė-je lietuvių literatūroje charakteringų B. literatūros bruožų randame Vaižganto kūryboje, ypač jo Pragiedruliuose.

H. Cyzarz Deutsche Barockdichtung 1924; K. Vie-tor Probleme d. Barockliteratur 1928; J. Ambrazevičius Vaižgantas; A. Coutinho Aspectos de literatūra barocca 1950.

Baro konfederacija buvo 1768 II 29 Podolės mieste Bare sudaryta karinė ir politinė Lenkijos šlėktos (bajorų) s-ga Lietuvos ir Lenkijos senajai politinei ir tikybinei santvarkai ginti, kraštui iš rusų įtakos išvaduoti ir karaliui Stanislovui Augustui Po-niatovskiui nuo sosto pašalinti. Nepaisant Kamenieco vysk. A. Krasinskio patarimo pirma organizuoti kraštą kovai ir užtikrinti sau prancūzų, austrų, saksų bei turkų palankumą ir pagalbą, B. K. aktas buvo tuojau pasirašytas konfederacijos maršalo Juozo Pulaskio ir hetm. Myk. Krasinskio. Tuo pačiu laiku ten pat Bare buvo sudaryta ir tikybinė šv. Kryžiaus riterių brolija katalikų tikybai ginti. Jos vadas buvo Baro karmelitų vienuolyno viršininkas Morkus Jan-dolowicz, vėliau lenkų literatūroje išidealizuotas kaip Lenkijos atgijimo pranašas „ks. Marek”.

B. K. šūkis „Už tėvynę, tikybą ir laisvę” ilgainiui sukėlė liepsningą patriotizmą nepriklausomybei ginti. Konfederacija greitai augo, ir dalį kariuomenės savo pusėn patraukdama. Karalius pradžioje mėgino ge-

Pažaislio bžn. freska: šv. Pranciškus su angelu

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai