Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/361

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tykius, o I pas. karo metu kursčiusi arabus prieš turkus, buvusi vadinama „nevainikuota Mesopotamijos karalienė”. Prisidėjusi Irake Feisalų dinastijos iškelti, ten ji liko ligi mirties, vėliau atsidėjusi Bagdado mu-zejaus kūrimui. Išsp.: The Desert and the Sown 1901, The Thousand and One Churches (drauge su Ramsay) 1910, Amurath to Amurath 1911.

7) Henry (1767—1830) škotų inžinie-hius, pastatęs 1812 pirmą Europoje garlaivį Comet, dabar esantį Glasgowo muzėju-je. Šis garlaivis buvo įleistas plaukioti Clyde upe, tarp Greenock ir Glasgow; jo greitis buvo Y mylios per valandą. Sakoma, kad jis buvo inspiravęs ir ameriKietį Rob. Ful-toną, nors sis penkeriais metais anksčiau sukonstruktavo pirmą laivą, garo varomą.

8) Lawrence Dale (g.1894) ameri-keičių aviacijos konstruktorius ir pramonininkas, 1935 suorganizavęs Beli-Aircraft Corp., 1941 vadovavęs JAV karo aviacijos produkcijos komisijai.

Bella (it.) graži; santrumpa vardams, kaip Isabella, Arabella ir pan.

Belia Stefanio Delia (1610—1664) italų rėzytojas, įssimoksiinęs Florencijoje ir Romoje, kurį laiką dirbo Paryžiuje ir Amsterdame. Sukūrė per 1000 rėžinių, vaizduojančių Italijos, Prancūzijos ir Olandijos gamtovaizdzius, medžioklių, kautynių, iškilmių scenas. Jo rėžybos stilius yra paveiktas Callot įtakos.

Belia gérant alii, tu, felix Austria, nube (nam que Mars aliis, dat tibi regina Venus) : tegul kiti kariauja, tu, laimingoji Austrija, tuokinėkis, nes ką kitiems karai (karo dievas Marsas), tai tau meilė (meilės deivė Venera) duoda. Tai pagal Ovidijų (Heroiden 13, 14) : Belia gérant alii, Prote-silaus amet. Manoma, kad tą dvieilį vengrų karalius Matas Korvinas (m. 1490) pritaikė vedybinei Austrijos politikai, dėl kurios ji ilgainiui (XV—XVI) valdė Vokietiją, Ispaniją, Portugaliją, Italiją (dalį), Burgundiją, Vengriją, Čekiją.

Bellay Joachim du (a. 1525—1560) prancūzų poetas, po Ronsard žymiausias vad. Plejados atstovas, 1549 išl. jos manifestą La defence et illustration de la langue française. Toliau išleido sonetų rinkinį L’Olive ir Odes. 1552 išvyko į Romą, kur buvo savo pusbrolio kardinolo B. tarnu. Ten parašytuose sonetuose Les antiquités de Rome pirmas išreiškė emocijas, kylančias senosios Romos griuvėsių akivaizdoje. O kitame sonetų rinkinyje Les regrets išreiškė neapykantą Romoje viešpataujančiai korupcijai ir paliktosios Prancūzijos ilgesį. 1556 grįžęs Prancūzijon dar išleido Les divers jeux rustiqes. Jis yra elegiš-kiausias prancūzų renesanso poetas, mažiau pajėgus, kaip Ronsard, bet įdomus savo subtilumu ir individualumu.

Bellaire JAV mst. Ohio vist. prie Ohio upės, 15.000 gyv. Akmens anglies kasyklos, geležies, emauo ir stiklo pramonė.

Bellamy 1) Edward (1850-1898) amerikiečių rašytojas. Išėjęs teisių mokslus JAV ir Vokietijoje, vertėsi žurnalistika ir rašė apysakas: 1877 Six to One, ,1880 Dr. Heidenhoff’s Process, 1884 Miss Luding-ton's Sister. Labiausiai išgarsėjo 1888 išl. utopine apysaka Looking Backward, kur piešė idealią komunistinę santvarką, jo paties vad. „nacionalizmu”. Šioje apysakoje skelbtai santvarkai kurti visose JAV įsisteigė daug klubų, pasivadinusių nacionalistiniais klubais, kurie 1892 persiorganizavo į People’s Party. 1897 išleistas Looking Back tęsinys Equality visuomenėje didesnio dėmesio nebesusilaukė. Lietuviškai Looking Back išvertė Pr. Siūlelis (Pr. Par-šaitis) 1897—1898 Vienybėje Lietuvninkų ir 1910 atskiru leidiniu. Dar liet. išversti jo Vandens valdovai 1922.

2) Jacobus (1757-1786) olandų poetas (pirma kepėjas, vėliau teologas). Slapyv. Zelandus išsp. paprastas liaudies ir anakre-ontines dainas (Gesangen mijner jeugd 1782). Išpopuliarėjo eiliuotu pasakojimu Roosje 1784. Visi jo raštai išl. 1917.

Beilangė Hippolyte (1800—1866) prancūzų tapytojas batalistas, pasižymėjęs Napoleono karų paveikslais, kurių 8 yra Versailles muzėjuje.

Bellarmin (o) Robertas (1542 — 1621) bažnyčios mokytojas, šventasis (V 13), italų polemistas. 1560 jėzuitas, filosofijos studijas išėjo Romos jėzuitų kolegijoje, teologijos studijas—Padovoje (Padua) ir Lou-vaine. 1570 įšv. kunigu, buvo paskirtas teologijos prof. Louvaine. Čia pasižymėjo polemika su M. Bajumi. 1576 parkviestas į Romą, ligi 1588 dėstė Romos jėzuitų kolegijoje. Iš šių paskaitų susidarė jo pagrindinis veikalas Disputationes de controver-siis christianae fidei adversus huius tempo-ris haereticos 1586—1593. Šis veikalas susilaukė a. 100 poleminių atsakymų iš protestantų, bet jis buvo diskutuojamas ir katalikų. B. pripažino popiežiaus valdžią pasauliniuose dalykuose tik netiesiogine prasme, todėl susilaukė priekaištų ir iš Romos kurijos. 1588 Romos jėzuitų kolegijos dvasios tėvas, 1592 jos rektorius, 1594 vienuolijos provinciolas (Neapolyje. 1597 popiežiaus Klemenso VIII parkviestas Romon savo asmeniniu teologu ir 1599 pakeltas kardinolu. 1602 (ryšium su tomistų ir jėzuitų ginču malonės klausimu) perkeltas arkivyskupu į Kapuą (Capua). 1605 mirus Klemensui VIII, buvo kandidatas į popiežius; ligi mirties pasiliko Romoje. Iš jo raštų išgarsėjo jo katekizmas Christianae

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai