Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/29

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Backus Isaac (1724—1806) JAV baptistų teologas, parašęs baptistų istoriją — History of the baptists 1777 — 1796.

Backwoods (angį. užpakaliniai miškai). Naujosios Anglijos š. Amerikoje kolonistai taip buvo pavadinę .nuolatos į vakarus siaurėjančią girių sritį. Pirmieji tų girių kolonistai buvo vad. backwoodsmens, pioneers, squatters. Pavojingas ir nuotykingas jų gyvenimas davė medžiagos Fenimore Čoope-ro ir kt. apysakoms.

Backmeister Hartwig Ludwig Christian (1730—1806) atvykęs Rusijon iš Meck-lenburgo vokietis. Jis davė pradžią rusų bibliografijai. 1772 — 1787 jo paruošta Bibliothek zur Kenntniss des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Russland. P. S. Pallasui ruošiant savo Sravnitel-nye slovari vsech jazykov i narečij, B. 1773 kreipėsi į visuomenę raštu Idea et desiderata de colligendis linguarum speciminibus, paskelbtuoju 155 žodžių sąrašu prašydamas atsiųsti visų kalbų pavyzdžių. Jis tuos pavyzdžius rinko 15 metų. Gavo ir lietuvių kalbos pavyzdžių iš Mažosios Lietuvos Nibūdžių kunigo Kristijono Gottfrido Cipe-lio (Zippel, 1742—1815). Pats B. tos medžiagos nepaskelbė, bet ją 1787—1789 išsp. savo Srav. slovari Palias, o paskiau iš dalies pakartojo J. Ch. Adelung Mithridatese IV 1817 ir F. Adelung Übersicht aller bekannten Sprachen und ihrer Dialekte 1820.

Bacmeister Ernst (g. 1874) vokiečių dramaturgas. Jo dramos reiškia daug idėjų, bet permažai scenai pritaikintos. Pagrindinė problematika sukasi apie krikščioniškąsias dogmas, žymiausios jo dramos: Der Kaiser und sein Antichrist 1935, Kaiser Konstantins Taufe 1937. Eilėraščių rinkinys De Spur 1942. Įdomūs essays Die Tragödie ohne Schuld u. Sühne 1940.

Bacon Francis (1561—1626) anglų filosofas ir valstybininkas. Anglijos kanclerio Mikalojaus B. sūnus ėjo mokslus Cambridge College. 1579—1582 išbuvo Prancūzijoje prie Anglijos atstovo. 1582 stojo Anglijoje į advokatūrą. 1584 opozicijos buvo išrinktas į parlamentą. G. Essexo globojamas, šiam organizavus sąmokslą prieš karalienę Elzbietą, B. kaip valdžios advokatas teisme 1601 jį kaltino ir paskelbė manifestą mirties bausmei Es-sexui pateisinti. 1603 Jokūbui I užėmus sostą, B., lordo Bu-ckinghamo remiamas, pradėjo kilti: 1607 jis skiriamas solicitor generalis, 1615 attorney generalis, 1616 slaptosios karaliaus tarybos narys, 1617 didžiojo antspaudo saugotojas, 1618 didysis kancleris ir Veru-lamo baronas, ir todėl jis buvo verulamie-čiu vadinamas; 1621 Saint Albano kunigaikštis. Parlamente kaltintas kyšių ėmimu, 1621 buvo nuteistas kalėti ir turtą atimtas. Karaliui jam bausmę dovanojus, į politiką nebegrįžo. 1597 paskelbęs Essays or councils civil and moral, iškilo kaip rašytojas. 1605 išsp. Advancement of Learn-ing, išplėstą 1623 lotynų kalba De dignita-te et augmentis scientiarum — tam tikrą mokslo enciklopediją ir klasifikaciją. 1612 Cogitata et visa, 1620 išplėstą į Novum or-ganum scientiarum, sive indicia vera de interpretatione naturae. Tai yra pirmoji dalis jo sumanyto darbo, apimančio visą mokslo sistemą (Instauratio magna scientiarum), antroji dalis De dignitate, o trečioji dalis Sylva sylvarum sive historia na-turalis, jam jau mirus buvo 1627 išleista jo sekretoriaus Rawley’o. Dar trijų žadėtų dalių B. nebesuspėjo išleisti. 1624 parašė utopiją Nova Atlantis, bet neišleido. Jo veikalų rinkiniai buvo išl. 1615, 1730, o pilniausią leidinį 1857—1874 parūpino Sped-ding, Ellis ir Heath, kur iš 14 tomų jų septyniuose buvo išspausdinta jo plati korespondencija ir biografija.

B. filosofija. B. yra mokslinio in-duktyviojo metodo kūrėjas. Jis ryžosi surasti ir nustatyti mokslinio pažinimo pagrindus ir metodus, laiduojančius pažinimo teisingumą ir pašalinančius visas klaidų priežastis. Pažinimą B. supranta kaip priemonę gamtai valdyti ir žmonių gerovei jus jėgomis naudotis. Bet gamtą tegalima valdyti, pripažįstant teisinga vien tai, ką mums teikia patyrimas. Todėl B. filosofija susiskaldo į dvi puses. Neigiamoji pusė iškelia aikštėn klaidos nagrindines priežastis, visų pirma žmogaus prietarus arba antic ipacijas, iškraipančias gamtos vaizdą ir su-kuriančias mąstymo stabus (idola). B. skiria keturias tokių stabų rūšis: 1) idola spe-cus — olos, urvo stabai, priklausą žmogaus individualiųjų savybių; jie gali būti pašalinti, padedant kolektyviniam patyrimui; 2) idola theatri — teatro stabai, pagrįsti mūsų pasitikėjimu autoritetais ir filosofinėmis sistemomis; 3) idola f ori — aikštės stabai, dėl kalbos netikslumo ir neaiškumo atsirandą žmonių santykiuose; 4) idola tri-bus — giminių stabai, pareiną nuo bendrosios žmogaus prigimties ir jo polinkio spręsti apie gamtą iš analogijos su savimi pačiu, iš tų tikslų, kuriuos žmogus gamtai priskiria (causa finalis). šiuos stabus sugriovus, pasak B., tuo patimi reikia atsisakyti ir scholastinio pažinimo būdo, kuris jam yra lygus Aristotelio nustatytam de-duktyviajam metodui. Deduktyvioji logika turinti būti pakeista induktyviąja, besire-

Francis Bacon

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai