Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/233

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bartolfas 1) iš B o b b i o (Lombardijoje; m. 640), šventasis, kilęs iš stabmeldžių frankų giminės, tapęs krikščioniu įstojo į Luxeuil vienuolyną. Su abatu Atolą atvyko į Bobbio ir čia tapo abatu, kovojo su ario-nais.

F. Carolis Vie de St. Bartulfe 2 leid. 1881.

2) B. iš R en t y, šventasis (m. 705), kilęs iš vokiečių pagonių šeimos, nuvyko į Therouanne (Belgijoje), pasikrikštijo dr tapo grafo Wambuto ūkvedžiu. Grafas pastatė bažnyčią ir vienuolyną, kurio abatu buvo paskirtas B. Jo gailestingumui vargšams paminėti, kasmet mirties metinėse prie B. karsto išdalinama 1000 duonos kepalėlių.

Acta Sanctorum Belgii 1789; L. van der Essen Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints de l’ancienne Belgique 1907.

Bartoli 1) Adolfo (1833 — 1894) italų literatūros istorikas, rūpinęsis senosios italų literatūros kūrinių kritišku leidimu ir metodišku jų tyrinėjimu. Be kitų studijų, išl. Storia della letteratura italiana, 7 t. (ligi Petrarkos, 1878—1883).

2) Daniello (1608—1685) italų jėzuitas rašytojas, tipingai įkūnijęs baroko stilių hiperbolių bei metaforų gausumu ir kalbos dirbtiniu pompastiškumu, ir užtat vadinamas „prozos Marino”. Žymiausias jo darbas yra savojo ordino istorija 1653—1673.

Bartolini Lorenzo (1777—1850) italų skulptorius. Studijuodamas Paryžiuje ir padaręs iNapoleono biustą, Napoleono buvo paskirtas skulptūros mokyklos Carraroje Italijoje vedėju. Sukūrė Byrono, Rossinio, Cherubinio, Thiers’o ir kt. biustus.

Bartolomaei (Bartolomei) italų giminė, nuo XVI a. Austrijoje suvokietėjusi ir XVIII a. įsigyvenusi Estijoje.

1) I van as-Jo h a n,n (1813-1870) rusų karininkas, numizmatikas. Dalyvavo Rusijos karuose Kaukaze prieš vietinius gyventojus. Čia surinko didelę Aršakidų ir Sas-sanidų pinigų kolekciją. Išsp. Lettres nu-mismatiques et archéologiques 1859, Collection des monnaies Sassanides 1872.

2) F e d o r a s-T e o d o r a s (1800—1862) sumaskolėjęs Pabaltijo vokietis, rusų kariuomenės karininkas. 1831 sukilime Lietuvoje gvardijos pulkininku kovojo su žemaičių sukilėliais. 1831 III 25/26 puolė sukilusius Raseinius, bet, negalėdamas atsilaikyti prieš Kalinauskio ir Rimkevičiaus būrius, pasitraukė per Jurbarką į Prūsus. Vokiečių praleistas ir nenuginkluotas. Vėliau iš Klaipėdos puolė Palangą ir IV 20, susijungęs su gen. Rennenkampfu, dalyvavo veiksmuose prieš Šiaulius, paskiau nesėkmingai stengėsi atkirsti nuo Prūsijos sienos besitraukiančią gen. Chlapovskio vedamą lenkų kariuomenę. Nuo 1848 Lietuvos Brastos tvirtovės komendantas.

Bartolommeo 1) Fra (1472—1517), vad. Baccio della Porta, italų florentietis tapytojas. Gavo Leonardo da Vinci įtakos. 1500 metė meną, paklausė Savanorolos, ir įstojo į domininkonus. Vėliau, paveiktas Rafaelio, grįžo atgal į meną ir dirbo drauge su M. Albertinelliu. Savo paveiksluose jis išvystė italų renesanso formą, pasižymėdamas šventiška kompozicijos darna, saikingomis spalvomis ir laisvojo judesio figūromis. žymiausi jo darbai Savanorolos portretas, Paskutinio teismo freska (Maria No-vella bžn. Florencijoje), Salvator mundi (Pitti muzėjuje).

2) Ve ne t o (apie 1480 — 1555) italų dailininkas, Bellinio mokinys, vėliau gavęs įtakos iš Milano mokyklos. Pasižymi spalvų darna ir piešinio drąsa. Tik apie 1900 jis buvo rastas autoriumi paveikslų, kurie anksčiau nebuvo žinomi kam priskirti.

Bartoloni Riccardo (1885 VII 12 S. Agata dėl Vagello Italijoje — 1933 X 11 Jeruzalėje) Šv. Sosto nuncijus Lietuvoje. Baigęs gimn. ir atlikęs vienerių metų savanorio karo tarnybą, mokėsi Romoje teologijos ir kanonų teisės. 1909 įšv. kunigu, buvo paskirtas Florencijos kun. sem. kanonų teisės prof., vėliau rektoriumi. 1915—1919 išbuvo karuomenėje karininku, 1919—1922 Šv. Sosto internunciatūros sekretoriumi Venecueloje, 1922—1928 tarnavo Vatikano valstybės sekretoriate kaip Pizzardo bendradarbis. 1927 Lietuvai su šv. Sostu konkordatą sudarius, B. buvo pakeltas tit. La-odicejos arkivyskupu ir 1928 IV 27 paskirtas Lietuvai internuncijum (vėliau nuncijum). Kaunan atvyko 1928 VII 21 ir VII 30 įteikė Lietuvos prezidentui savo kredencialus kaip pirmas Lietuvoje Šv. Sosto atstovas, pareikšdamas „... admiracijos kilnioms heroizmo tradicijoms, kurios supa ir teikia tiek puikaus blizgesio istorijai prakilnios tautos, sunkiu ir audringu krikščionybei istorijos periodu sugebėjusios prieš penkis šimtmečius būti vakarų civilizacijos tvirtove ir barjeru, darant šiai karžygiškų jos sūnų, vedamų jų vadų genijaus, krūtinių priedangą...” Domėdamasis Lietuvos kultūriniu ir religiniu gyvenimu, parodė daug judrumo ir Lietuvos reikalų supratimo. Bet netrukus tarp jo ir Lietuvos vyriausybės iškilo nuomonių skirtumų dėl konkordato taikymo. Dėl šių ir asmeninių priežasčių Lietuvos vyriausybė 1931 paprašė Šv. Sosto B. iš Lietuvos atšaukti. Šv. Sostui nesiskubinant tai padaryti, B. buvo paprašytas apleisti Lietuvą, ir jis 1931 VI 6 išvyko. Lietuvos santykiai su Šv. Sostu nutrūko, ir negreit buvo atstatyti. B. porą metų gyveno Romoje be naujo paskyrimo, ir tik 1933 buvo paskirtas Apaštališkuoju Delegatu Egiptui, Sirijai ir Palestinai, kur po 4 mėnesių Jeruzalėje ir mirė.

Bartolozzi Francesco (1728—1813) italų rėžytojas, nuo 1764 dirbęs Londone karaliaus Jurgio III rūmuose, nuo 1769 Londono karališkosios akademijos narys. 1802 iš-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai