Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/378

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nas. Laikyta ryšiai ir bendradarbiauta su DP Komisija ir visuomeninėmis organizacijomis, kaip NCWC, Church World Service, International Rescue and Relief Committee. Daugelio tų organizacijų patarnavimu Europoje naudojosi, paruošdamas lietuvių emigracines bylas. Vien per NCWC atvyko 23.150 lietuvių. Per tas organizacijas 51 lietuviui tūkstančio dolerių užstatus parūpino, kai JAV valdžia tų garantijų reikalavo dėl pastarųjų invalidumo. Pastoviai rūpinosi 200 lietuvių, kurie imigracijos įstaigų buvo sulaikyti Ellis saloje.

Europoje imigracijos (kartu ir šalpos) reikalais rūpintis ir lietuvių ęmigracij'os pagreitinti buvo siųsti atstovai, 1945, 1950 ir 1952 metais važinėjo ir pirm. kan. dr. J. B. Končius. JAV uostuose New Yorke, Bostone, New Orleane ir kt. org. atstovai ir savanoriai lietuviai pasitiko 324 laivus ir 34 lėktuvus su tremtiniais ir jiems padėjo jų kelionėje į paskyrimo vietas. Pirmieji lietuviai (iš viso 148) pagal Public Law 774 atplaukė Gen. Black laivu 1948 X 30. Pasiruošta ir imigracijai pagal Public Law 203. Laukiama ligi 3000 lietuvių iš Vokietijos. Tada šiapus rusų bolševikų geležinės uždangos dar lieka arti 10.000 lietuvių, negalinčių išemigruoti dėl amžiaus ir nesveikatos ir todėl reikalingų tolimesnės ir nuolatinės šalpos. BALF veikla bus pravarti ir tada, kai bus atstatyta nepriklausoma Lietuva.

Bendras Darbas 1) Kaune nuo 1928 leistas dvisavaitinis laikraštis, skirtas kooperacijos reikalams. Leido Liet. kooperatyvų sąjunga, redagavo V. Zakarevičius.

2) Liet. tremtinių amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos informacinis leidinys, leistas Augsburge, v. Vokietijoje, nuo 1948 IX ligi 1949 V. Išleisti 8 numeriai. To laikraščio leidimu daugiausia rūpinosi s-gos pirm. V. Gervickas, vėliau A. Žiedas. Faktinasis B. D. redaktorius buvo Jackus Sonda.

Bendrasis Pabaltijo tautų okupacijai tirti komitetas prie Congress of the United States House of Representatives, pavadintas Baltic Committee vardu. Pagal JAV Kongreso 1953 VII 27 vienbalsiai priimtą Charles J. Rersten (R.—Wis.) rezoliuciją N. 346 sudarytas Komitetas Pabaltijo valstybių okupacijai, įjungimui į Sovietų Sąjungą, sovietizacijai ir genocidui tirti. Šį komitetą sudaryti JAV Kongresas pavedė savo nariui ir=,,rezoliucijos autoriui Charles J. Kersten.: Į Komisiją įeina: Kong. Charles J. Kersteii (R.- Wis.), pirmininkas, nariai: Alvin M. Bentley (R.—-Mich.), Edward J. Bonin (R.—Pa.), Fred E. Busbey'(R.—III.), Thomas J. Dodd (D.—Conn.), Ray J. Madden (D.—Mich.), Thaddeus M. Machrowicz (D.—Mich.) (4 respublikonai ir 3 demokratai). Savo viešuosius posėdžius šis komitetas pradėjo 1953 XI 30 Washingtone, D. C. Pirmuoju posėdyje liudijo JAV Sekretorius John Foster Dulles, visi trys Pabaltijo valstybių ministerial Washingtone ir nepriklausomos Lietuvos paskutinės teisėtos vyriausybės narys — Krašto Apsaugos Ministeris br. gen. Kazys Musteikis. Antrasis liudininkų apklausimas įvyko New Yorke 1953 XII 4—5. Be kitų, liudijo buvęs JAV prezidentas Herbert Hoover. Tolimesni posėdžiai vyko Detroite, Mich., Chicagoje, III. ir kitose JAV vietovėse.

Lietuvos pagrobimo bylos paruošimo darbas yra vykdomas per Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomąjį Komitetą. Iš visų laisvojo pasaulio kraštų tik Lietuvos okupaciją liečiančiais klausimais yra patelkta per 1.000 liudininkų, kurie po priesaika pa-

Tremtinių vaikai Vokietijoje džiaugiasi Amerikos lietuvių dovanėlėmis, gautomis per BALFą

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai