Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/299

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


bažnyčios Šveicarijoje. Jį vadina pirmuoju Bazelio išpažinimu.

Bazelio kongresas antrojo socialistinio internacionalo 1912 XI 24—26 Bazelyje sušauktas kongresas prieš 1912 X 18 prasidėjusį pirmąjį Balkanų karą protestuoti ir įspėti dėl gresiančio visuotinio karo. Tebuvo priimtas bendras manifestas, kuriuo buvo griežtai pasisakyta prieš karą, ir visų kraštų darbininkai buvo šaukiami karo neleisti.

Bazelio susirinkimas popiežiaus Martyno V sukviestas bažnytinis susirinkimas, užtrukęs nuo 1431 ligi 1449 IV 25. Susirinkimui perdaug įsikišant į popiežiaus kompetenciją, popiežius .1437 IX 18 B. S. uždarė ir atidarė kitą Ferraroje. Dalis B. S. dalyvių pasiliko Bazelyje, paskelbė atimą popiežiui Eugenijui IV valdžią, 1439 XI 17 išrinko antipopiežiumi Feliksą V ir toliau posėdžiavo ligi 1449. 1449 IV 17 Feliksas V atsisakė, o likę B. S. nariai išrinko jau teisėtą popiežių, Mikalojų V. B. S. iškeltoji nuomonė, kad visuotinis bažnytinis susirinkimas už popiežių vyresnis, pritarimo tikinčiųjų tarpe nerado.

B. S. buvo svarstomi ir Lietuvos reikalai. Kaip tik tuo metu, D. L. K. Vytautui mirus, virė kova tarp Švitrigailos ir lenkų dėl Lietuvos sosto ir Lietuvos atpančiojimo nuo Lenkijos. B. S. rašė laiškus Jogailai ir Švitrigailai ir kvietė juodu susitaikinti; taip pat kvietė ir vokiečių ordiną tarpininkauti tarp kariaujančių brolių taikos pasiekti. Tačiau 1435 IX 1 mūšis ties Ukmerge klausimą išsprendė ginklu: Švitrigaila pralaimėjo, ir Lietuvos sostas atiteko Vytauto broliui Žygimantui. Švitrigaila ir tiesiogiai laikė ryšius su B. S. 1433 III 22 nusiuntė į Bazelį savo sekretorių Joną Per-lingą. Tas įteikė B. S. savo raštą, įgaliojantį ordino atstovą Andrių Pfaffendorfą žiūrėti ir kunigaikščio reikalų. Žadėta remti bažnytinės unijos B. S. iškeltas klausimas. O Jogailai mirus, B. S. buvo atlaikytos iškilmingos mišios už jo vėlę.

Consilium Basiliense (Studien und Quellen VII 1895—1927); P. Penkauskas Bazelio susirinkimas ir Lietuvos sosto reikalas Vytautui mirus 1926.

Bazelio taika 1) taika 1499 IX 22 sudaryta tarp imperatoriaus Maksimiliono I ir Šveicarijos sukilimo vadų. Ji pripažino Šveicarijos nepriklausomybę, kuri formaliai buvo deklaruota 1507 Konstancos seime.

2) 1795 IV 5 taika sudaryta tarp Prancūzijos ir Prūsijos, kuria Prūsija išstojo iš koalicijos prieš Prancūziją ir atšaukė savo kariuomenę nuo kairiojo Reino kranto.

3) 1795 VII 22 taika tarp Prancūzijos ir Ispanijos, kuria Prancūzija gavo Ispanijai priklausomą Haiti salos dalį, o pati Ispanijos naudai atsisakė savo užkariavimų už Pirenėjų kalnų.

Bazelis (vok. Basei, pr. Bale) š. Šveicarijos mst., 215.000 gyv. (1952). Išaugo iš 374 Kr. g. įsteigtos romėnų kariuomenės stovyklos Basilea. Nuo V a. priklausė frankams, 912 atiteko Burgundijai, 1032 vokiečiams, 1501 Šveicarijai.

B. stovi prie Reino upės, Prancūzijos ir Vokietijos pasienyje, 265—300 m nuo j. 1. Kairiajame Reino krante yra vad. Didysis B., o dešiniajame — Mažasis. Senojo miesto sienos ir grioviai paversti alėjomis. Senamiestyje susikoncentravo prekybos įmonės, mokslo ir valstybinės įstaigos. Čia yra 1010 statyta katedra ir kitų bažnyčių, 1527 statyta rotušė, įv. muzėjų ir mokslo įstaigų, 1459 universitetas, kuriame nuo 1563 studijavo ir nemaža iš Lietuvos kilusių studentų. Tuomet Bazelyje buvo susidaręs reformacijos skleidimo centras. XV a. pabaigoje ir XVI a. pradžioje buvo įsisteigusios ir žymiausios vak. Europos spaustuvės.

P. Burckhardt Geschichte d. Stadt Basei 1942.

Bazilėja (Basileia) 371 pr. Kr. Beotijoje, Graikijoje, Dzeuso Basileos’o garbei iškilmės mūšiui ties Leuktra atminti. B. tautinė beotiečių šventė: buvo kviečiami visi

graikai, ruošiamos raitininkų, muzikų, sportininkų rungtynės. Vėliau panašios B. buvo Makedonijoje ir Aleksandrijoje.

Bazilevičius Jonas (g. 1909 Simne) žurnalistas. 1929 baigė Marionų gimn. Marijampolėje, VDU studijavo klasikines kalbas, tuo pat metu nuo 1929 redaguodamas Pavasarį. Be straipsnių katalikiškoje spaudoje, rašė ir dramos veikalėlių, kurių misterija Liepsnokite laužai buvo suvaidinta jubiliejiniame pavasarininkų kongrese Marijampolėje 1932.

Baziliai k. Vilkaviškio aps. Paežerių vi. nuo gudo Bazilius, o gudų čia atgabenta po 1710 didžiojo badmečio ir marmečio.

Bazylik Kiprionas XVI a. socinionas Lietuvoje. Gyvendamas Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare, vertė vad. Brastos Bibliją. Vėliau gyveno Žygimanto Augusto dvare. Išsp. Historya Jerzego Kastryota 1566, His-torya o srogim przešladowaniu Košciola Božego 1567.

Bazilika (gr. basileus — karalius, bazilike — karališkieji rūmai). 1) Architektūroje B. yra forma viešo pastato, plačiai žinomo senovės Graikijoje ir Romoje, nors kiek ir pakeista, išlikusi krikščionių bažnyčiose. Graikų-romėnų pasaulyje B.

Bazelio vartai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai