Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/371

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


(gryna celulozė) tirpinamas šarmingo vario sulfato ir amonijaus tirpale. Gautasis tirstas tirpalas brandinamas, kol pasidaro klampus, filtruojamas ir išspaudžiamas per tules plonais siūlais. Šiuos siūlus pagauna verptuvo apačioje įtaisytu piltuvu bėganti vandens srovė, juos dar labiau ištempdama, kartu išplaudama amoniaką ir didesniąją dalį vario. Toliau siūlai mirkomi labai silpnoje sieros rūgštyje, kur jie galutinai sukietėja. Belieka juos rūpestingai išplauti, išdžiovinti ir suvynioti į rites, kamuolius ar verpalus.

Pradžioje B. Š. buvo daug geresnės kokybės, negu to meto viskoziniu būdu gamintas panašus plaušas, ir turėjo didelį pasisekimą. Iki 1933 už jį buvo mokama dvigubai brangiau. Vėliau, tobulinant viskozi-nį procesą, abiem būdais gaminto plaušo kokybė ir kainos suartėjo.

Bembex plėviasparnių (Hymenoptera) būrio, Bambicidae šeimos vabzdys. Kūnas plaukuotas, pilvelis priekyje kiek susiaurėjęs, galvoje didelės akys. Šnipukas ir viršutinė lūpa ilga, viršutiniai žandai pjautuvo pavidalo. B. daro urvus smėlyje, kur deda kiaušelius. Vikšrams išsiritus, motina juos peni musėmis, kurias gaudo ir stipriais žandais užgniaužia. Dažniausiai Europoje sutinkama rūšis B. rostrata L. juodos spalvos, su 5—6 geltonomis juostelėmis ant pilvelio, 20—25 mm ilgio. Liepos ir rugpjūčio mėn. dažna ant čiobrelių (Thymus) ir rugiagėlių (Centaurea).

Bembo Pietro (1470—1547) italų humanistas. Anksč;au gyvenęs Ferraros ir Ur-bino kunigaikščių rūmuose, 1512 persikėlė Romon ir buvo popiežiaus Leono X sekretoriumi. šiam 1521 mirus, išsikėlė Padovon (Padua), kol 1529 buvo pašauktas į Veneciją jos istoriografu (parūpinusiu Rerum veneticarum libri XII, nuo 1487 ligi 1517). 1539 popiežiaus Pauliaus III įšventintas kunigu ir pakeltas kardinolu, buvo Gubbio ir vėliau Bergamo vyskupu. 1505 išl. Gli Asolani’o meilės dialogus, kurie davė pradžią XVI a. mėgtam saloniniam platonizmui. 1525 išl. Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua, kur gynė liaudies kalbos teises į literatūrą. Jis pats puikia cice-ronine kalba 1533 parašė Carmina, 1530 itališkai Rime ir buvo vadinamas mažuoju Petrarca. 1548—1550 išsp. du tomai jo laiškų Lettere. Visi jo raštai Opere išsp. 1729 (31824—1828, 12 tomų).

Bembus Motiejus (1567—1645) lenkų pamokslininkas ir rašytojas. 1587 jėzuitas, kurį laiką Vilniaus akademijos prof., paskiau Poznanės jėzuitų kolegijos prof. 1612 —1614 D. L. K. ir Lenkijos karaliaus Žygimanto IV (III) pamokslininkas, vėliau Poznanės kolegijos rektorius, profesų namų viršininkas. Išsp. Pax non pax 1615, Paccatus impaccatus ad examen vocatus 1616, Bellator ehristianus 1617, Pastor vi-gilans sive ars regendi animas 1618, Trąba gniewu Božego 1648.

Bemetamorfoziai vabzdžiai (Ametabola) yra tie, kurių jaunikliai nuo su augelių skiriasi mažesniu ūgiu ir lyties organų nesubrendimu; be to, lervos lėliukėmis nevirsta. Vieni gamtininkai B. V. priskiria tik besparnių (Apterygota) vabzdžių poklasei, kiti dar priskiria ir tiesiasparnius, blakes ir kt.

Bemolis (pr. bemol, it. bemolle) chromatinis muzikos ženklas, rodąs garsą pustoniu pažemintą.

Ben ar., hebr. — sūnus, pvz. Ali ben-Hassan — Ali Hassano sūnus. Arabijos žydams tėvo nurodymas atstoja vardą, pvz. Ben-jaiši — Baruch. Europoje tuo būdu daug žydų vardų virto pavardėmis, pvz. Bendavis — Davvissohn.

Ben (keltų bein, airių benn — kalva) kalnas, dažnas Škotijos vietovardžiuose: Ben-Lomond, Ben-iNevis, Ben-Alder ir kt.

Ben (angį.) Benjamino vardo santrumpa.

Benamių Dalia 1945 Mittenwalde Bavarijoje Jono Palubecko redaguotas, mašinėle rašytas laikraštėlis.

Benano laiškas Jėzaus gyvenimo naujausiųjų laikų falsifikatas, kurį 1910 vokiečių kalba paleido Ernst von der Planitz, tarsi rašytą egiptiečio gydytojo ir kunigo Benano, tariamojo Jėzaus jaunystės draugo, 83 Kr. g. Tiberiaus slaptam patarėjui Strato-nui. Tariamosios naujos žinios apie Jėzaus jaunystę bei veikimą ir apie pirmuosius krikščionių laikus Jėzų padaro buvus egiptiečių misterijų sekėją. Berlyno protestantų teologas Carl Schmidt 1921 įrodė B. L. esant literatūrinį falsifikatą.

Benares, šen. V a r a n a s i, skr. ir neretai dabar K a š i, Indijos mst. prie Gango upės, 280.000 gyv. (1951). B. yra daugiau kaip per 2000 metų hinduizmo dvasinis centras, „šv. Indijos miestas”, kurį kasmet aplanko apie 1 mil. visuotinių atlaidų gauti norinčių maldininkų. Įbridęs į Gango vandenį, žmogus apsivalo nuo nuodėmių ir įsijungia į nirvaną. Gango upės 5 km ilgio kranto dalis paversta marmoro ir granito laiptais, kurie iš vandens eina tiesiai į daugybę puošnių maldyklų. Ši vieta vad. Ghats. B. turi 1450 Šivos maldyklų, daug mečečių, indų univ. ir didelę religinių daiktų pramonę. 1194 užimtas tiurkų, nuo 1529 D. Mogu-lo valstybėje, 1786 anglų.

B. Havell The Sacred City 1912.

Benas (angį. band) orkestras, amerikiečių lietuvių pasidarytas orkestro vardas. Ankščiau visos didesnės kolonijos turėjo savo B. Pirmasis B. įst. 1885 Shenandoah, Pa. (First. Lith. B. su 30 narių). Toliau B. kūrėsi ir kitur: 1887 Mahanoy City (St. Jo-seph’s Silver Cornet B. su 20 narių) ir Shenandoah (Lithuanian George B. su 25 na-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai