Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/375

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tas fortepionui, Vikt. Hugo poezijos melodijos, 4 simfonijos.

Bendixen Friedrich (1864—1920) vokiečių ekonomistas, nuo 1895 Hamburgo ipotekos banko dir. Žinomas pinigų teorijos ir valiutos politikos srities raštais: Geld und Kapital 1912, Das Wesen des Geldes 1908, Währungspolitik und Geldtheorie im Lichte des Weltkrieges 1916, Das Inflationsproblem 1917.

Bendl Karei (1838—1897) čekų kompozitorius. 1855—1858 išėjo Paryžiaus vargonininkų mokyklą. 1864 Briuselio (Bruxelles) operos antrasis dirigentas, paskiau Amsterdamo vokiečių operos chorų dir., 1868 Prahos dainos draugijos Hlahol dir. Parašė operas: Lejla, Bretislav a Jitka, Stari ženich, Čarovny kvet, Karei Skreta, Černahorci, Ditė Tabora. Be to, parašė veikalų chorui, baletui, dainų solo, romansų.

Bendoravičius (Bendorius) Vytautas (g. 1891 XI 12 Seinų aps. Beržininkų vi. Kučiūnų k.). Marijampolės gimn. baigė 1911, Kievo univ. medicinos fak. 1917. Savanoris kūrėjas (2 p. p. gyd. fronte 1919— 1920, vienintelis visoje 2-je brigadoje nuo Ramygalos ligi Zarasų aps. ežerų). 1927—1940 Karo ligoninės nervų ligų sk. ordinatorius, kartu (1927—1939) VDU medicinos fak. nervų ir psichikos ligų klinikos asistentas, 1939 —1941 lektorius (įvadui į neurologiją ir bendrąją psichopatologiją). Pionierius Lietuvoje psichonervinei higienai populiarinti. Šia tema daug paskaitų skaitęs per radiją. Medicinos klausimais bendradarbiavo Medicinoje, N. Romuvoje, Vaire, Sveikatoje, L. Aide. Atskirai išl. Nervų sveikata 1930, Eugenika ir išsigimimas 1932. Dabar gyvena JAV.

Bendoravičiūtė Elzbieta (1906 III 14 Marijampolės aps. Gustaičių k. — 1937 IV 17 Kaune). Mokėsi namie ir buhalterijos kursuose. 1929 įstojo į pranciškonių vienuolyną. Bendradarbiavo Šaltinyje.

Bendorius 1) Adomas (1859 Liubavo par. Skaisčių k. — 1934 X Liudvinavo par. Užgirių k.) spaudos draudimo laikų veiklus knygnešys Užnemunėje, bendradarbiavęs su kun. Sidaravičiumi ir kitais ir nekartą nuo policijos nukentėjęs.

2) Antanas (g. 1904 V 14 Lazdijų vi. Giraitėlių k.) geografas. 1918—1926 mokėsi Seinų Žiburio gimn., 1926—1932 VDU. 1929 Karaliaučiaus ir 1931 Berlyno univ. tobulinosi geografijoje. 1930—1935 Kaune ir Klaipėdoje geografijos mokytojas, 1935—1940 Pedagoginio instituto ir įvairių kursų lektorius. Švietimo ministerijai paruošė geografijos kurso programą gimnazijoms. 1945—1948 tremtyje Wiesbadeno ir Hanau stovyklose lietuvių gimnazijų mokytojas. 1946—1948 lietuvių tremtinių bendruomenės švietimo valdybos narys. 1948 atvyko į JAV. 1950—1953 Brooklyno šeštadienio mokyklos mokytojas (1951—1952 vedėjas).

Nuo 1918 ateitininkų veikėjas. 1919 Seinuose lenkų suimtas, bet greit paleistas. Kaip šaulys partizanas 1922—1923 dalyvavo šaulių kautynėse su lenkų partizanais. 1929 V 7 neteisingai įskųstas, buvo suimtas pasikėsinimo prieš Voldemarą proga. 1924 — 1926 skautų, 1922 —1940 šaulių, 1922 — 1928 pavasarininkų veikėjas, 1931—1932 Vilniaus Vaduoti Sąjungos centro komiteto narys. 1930—1932 jo organizuoto Akademinio Turizmo Klubo pirmininkas. Lietuvos Geografijos Draugijos ir Lietuvos Foto Mėgėjų Sąjungos vienas iš steigėjų. 1926-1927 Lietuvos miestų katalikų jaunimo sąjungos Vytis pirmininkas. Nuo 1949 Krikščionių Demokratų Sąjungos centro komiteto narys.

1945, susitaręs su VLIKu, paruošė memorandumą, įrodantį, kodėl lietuviai tremtiniai negali grįžti į rusų bolševikų okupuotą Lietuvą. 1946 Wiesbadeno lietuvių tremtinių komiteto vicepirmininkas, 1951 —1952 New Yorko lietuvių tremtinių d-jos pirmininkas, 1951 vienas iš Brooklyno Lituanistinio Instituto steigėjų.

1931—1932 paruošė geografijos vadovėlius už akių mokytis, 1931—1944 Lietuviškajai Enciklopedijai tvarkė geografijos skyrių, o nuo 1953 Lietuvių Enciklopedijos redakcijos narys ir geografijos sk. red. 1932 įvykdė Prapunto ež. Lietuvoje batimetrinius matavimus, 1943—1944 tyrinėjo Lietuvos dirvožemius. Bendradarbiavo Ryte, N. Romuvoje, Jūroje, Ateityje, Eglutėje. Išsp. Europos geografiją 1943, Argentiną 1947, Europą 1948, Lietuvą 1953.

3) Jonas (g. 1889 VIII 15 Marijampolės aps. Skaisčių k.) muzikas. 1907—1912 išėjęs Varšuvos konservatoriją, vargonin-kavo Marijampolės marionų vienuolyne, drauge dėstė dainavimą žiburio moterų progimnazijoje ir vadovavo muzikos, literatūros ir dramos draugijai Gabija (1913—1920 jos pirmininkas ir choro vedėjas). I pas. karo metu dėstė dainavimą mokytojų kursuose. 1920—1924 Leipcigo konservatorijoje studijavo kompoziciją ir muzikos te-

Vyt. Bendoravičius

A. Bendorius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai