Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/458

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vatorių, bet ir nuosaikiųjų darbiečių. Skatintojas jieškoti sugyvenimo su bolševikais. Išsp. In Place of Fear 1952.

Bevardė arterija (arteria anonyma) stambiausioji aortos lauko šaka, 4—5 cm ilgumo, kylanti į viršų palei dešiniąją kvėpuojamosios gerklės puse ir ryšiakaulio-krūtinkaulio sąnario augštumoje skylanti į dešiniąją bendrąją miego arteriją (art. caro-tis communis dex.) ir dešiniąją paryšiakau-lio arteriją (art. subclaria dex.). B. A. krauju aprūpina galvą, kaklą ir viršutinią-sias galūnes.

Bevardė vena (vena anonyma) yra porinė vena, kuriai duoda pradžią į vieną bendrą kamieną suėjusios jungo vidaus vena (vena jugularis interna) ir paryšiakaulio vena (vena subclaria), — užpakalyje ryšia-kaulio krūtinkaulio sąnario. Deš. B. vena yra trumpa ir beveik statmeniškai eina žemyn. Kair. yra beveik 3 kartus ilgesnė ir eina, palengva nusileisdama, iš kairiosios į dešiniąją pusę, krūtinkaulio rankenos viršu-tiniosios dalies užpakalyje. Abiejų pusių venos suėjusios duoda pradžią viršutiniajai tuščiavidurei venai (vena ¡cava superior). B. V. renka kraują iš galvos, kaklo ir vir-šutiniųjų galūnių.

Bevardis kaulas (os coxae) dubens srities kaulas iš trijų kaulų: klubikaulio (os ilium), sėdikaulio (os ischii) ir gėdikaulio (os pubis). Visi tie trys kaulai suauga į sąnarinę taurę — gužo duobę (fossa acetabuli).

Bevardis pirštas ketvirtasis rankos pirštas.

Bevatrcraas protonų ir kitų įelektrintų atomo branduolio dalelių aparatas pagrei-tintojas iki milijardų voltų elektros energijos lygio. Veikia panašiai, kaip sinchrotro-nas, kosmotronas.

Beveridge William (g. 1879 Indijoje) anglų politikas liberalas, nuo 1946 lordas. Baigęs teisės mokslus, vertėsi žurnalistika ir kūrė Anglijoje pirmąsias darbo biržas. Per I pas. karą sekretoriavo maisto ministerijoje. 1919-1937 ekonominių ir politinių mokslų mokyklos Londone direktorius. 1926 — 1928 Londono univ. vicekancleris. ¡Nuo 1934 ligi II pas. karo pabaigos buvo socialinio draudimo valstybinės komisijos pirm. 1942 XII paskelbė jo vardu vadinamą socialinės globos planą, kurio pagrindiniai punktai ir buvo pradėti vykdyti pasibaigus II pas. karui. Išsp. Social Insurance and Allied Services 1942, Full Employment in a Free Society 1944, The Evidence of Voluntary Action .1949.

Beverley 1) JAV mst. Massachusetts valstybėje, 18 mylių į š. nuo Bostono, 28.900 gyv. (1950). Kurčiųjų nebylių institutas. Didelė batų pramonė. Ligi 1668 Salem mst. dalis, su kuriuo sujungtas ilgu tiltu per jūros įlanką.

2) Anglijos mst. East Yorkshire grafijoje, 16.500 gyv. (1946), kanalu sujungtas su Hull mst. Gotinė XIII—XIV a. bžn.

Beverley Hills JAV mst. Los Angeles, Cal., priemiestis, 29.000 gyv. (1950). Filmo aktorių ir gamintojų rezidencinė vieta, tapusi turtingųjų elegancijos sinonimu.

Bevielis telefonas žr. Radiotelefonija.

Bevielis telegrafas bevielio susižinojimo priemonių bendrasis pavadinimas. Žr. Ra-diotelegrafija.

Bevin Ernest (1881 — 1951) anglų politikas, darbietis. Likęs našlaitis, pradėjo dirbti 10 metų amžiaus vaikas. Išsisklaidžiusias transporto darbininkų profesines sąjungas sujungė į vieną sąjungą ir jai vadovavo ligi 1946. 1940 išrinktas į žemuosius rūmus, karo metu buvo darbo ministeris, drauge priklausydamas ir vad. karo kabinetui. 1945 VII 27 užsienių reikalų ministeris, baigęs Potsdamo pasitarimus, bet toliau kietai priešinęsis bolševikams, pasisakydamas už pagalbą graikams, pritardamas Marshall planui ir Atlanto paktui. Iš pareigų pasitraukė, tik sunkiai susirgęs, prieš pat savo mirtį.

T. Evans B. 1949.

Beviršūniai kalnai endogeninių žemės jėgų sudaryti ir skiriami į tipus: paleozoinius ir mezozoinius. Pirmieji ryškiausiai atstovaujami Skandinavijos fieldų, granitinių senųjų kalnų, kurių viršūnes nudilino įv. ardančios jėgos, ypač ledynai. Jie susidarė pirminės žemės plutos (granitų, gneisų, gabro) masyvams iškilus. Mezozoiniai B. K. jaunesni. Jie susidarė nuosėdiniams žemės paviršiaus sluogsniams r aukšlė jantis arba plutos sluogsniams nukritus, (pvz. r. Afrikoje) plyšių kalnų raukšlėms atsirandant. Šio tipo B. K. turi vieną šlaitą lėkštą, antrą visai statų.

Bexhill Anglijos pajūrio kurortas ir žvejų uostas, ligi 22.000 gyv. (1953). Mineralinio vandens versmės, turinčios geležies.

Bex-les-Bains Šveicarijos Waadt kantono kurortas, 5000 gyv. (.1951) ; mineralinio vandens versmės, druskos kasyklos.

Beza (de Bèze) Théodore (1519—1605) Kalvino bedradarbis ir įpėdinis, gimė Prancūzijoje. Studijavo teisę. Gyvendamas Paryžiuje, lotyniškos poezijos rinkiniu Juve-nilia įgijo humanisto ir poeto vardą. Perėjęs į protestantizmą, išsikėlė 1548 į Genevą. 1549 graikų kalbos prof. Lausannoje. Čia baigė Maroto pradėtąjį metrinį psalmių vertimą ir parašė Confession de la foi chré-

E. Bevin

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai