Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/430

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


išsp. atskiru leidiniu I knyga; pagaliau 1911 išsp. Jono Montvilos ištisas vertimas Pajauto Lizdeikio duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.

Tautiškai supratinga naujosios Lietuvos visuomenė greta savo dukterims Valiūno — Poškos Birutės, Mickevičiaus Gražinos ir Živilės pasiimtų vardų, kad ir iš nelietuviškos krypties apysakos, taip pat pasiėmė ir B. Pajautą.

1828 B. išleido Varšuvoje XIV a. lenkų istorijos romaną Nalecz, kuris, nors ir skaitytojų mėgiamas, bet Pojatos nebeprilygo. 1833 B. išsp. Varšuvos žurnaluose 2 apysakaites Powodž Pinską ir Reginka z Siecie-chowa, 1834 jas abi išleisdamas bendra antrašte Powiesc z podan Iudu i obyczajöw krajowych. B. rankraščiouse dar liko nebaigta istorinė iš XVII a. švedų karų Lomžos apylinkėse apysaka Madonna albo Niemy zakochany. B. lenkų literatūros istorijos rankraštis dingo. Svarbiausias B. veikalas, kuriuo remiasi jo kaip rašytojo garbė, liko Pojata. Ir B. antkapyje Lomžoje buvo įrašyta: „Tu ležy autor Pojaty” (čia ilsisi Pojatos autorius).

K. KotoįvsM O žyciu i pismach autora Pojaty — Bibl. Warsz. 1860 II.

Bernatonis Juozas Alfonsas (g. 1914 IX 16 Alytaus aps. Jiezno vi. Mediniškių k.) kunigas kapucinas. Baigęs kapucinų gimn.

Plungėje, studijavo Mūnsterio Filosofijos Teologijos Augštojo-je Mokykloje, kunigu įšvęstas 1943. 1950 ——1952 buvo BALF įgaliotinis emigracijos reikalams prie US DP komisijos. Nuo 1950 XI vyriausias lietuvių tremtinių sielovados tvarkytojas Vokietijoje ir Austrijoje.

Bernatonių miškas Panevėžio vi., 445 ha, brandus, mišrios sudėties, dirva juodžemio, vietomis molio.

Bernatonių vandens matavimo stotis ties Bernatonėlių k. Lėvens kair. krante 46,5 km nuo jo žiočių, 20 m žemiau Sanžylos kanalo angos (iš Lėvens į Nevėžį); stotis įst. žemės tvarkymo departamento, 1930 kasant Sanžylos kanalą; vandens horizonto svyravimo amplitudė apie 3,0 m; stotis — polių tipo.

L. Mikutavičius Hidrometrinis metraštis III, 1933.

Bernatzik Hugo Adolf (g. 1897) austrų etnologas, keliautojas. Išsp. Ov/a Raha 1936, Geister der gelben Blätter 1938, Akha und Meau 1950.

Bernburg vidurinės Vokietijos miestas, prie Saalės upės, Magdeburgo apygardoje. 54.000 gyv. (1952). Kalio ir valgomosios druskos kasyklos, chemikalų, geležies ir mašinų pramonė. Buv. Anhalto kunigaikščių rūmai.

Berneker Erich (1874 II 3 Karaliaučiuje — 1937 III 15 Mūnchene Bavarijoje) vokiečių kalbininkas, Breslau, Müncheno universitetų prof. 1922—1933 Archiv für Slavische Philologie redaktorius. Tyrinėjo prūsų ir slavų kalbas. 1895—1896 knygoje Die preussische Sprache pakartojo visus žinomus prūsiškus tekstus, pridėjęs savo sudarytą žodyną. Nuo 1908 leido Slawisches ethnologisches Wörterbuch.

Bernelė Galvės (Trakų) ežero sala.

Bernelių mišios, Piemenėlių mišios, Kalėdų pirmąją dieną laikomos mišios (Missa in Aurora). Tai yra antrosios mišios iš tą dieną kiekvieno kunigo laikomųjų trejų mišių. Pirmosios, naktį laikomos mišios (Missa in Notice), vadinamos Angelų mišiomis. Lietuvoje žmonės B. M. paprastai vadina pirmosios Kalėdų dienos rytą laikomas pirmąsias mišias.

Bernhard (1604-1639) Saksonijos Veimaro kunigaikštis. Trisdešimties metų karo laiku žymus karo vadas, nuo 1631 perėjęs švedų karaliaus Gustavo Adolfo pusėn. 1632 XI 16 kautynėse ties Lützenu Gustavui Adolfui žuvus, perėmė vyriausiąją vadovybę ir laimėjo. 1633 užėmė Regensburgą, 1635 su Prancūzija sudarė St. Germain sutartį. 1636-1637 kariavo Lotaringijoje, 1638 Vokietijoje.

Bernhardi Friedrich (1849—1930) vokiečių generolas ir rašytojas, nuo 1898 vokiečių vyr. štabo istorijos skyriaus viršininkas. I pas. kare vadovavo korpui vakarų fronte. Vadinamosios naikinamosios strategijos atstovas. Išsp. Vom heutigen Kriege 1912, Deutschland und der nächste Krieg 1913, Vom Kriege der Zukunft, Deutschlands Heldenkrieg 1922.

Bernhardt (Bernard Rosalie, 1844 — 1923), pasivadinusi Sarah B., geniali prancūzų aktorė. 1862 VIII 11 debiutavo Euripi-do tragedijoje Iphigenija Aulidoje. 1867

T. Alf. Bernatonis

Ad. Galdikas Bernelių mišios

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai