Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/424

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vavo švedų kariuomenei prieš Napoleoną, norėdamas laimėti Švedijai Norvegiją. Jo dinastija tebeviešpatauja Švedijoje ligi šiol.

2) Folke (1896—1948) švedų grafas, 1939 švedų skautų šefas, 1946 Švedų Raud. Kryžiaus pirmininkas, 1948 UNO paskirtas tarpininkas Palestinoje tarp arabų ir žydų, 1948 IX 17 žydų teroristų nužudytas.

Bernay Prancūzijos mst. Eure départ., 7.600 gyv., maldininkų lankoma vietovė sų benediktinų vienuolynu ir garsia romaniška bžn., kurios šoninė nava dar likusi iš senosios bžn., statytos 1040. Garsūs lininių ir vilnonių audinių prekymečiai.

Bernays Michael (1834—1897), 1873-1890 prof. Mūnchene, nusipelnęs literatūros istoriją kaip mokslo šaką įvesdamas į universitetus. Išsp. Der junge Goethe 1875, Schrif-ten zur Kritik u. Literatur-Geschichte 1895 —1899.

Bernanos Georges (1888—1948) prancūzų rašytojas ir essayistas. Baigęs Paryžiuje teisę, dirbo draudimo įstaigose, kol sunki liga pažadino jame rašytojo ryžtį. Pirma-sai jo romanas Sous le soleil de Satan 1926 susilaukė didelio pasisekimo, ir nuo 1929 B. atsidėjo tik rašyti. Turėdamas gausią šeimą (8 vaikus), buvo priverstas emigruoti į Braziliją, kur vertėsi gyvulių auginimu. Prancūzijon grįžo po II pas. karo.

Aistringos sielos ir nepriklausomos dvasios asmenybė, B. su nieku galutinai nesusi-rišo, visur saugojo savo kritinę laisvę. Mo-narchistas, bet susirūpinęs socialiniu teisingumu ir aštrus Franco priešas ispanų pilietinio karo metu. Mistiškai karštas katalikas, bet niekada nebijojęs atvirai tiesos pasakyti oficialiajai hierarchijai. Jo kūryba yra ėjusi dviem linkmėmis: romanais ir poleminiais essays. Visų B. romanų pagrinde yra satanizmo patirtis: šėtonas lygiai realiai žmogaus gyvenimą veikia, kaip ir Dievo malonė. Būdingiausias B. personažas yra kunigas, bejėgiškai bandąs ištesėti kovoje ligi galo. Žymiausi romanai: Sous le soleil de Satan 1926, L’imposture 1927, La Joie 1929, Un crime 1935, Le journal d’un curé de campagne 1936, apdovanotas didžiąja prancūzų akad. premija, Monsieur Oui-ne 1946 (parašytas 10 m. anksčiau). B. poleminiai raštai: La grande peur des bien-pensants 1931, Les grands cimetières sous la lune .1938 (prieš Franco), Nous autres français ir Scandale de la vérité 1939 (ka-pituliacinės Mūncheno dvasios prancūzuose kritika), Lettres aux anglais 1941, La France contre les robots (prieš valstybės ir technikos sustabinimą). Be to, Dialogue des carmelites 1949, scenarijus apie prancūzų revoliucijos metu išskerstąsias vienuoles karmelites. Visi B. raštai išl. 1947.

L. Estang Présence de B. 1947; G. Picón B. 1948; A. Béguin B. 1949.

Bernard 1) Claude (1588—1641), baigęs teisių mokslus Tulūzoje, apsigyveno Paryžiuje. Draugo mirties (dvikovoje) paveiktas, tapo dvasininku. 1621 įšv. kunigu, visą savo gyvenimą atsidėjo vargšų, ligonių ir kalinių globai. ,1639 Paryžiuje įsteigė „33 aliumnų” seminariją, paryžiečių buvo vad. „kunigas vargšas”. Jo kanonizacijos bylą sutrukdė jansenizmo neramumai, bet ji popiežiaus Pijaus X laikais vėl buvo tyrinėjama.

Broqua Claude Bernard, dit le Pauvre Prêtre 1914.

2) Claude (1813—1878)prancūzų fiziologas, Collège de France prof., tyrinėjo nervų sistemos įtaką virškinimui, kvėpavimui ir kraujo apytakai. Jis rado, kad kasa virškina riebalus ir kad jeknos išskiria cukrų. Be to, jis įrodė, kad nervus sympaticus sutraukia kraujo gyslas ir kad, atitinkamą vietą smegenyse įdūrus, galima priversti cukrų išsiskirti šlapume. Išsp. Introduction à la medicine expérimentale .1865, Physiologie générale 1872.

3) Emile (1868—1941) prancūzų tapytojas, vėlyvojo impresionizmo atstovas, žinomas savo korespondencija su van Gogh.

4) Jean Jacques (g. 1888), Tristano sūnus, prancūzų rašytojas, rašęs psichologines dramas, iš kurių minėtinos Le feu qui reprend mal 1921, Martine 1922, L’invitation au voyage 1924.

5) M e r r i 1 (1892—195.1) amerikiečių hidrometeorologas ir klimatologas, oro tarnybos hidrologinio skyriaus vedėjas, organizavo prognozus JAV upėms. Tarptautinės hidrologų sąjungos pirmininkas 1950.

6) Robert (g. 1900) šveicarų kompozitorius, nuo 1926 gyvenąs Paryžiuje, dėstąs Conservatoire internationale. Sukūrė koncertą fortepionui ir orkestrui, sonatų smuikui ir violončelei, kamerinės muzikos dalykų, simfoninę poemą Prélude au Cimetière marin (pagal P. Valéry tekstą), psalmę CL chorui, 4 solistams ir orkestrui. Yra išl. Musique française au grand siècle dr Les tendances de la musique française moderne.

7) Tristan, tikrumoje Paul Baptiste (1866-1947) prancūzų rašytojas, pasižymėjęs savo trumpomis satyrinėmis komedijomis. Rašytojo karjerą pradėjo 1895 komedija Les pieds niekelės. Kitos komedijos: Le seul bandit du village 1898, L’anglais tel qu’ on le parle 1899, Triplepatte 1905, Les jumeaux de Brighton 1908, Le petit café 1911, L’ accord parfait 19.11, On

G. Bernanos

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai