Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/271

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tvarkiams (pvz. prasižengėliams automobilistams, šiaip neprisilaikantiems eismo taisyklių). 1921 vokiečių įstatymas įgalindavo teismą trumpalaikes kalėjimo bausmes visada keisti B., jei šitaip galima pasiekti baudimo tikslo. Lietuvos baudžiamasis statutas numatydavo piniginę B., skiriamą pagrindine bausme, ir B. pinigus, skiriamus pridedamąja bausme. Jos žemiausioji riba buvo 2 lt. 50 et., o augščiausioji 15.000 lt. Daug atsitikimų B. buvo apskaičiuojama ir pagal nusikaltimo objektą. 1924 Lietuvos įstatymas žymiai praplėtė B. vartojimą.

Baudarth Povilas belgų statytojas, XVI a. pabaigoje atkviestas Lietuvon, kur jis padėjo architektui Jonui Bernardinui statyti [Nesvyžiaus (r. Lietuvoje) jėzuitų kolegiją.

Baudeau Nicolas (1730—1792) prancūzų ekonomistas, priklausęs fiziokratų mokyklai. Kviečiamas Vilniaus vyskupo I. Masalskio, 1768 atsilankė Lietuvoje ir, grįžęs Prancūzijon, 1772 išsp. Lettres historiques sur l’état actuel de la Pologne, sur l’origine des ses malheures, kur iškėlė Lietuvos ir Lenkijos politinio (liberum veto) ir visuomeninio gyvenimo (baudžiavos sunkenybė) negeroves ir siūlė valstiečius atleisti iš baudžiavos, bet be žemės. Jo teorinis darbas: Introduction à la philosophie économique ou analyse des États policés 1781.

Baudėjai Alytaus aps. Stakliškių vi. k., kur 1936, kasant B. dvaro tvenkinį, dumble buvo rastas žalvarinių dirbinių lobis, skiriamas apie 500 pr. Kr. laikui. Jis buvo iš įvijinio smeigto, dviejų įvijinių apirankių, kelių gaubtų apskritų plokštelių, mėnulio pavidalo kabučio ir keleto alvo gabalėlių.

Baudelaire Charles (1821—1867) gimęs Paryžiuje prancūzų poetas ir kritikas. Mokslus ėjo Lyono ir Paryžiaus kolegijose. Jaunas įsitraukė į Paryžiaus bohemos gyvenimą. Nuo 1841 pradėjo kurti eilėraščius, bet viešumon anksčiau išėjo su kritikos knygomis: Le Salon de 1845, Le Salon de 1846. B. poezijos knyga Les fleurs du mal pasirodė 1857. Ji sukėlė daug triukšmo ir net susilaukė teismo bylos. Teismas nusprendė iš knygos pašalinti viešąją dorovę užgaunančius eilėraščius ir autoriui uždėjo 300 frankų baudą. B. pirmas išvertė sau giminingo E. A. Poe raštus į prancūzų kalbą, ir dėl to Poe daugiau išgarsėjo Europoje, negu Amerikoje. B. paskelbė bei paliko rankraščiais dar ir šiuos veikalus: Les paradis artificiels 1860, La poésie romantique, Petits poèmes en prose 1869, R. Wagner et Tannhàuser ir kelis t. korespondencijos.

Būdingiausias B. poezijos bruožas yra jo iškeltasis bodesys (pr. l’ennui, angį. spleen), iš kurio, esą, galima išsivaduoti vien kūryba. Ir čia B. gebėjo sujungti kraupumą su ekstaze, nuogą tikrumą su regėjimu ir visa tai pakelti į grynosios poezijos sritį. B. kritikos raštai pasižymi didele nuojauta ir gilumu. Būdamas gyvas, B. didelio garso nepasiekė : jo garbė pradėjo kilti tik praslinkus keliolikai metų nuo jo mirties. Jo poezija ligi šių dienų vis naujai verčiama į kitas kalbas, nagrinėjama. B. poetinis palikimas nėra didelis — jo Les fleurs du mal teturi 152 eilėraščius, bet ta knyga yra veikusi daug poetų, taip pat ir vieną kitą lietuvį poetą. Pilnas B. raštų rinkinys išsp. 1889. Nauja laida nuo 1926.

E. et J. Crépet Ch. B. 1907; W. T. Bandy B. judged by his temporaries 1933; A. Ferran L’esthétique de B. 1933; J.-P. Sartre B. 1947.

Baudin Jean Baptiste Alphonse (1811— 1851) prancūzų revoliucininkas, Saint Simono ir Fourier’o šalininkas. Liudviko Napoleono griežtas priešininkas, teisingai jį Įtaręs siekiant atstatyti monarchiją, šiam 1851 padarius perversmą, B. veltui šaukė prie naujos revoliucijos, ir, pats vienas stojęs ant barikados prieš dvi kareivių kuopas, žuvo.

Baudinys (angį. pendel) pabauda, tokia futbolo žaidimo bausmė. B. priteisiamas žai-dikui, kuris 16 m atstume nuo vartų (jų aikštėje) sąmoningai pavartoja ranką žaidime arba neleistinai žiauriai žaidžia. B. vykdo priešingosios komandos vienas kuris žaidikas. Tuomet vartus gina tik vienas vartininkas, o visi kiti žaidikai privalo išeiti iš vartų aikštės ribų 16 m nuo vartų. Vykdant B., sviedinys padedamas 1,1 m nuo vartų linijos.

Bauditz Sophus (1850—1915) danų rašytojas, novelistas. Išsp. Historier fra Skov-rider Gaarden 51897, Krôniker fra Garni-sonsbyen 1892, Hiortholm 1896, Absalons Brond 1901.

Baudouin (g. 1930) Belgijos karalius, Leopoldo III sūnus. Tėvui atsisakius sosto, 1950 VIII 11 Belgijos regentas, nuo 1951 VII 17 karalius.

Baudouin François (1520—1573) prancūzų teisininkas, teologas ir istorikas, Bourges, Douai, Angers univ. prof. Pradžioje palaikė reformaciją, bet stengėsi hugenotus sutaikinti su katalikais. 1562 raštuose prieš Kalviną aiškiai pasisakė prieš reformaciją, bet ir vėliau atsisakė pateisinti šv. Baltramiejaus nakties žudynes. Henriko Valois buvo pakviestas reformuoti Krokuvos akademiją. Išsp. De legatione polonico oratio 1573, Histoire des rois et princes de Pologne 1573.

Ch. Baudelaire

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai