Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS II TOMO SKYRIŲ REDAKTORIAI IR BENDRADARBIAI

Aistis, Jonas, dr.

Ališauskas, K., ats. pik. (karo sk. red.)

Alseika Vytautas (filmas)

Alseikaitė-Gimbutienė, Marija, dr.

Andrius, Juozas, ats. pik. (kartografijos ir geodezijos skyriaus redaktorius)

Avižonis, Konstantinas, dr. prof. (Rusijos ir Lenkijos istorijos skyriaus red.)

Balys, Jonas, dr. prof. (tautosakos ir tautotyros skyriaus red.)

Bakūnas, Vladas

Baranauskas, Kazimieras, inž.

Barauskas, Kazimieras

Bendorius, Antanas (geografijos skyriaus redaktorius)

Bieliauskas, Vytautas, dr. prof. (psichologija)

Bylaitis, Gediminas, Jonas, dr.

Blekaitis, Jurgis (teatras)

Biržiška, Mykolas, prof.

Biržiška, Vaclovas, prof. (vyr. redaktorius)

Biržiška, Viktoras, prof. (matematikos ir technikos skyriaus red.)

Biržiškaitė-žakevičienė, Marija

Bliumas, Petras

Borevičius, Jonas, S. J., kun.

Brazdžionis, Bernardas (visuotinės literatūros skyriaus red.)

Būtėnas, Petras

Čepėnas, Pranas (naujųjų amžių istorijos skyriaus red.)

Česonis, Antanas

Čibiras, Kazimieras Dalius, St.

Damusis, Adolfas, dr. prof. (cheminės technologijos skyriaus redaktorius)

Dėdinas, Jonas, kun.

Dundulis, A.

Gasiūnas, Jonas, kun.

Gidžiūnas, Viktoras, O. F. M., kun. dr.

Girnius, Juozas, dr. (filosofijos sk. red.)

Gudelis, Martynas

Ivinskis, Zenonas, dr. prof.

Izbickas, Vytautas, inž.

Jakštas, Juozas, dr. prof. (vidurinių amžių istorijos skyriaus red.)

Jasaitis, Domas, dr. (medicinos skyr. red.)

Jonikas, Petras, dr. prof.

Jucaitis, Pranas, dr. prof. (chemijos skyriaus redaktorius)

Juknevičius, Antanas, adv.

Kačinskas, Jeronimas, komp.

Kairys, Step., dr. prof. (cheminės farmacijos skyriaus redaktorius)

Kavolis, Vytautas

Keturakis, Andrius, adv. (sporto sk. red.)

Kolupaila, Steponas, prof. (hidrologijos ir hidrografijos skyriaus redaktorius)

Končius, Ignas, prof. (fizikos sk. red.)

Kriščiukaitis, Kazys, doc. (architektūros skyriaus redaktorius)

Krivickas, Domas, dr. prof. (teisės sk. red.)

Kulbokienė, Veronika (Vilniaus krašto geografija)

Lapinskas, Juozas Lašas, L.

Literskis, Vladas, dr. (minerologijos ir paleontologijos skyriaus redaktorius)

Maciūnas, Vincas, dr. prof. (lietuvių literatūros skyriaus redaktorius)

Malinauskas, Ignas

Manelis, Vitas, dr.

Masaitis, Česlovas, prof. (astronomijos skyriaus redaktorius)

Matulionis, Balys, dr.

Mažeika, Povilas, dr. (okeanografijos ir jūrininkystės skyriaus redaktorius)

Mažiulis, Antanas (etnografijos sk. red.)

Mickevičius, Bronius, dr.

Motiejūnas, Juozas, dr. prof. (veterinarijos skyriaus redaktorius)

Musteikis, Antanas, dr. (sociologija)

Narkėliūnaitė, Salomėja

Narkevičius, Jonas

Pajaujis, Juozas, dr. (ekonomikos sk. red.)

Palubinskas, P.

Paršeliūnas, J., doc.

Pauperas, J., kun. (protestantų teologijos skyriaus redaktorius)

Pažemeckas, Juozas, adjunktas

Povilaitis, Bronius, prof. (žemės ūkio skyriaus redaktorius)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai