Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/285

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


5) K a r 1 i s (1835—1905) latvių muzikas kompozitorius ir mokytojas. Nuo 1859 daug metų mokytojavo Petrapilyje ir 1865 išsp. Elemente deutscher Schrift und Sprache. Kaipo kompozitorius ypač latvių gerbiamas kaip latvių tautinio himno ir melodijos autorius — Dievs, sveti Latviju. Parašė kompozicijas Austrą, dainų rinkinį vyrų chorui Lygo, Mortuos plango ir kt.

Baumann 1) Emile (1868-1941) prancūzų rašytojas romanistas, kritikas ir žurnalistas. Vaizdavimo atžvilgiu jis yra realistas; tačiau jį domina ne tik nuoga gyvenimo tikrovė, bet ir tai, ką ji atskleidžia me-tafiziško, kataliko akimis žiūrint. Išsp. romanus: L’immolé 1908, La fausse aux lions 1911, Le fer sur l’enclume 1920, Job le prédestiné 1922, Abel et Cain .1930, L’excommunié 1939. Parašė šv. Pauliaus, Bossuet’o ir kt. biografijas. Liet. išversta jo Ženklas delne 1936.

2) Oskar (1864—1899) austrų geografas, keliautojas. Nuo 1885 tyrinėjo r. Afriką ir ten atrado Kageros ištaką, Manjaro ir Eyasi ežerus. 1896—1899 buvo konsulu Zanzibare. Išsp. Usambara 1891, Durch Massailand zur Nilquelle 1894, Das Sansibar-Archipel 1896—1898.

Baiumbach Rudolf (1840—1905) vokiečių poetas, 80-jų m. mados lyrikas, rašęs bur-šiniais gėrimo ir bastymosi motyvais. Nuolatinėse kelionėse po vidurio Europą, susipažinęs su įvairia tautosaka, naudojo ir jos motyvus savo pasakojimams. Labiausiai žinoma Zlatorog, eine slowenische Alpensage 1877, Wanderlieder aus den Alpen 1883, Erzählungen und Märchen 1889.

Baume Antoine (1728—1804) prancūzų chemikas, išradęs dabar nebevartojamą areometrą (su dviem skalėmis: viena su skysčiu, sunkesniu už orą, antra — su lengvesniu) ir patobulinęs įvairius gamybos procesus, tarp kitų amonio chlorido.

Baumeister Willi (g. 1889) vokiečių dailininkas. 1928—1933 prof. Frankfurte, nuo 1946 Stuttgarto meno akademijoje. Iš vadovaujančių abstraktaus meno atstovų, parašęs Das Unbekannte in der Kunst 1947.

Bäumer Gertrud (g. 1873) vokiečių rašyto» ja ir moterų veikėja. Vadovavusi ilgą laiką tarpkonfesinei vokiečių moterų sąjungai ir buvusi demokratų atstovė reichstage, redagavusi moterų žurnalus, pirmojo vokiečių socialpedagoginio instituto Hamburge steigėja. Išsp. Handbuch d. Frauenbewegung, 5 t., (nuo 1901), studijos apie W. v. Eschen-bachą 1936, Dantę 1942, Otto III 1948, Studien über Frauen 31924, Otto I und Adelheid 1951.

Baumgarten ,1) Alexander Gottlieb (1714—1762) vokiečių filosofas, nuo 1740 prof. Frankfurte prie Odros, Chr. Wol-fo mokinys, racionalistinės filosofijos atstovas. Pagarsėjo veikalu Aesthetica acromatica (1750—1758), kur jis pirmąkart išdėsto estetiką kaip atskirą filosofijos discipliną ir vartoja terminą aesthetica grožio teorijos prasme. Estetiką B. supranta kaip jausminių formų pažinimą (gnoseolo-gia inferior arba scientia cognitionis sen-sitivae) ir stato ją prieš logiką, t. y. racionalaus pažinimo mokslą, kuris pažįsta objektą, sąvokoms padedant. Ypatingą dėmesį B. kreipia į poeziją, kurią jis apibrėžia kaip oratio sensitiva perfecta, t. y. kalba, kuri remiasi jusliniais vaizdais ir tobulai išreiškia šių vaizdų formą. Paminėtina ir B. Metaphysica 1739, kurią Kantas naudojo savo paskaitoms.

H. G. Peters Die Aesthetik B.s 1934.

2) Andrė Gustave Adolphe (1808-1856) prancūzų inžinierius, pasižymėjęs hidrometrijoje. Hidrometriniam malūnėliui įtaisė sraigto formos sparnelius, malūnėlio taravimo kreivei nustatė hiperbolinę formą (vad. B. lygtys), pirmą kartą sudarė „debito kreivę” (Garonnos upei 1847). B. 1835 baigė Paryžiuje tiltų ir plentų mokyklą ir dirbo prie Garonnos reguliavimo darbų. 1837—1847 jis atliko pirmuosius Europoje nuoseklius tos upės hidrometrinius tyrinėjimus. Savo darbais B. prisidėjo prie hidrometrijos ir hidrologijos didelės pažangos. Žymiausi B. darbai: ,Notice sur le mou-linet de Woltman 1847, Sur la portion de la Garonne. . .et sur les travaux qui y ont été executés de 1836 ä 1847, 1848, Riviėres de la Lombardie 1847.

Baumgartner Alexander (1841 — 1910) šveicarų literatūros istorikas, savo gyvenimą skyręs plačiai užsimotai Geschichte d. Weltliteratur, kuri betgi liko nebaigta; išl. 6 t. .1897—1911. Be to, dviejų t. monografija apie Goethę 1885, naujai perdirbta A. Stockmanno po autoriaus mirties.

Baumker Clemens (1853—1924) vokiečių katalikų filosofas, nuo 1912 Müncheno univ. prof. Kritiškas realistas ir teistinis metafizikas, ypač nusipelnęs viduramžinės filosofijos istorinėmis studijomis, leisdamas Beiträge zur Geschichte d. Philosophie u. Theologie des Mittelalters. Jo paties žymiausi darbai yra monografija apie Witelo 1908 ir apie viduramžinį platonizmą 1916.

Baumkuchen (vok.) savotiškos išvaizdos kepsnys, vadintinas raguotis, raguočius-laistytinis pyragas. Jį kepa iš kvietinių miltų, sviesto, kiaušinių, cukraus, grietinėlės. Tešlą pila ant medinio (liepos, klevo, ąžuolo) veleno 60—70 cm ilgio, 12—15 cm storgaly ir 7—10 cm plongaly su geležiniu 1 — 11/2 cm storio virbalu vidury, ir kepa prieš žarijas ar liepsną su sausomis smulkiomis lapuočių medžių malkomis.

Bäumler Alfred (g. 1887) vokiečių filosofas. Anksčiau dėstęs Drezdeno augšt. technikos mokykloje, 1933—1945 buvo Ber-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai