Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/503

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


rakstlba, Tacita Germani ja un Svėvija, 1883 Hėrodota skuti un mūsų vectėvu cilts stästi. Vertė Schillerį ir kt.

Biežis Steponas (g. 1889 III 18 Bliūdžiu k., Panevėžio aps.) medicinos daktaras. Baigęs keturias klases Panevėžyje, tolesnį mokslą ėjo JAV, 1912 Valparaiso univ., gaudamas B. S. ir 1914 Chicagos Medicinos ir chirurgijos kolegijoje M. D. laipsnį. Bestudijuodamas Valparaiso univ., organizavo lietuvių studentų organą Jaunimo Sapnai, kuris nuo 1912 X, jo redaguojamas, buvo pradėtas leisti Laisvosios Minties savarankišku priedu.

Amerikos Chirurgų Kolegijon įstojo 1933 laipsniu F. A. C. S. Be profesinių amerikiečių organizacijų, jis uoliai reiškiasi ir lietuvių visuomeniniame gyvenime: 1919 suorganizavo ir vadovavo Lietuvos gelbėjimo dr-jai Chicago je, keliais atvejais pirmininkavo Amerikos lietuvių gydytojų draugijai, nuo 1940 vyriausias gydytojas kvotėjas SLA, 1953 pirmininkauja ALT Chicagos skyriui, pirmasis vicepirmininkas Amerikos Lietuvių Tautinėje Sąjungoje. Nuo 1929 vyriausias chirurgas Švento Kryžiaus ligoninėje Chicagoje, ir ligšiol joje vyresniojo chirurgo pareigas eidamas, nuo 1951 drauge vyriausias chirurgas Chicagos Sanitariniame Distrikte. Nuo 1935 Margučio radijo valandoje veda sveikatos skyrių. Visą laiką sveikatos klausimais rašė lietuviškoje spaudoje. Atskirai išleido Būkit sveiki 1953.

Bifiliarinė apvaja. Elektros reikalams vartojamos suvyniotos ritės paprastai turi stiprų įsiinduktinimą ir stiprų magnetinį veikimą išorei. Kaimyninėse grutinėse ap-vajose leidžiant srovę priešinga linkme, abu trūkumai pašalinami. Tam tikslui sulenkiama viela per vidurį, ir vyniojamos abi pusės kartu, gretimai, arba dvi vielos suvyniojamos gretimai, jų vieni galai sulydomi, o kiti du lieka prijungimams.

Bifokalinis dviejų fokų, dviejų židinių; nevienodos laužiamosios galios akinis stiklas: viršutinėje pusėje tolyn, apatinėje — arti žiūrėti. Tai vadinamieji Franklino aki. niai, dažnai nešiojami senesniųjų žmonių.

Bifurkacija (lot.) išsišakojimas į dvi šakas.

1) Anatomijoje pvz. bifurcatio tra-cheae — kvėpuojamosios gerklės išsišakojimas IV nugarkaulio augštumoje į dešinįjį ir kairįjį bronchus, kurie daro beveik statų, žemyn nukreiptą kampą.

2) Hidrografijoje upės pasiskirstymas į dvi šakas, vėliau vėl susijungiančias ir darančias salą, arba skyrium tekančias, kartais net į įvairias jūras.

Tipiškas B. pavyzdys yra P. Amerikoje Orinoco upės augštupys, nuo kurio atsiskiria Rio Negro (Amazonės) intakas Cas-siquiari. Tuo būdu yra susijungę Orinoco ir Amazonės baseinai.

B. pavyzdžių yra ir Lietuvoje. Palei Molėtus iš Siesarčių ežero į vakarus išteka Siesartis, o jo rytinis galas jungiasi su Baltojo Lakajo ežeru, kurio vandenys pro Laka ją patenka į 'Neries įntaką Žeimeną. Iš Plinkšių ežero Žemaitijoje į šiaurę teka Ventos intakas šerkšne, o kitas, dabar užaugęs ištakas, Varduvos intakas Domija — į vakarus. Nemunas 11 km nuo Tilžės ties Kalvių kaimu skirstosi į Rusnę ir Giliją. Į Rusnę teka V5 iNemuno vandens, į Giliją tik 1/5. Potvynio metu Gilijai tenka 10% Nemuno debito, Rusnei 30%, o 60% užtvindo Nemuno slėnį Klaipėdos krašte. Ties Rusnės mstl. Rusnė skirstosi į tris šakas— Skirvytę, Pakalnę ir Atmatą, toliau Pakalnė atskiria Vorusnę, o Skirvytė prieš Kuršių marias skirstosi į kelias žiotis.

Kartais B. būva laikinė, kada augštas vienos upės vanduo per takoskyrą patenka į kitos upės baseiną. Pvz. Lėvens (Mūšos, Lielupės) vanduo potvynių metu tekėjo į Nevėžio intaką Sanžylą.

Melioracijos ar susisiekimo tikslais kartais B. padaroma ir dirbtinai. Pvz. 1930 6 km nuo Panevėžio buvo iškastas perkasas iš Lėvens pro Sanžylą į Nevėžį Lėvens vandens pertekliui į Nevėžį nuleisti.

Biga (lot.) dviem arkliais, jaučiais ar kitais gyvuliais pakinkytas sen. romėnų vežimas, ypač cirko arba iškilmių dviratinis vežimas.

Bigailiai bažnytkaimis Subačiaus vi., Panevėžio aps. Aplink durpynai, kuriuos ekspluatuodavo Panevėžio kalėjimas. Po I pas. karo buvo lentpjūvė, kuri persikėlė į Saldutiškį, čia darbams pasibaigus.

Bigamija (lot. bis — dukart, gr. gamos— jungtuvės) dvipatystė ar dvivyrystė, kai susituokiama, esant ryšio kliūčiai ar tebesant kitai teisėtai moterystei.

Bigaudų ežeras Trakų aps. Semeliškių vi. 12 ha, Strėvos (Nemuno) baseine, 125 m nuo jūros lygio.

Big Black River 1) JAV Mississippi upes deš. intakas, 320 km ilgio.

2) JAV White River upės kair. intakas, 320 km ilgio. Abiejų upių krantuose 1862—1863 įvykdavo dažnų kariuomenės susirėmimų amerikiečių savitarpio kare.

Big Blue River JAV dešinysis Kansas upės intakas, 400 km ilgio.

Bigerriones (lot.) viena devynių Akvita-nijos tautelių Cezario ir Augusto žygių me-

Stp. Biežis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai